Bijgewoond: ‘De bank van morgen’, georganiseerd door Studelta

Readability

Bijgewoond: 'De bank van morgen', georganiseerd door Studelta

nienkeEen kort ver­slag en de belan­grijk­ste con­clusies van het sem­i­nar ‘De bank van mor­gen’ met jonge mensen en ‘oud­ere jon­geren’ van een aan­tal finan­ciële instellin­gen en als gast­spreker, Chris Bui­jink, voorzit­ter van de Ned­er­landse Verenig­ing van Banken.

Samen­vat­ting.

Op een zonover­goten dag wer­den we welkom geheten door een aan­tal breed­lachende jonge mensen, dus het begin was al goed. Ver­vol­gens deed Falco Hoek­stra van Studelta, de ini­ti­atiefne­mer een korte intro door met een per­soon­lijke ver­haal te laten zien dat je als klant nog steeds niet echt het gevoel hebt dat je cen­traal staat bij een groot­bank. En ver­vol­gens was Chris Bui­jnk, de voorzit­ter van de Ned­er­landse Verenig­ing van Banken aan de beurt. Hij legde uit wat de Ned­er­landse Banken sinds de cri­sis alle­maal aan het doen waren op het gebied van cul­tu­urom­slag en gedragsveran­der­ing. Hij noemde daar­bij o.a. de code banken, de bankierseed, de nieuwe gedragsregels voor medew­erk­ers en de grote programma’s voor cul­tu­urveran­der­ing bij een aan­tal groot­banken. Hij vertelde ook al iets over de cul­tu­urkaart, eigen­lijk het onder­w­erp van Nienke Visser van ING NL.

Nienke was ver­vol­gens zelf aan de beurt en ter­wijl Mar­tijn Mor­ren de cul­tu­urkaart omhoog hield vertelde ze hoe de cul­tu­urkaart tot stand was gekomen en wat er nu mee gedaan werd. Daarna wer­den de jonge mensen bij elkaar in een vak gezet en wer­den drie dilemma’s aan de aan­wezi­gen voorgelegd. Daaruit viel op te maken dat veel jonge mensen inder­daad bereid zijn om open en transparant te zijn en een open cul­tuur in de prak­tijk te bren­gen, maar dat veel van de andere aan­wezi­gen meer op het vol­gen van de regels zaten en (uit angst en bij gebrek aan een ‘plan b’) meer geneigd waren om hun mond te houden, mede uit angst om hun baan te ver­liezen tij­dens de vele reorganisaties.

Prima bijeenkomst.

De bijeenkomst was prima geor­gan­iseerd en het was super om zoveel jonge mensen bij elkaar te zien. Tegelijk­er­tijd was het opval­lend hoezeer vooral de groot­banken en daarmee in het kiel­zog de N.V.B. toch vooral nog steeds intern bezig zijn. Gedurende de hele bijeenkomst werd er niet of nauwelijks over klanten gespro­ken en werd er b.v. op geen enkele manier aangegeven of en hoe in de toekomst de slechte klanter­varin­gen zoals die van Falco snel ver­be­terd zouden gaan worden.

N.V.B. in een spagaat?

Hoewel ik de NVB altijd steun, realiseerde ik me gis­teren opnieuw dat de leden van de N.V.B. niet bepaald dezelfde belan­gen hebben. Het is duidelijk dat de belan­gen van de drie groot­banken, ABN Amro, ING en RABO niet bepaald par­al­lel lopen met die van bedri­jven als SNS, ASN, Tri­o­dos, Knab en Alex bijvoor­beeld. De harde werke­lijkheid is dat een kleine groep vooral senior man­agers uit de ban­caire sec­tor bij vooral groot­banken ervoor heeft gezorgd dat het vertrouwen in ‘de banken’ is afgenomen, ter­wijl er niets of nauwelijks mis is met de cul­tuur en het gedrag van het over­grote gedeelte van de man­agers en medew­erk­ers bij die groot­banken en de kleinere finan­ciële instellingen.

Waarom die gekke bankierseed voor iedereen? Straf gewoon de verantwoordelijken.

Het is mij dan ook een raad­sel waarom iedereen nu plot­sel­ing die gekke bankierseed moet teke­nen en iedereen door de molen van al die cur­sussen moet zoals bij de RABO etc. Er is maar een antwo­ord mogelijk: omdat het van de poli­tiek en van Jeroen Dijs­sel­bloem moet. Ik heb zoals eerder gezegd tij­dens die 26 jaar bij ABN Amro tig verk­larin­gen over integriteit din­gen moeten teke­nen, net zoals alle andere senior man­agers en medew­erk­ers en dat heeft het gedrag van een aan­tal mensen niet kun­nen veran­deren zoals we alle­maal weten. Het is veel beter om gewoon de ver­ant­wo­ordelijken, bin­nen en buiten de betrokken banken te straf­fen, inclusief de ex-CEO’s. Iets wat met de meeste betrokke­nen in Ned­er­land nog steeds niet is gebeurd.

Tot slot.

Ik vond ‘de bank van mor­gen’ in ieder geval een super bijeenkomst, heb veel energie gekre­gen van het luis­teren naar en praten met al die ent­hou­si­aste, jonge mensen en doe graag een vol­gende keer weer mee. Nog­maals bedankt, Falco, Nienke en alle andere mensen die deze bijeenkomst hebben geor­gan­iseerd. Super. En mijn advies aan alle jonge mensen: ‘ga ervoor’, ‘wees niet te bang’ en ‘blijf jezelf’. En zorg er vooral voor dat dat zo bli­jft door je vooral zelf niet in een gouden kooi op te sluiten.

Mvg
Tony

p.s.
Lees ook ‘7 tips voor cul­tu­urveran­der­ing bij banken’ hier. En volg me op @dagboekbankier of @tonydebree (niet banken) en op LinkedIn.

nienkeEen kort verslag en de belangrijkste conclusies van het seminar 'De bank van morgen' met jonge mensen en 'oudere jongeren' van een aantal financiële instellingen en als gastspreker, Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Samenvatting.

Op een zonovergoten dag werden we welkom geheten door een aantal breedlachende jonge mensen, dus het begin was al goed. Vervolgens deed Falco Hoekstra van Studelta, de initiatiefnemer een korte intro door met een persoonlijke verhaal te laten zien dat je als klant nog steeds niet echt het gevoel hebt dat je centraal staat bij een grootbank. En vervolgens was Chris Buijnk, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken aan de beurt. Hij legde uit wat de Nederlandse Banken sinds de crisis allemaal aan het doen waren op het gebied van cultuuromslag en gedragsverandering. Hij noemde daarbij o.a. de code banken, de bankierseed, de nieuwe gedragsregels voor medewerkers en de grote programma's voor cultuurverandering bij een aantal grootbanken. Hij vertelde ook al iets over de cultuurkaart, eigenlijk het onderwerp van Nienke Visser van ING NL.

Nienke was vervolgens zelf aan de beurt en terwijl Martijn Morren de cultuurkaart omhoog hield vertelde ze hoe de cultuurkaart tot stand was gekomen en wat er nu mee gedaan werd. Daarna werden de jonge mensen bij elkaar in een vak gezet en werden drie dilemma's aan de aanwezigen voorgelegd. Daaruit viel op te maken dat veel jonge mensen inderdaad bereid zijn om open en transparant te zijn en een open cultuur in de praktijk te brengen, maar dat veel van de andere aanwezigen meer op het volgen van de regels zaten en (uit angst en bij gebrek aan een 'plan b') meer geneigd waren om hun mond te houden, mede uit angst om hun baan te verliezen tijdens de vele reorganisaties.

Prima bijeenkomst.

De bijeenkomst was prima georganiseerd en het was super om zoveel jonge mensen bij elkaar te zien. Tegelijkertijd was het opvallend hoezeer vooral de grootbanken en daarmee in het kielzog de N.V.B. toch vooral nog steeds intern bezig zijn. Gedurende de hele bijeenkomst werd er niet of nauwelijks over klanten gesproken en werd er b.v. op geen enkele manier aangegeven of en hoe in de toekomst de slechte klantervaringen zoals die van Falco snel verbeterd zouden gaan worden.

N.V.B. in een spagaat?

Hoewel ik de NVB altijd steun, realiseerde ik me gisteren opnieuw dat de leden van de N.V.B. niet bepaald dezelfde belangen hebben. Het is duidelijk dat de belangen van de drie grootbanken, ABN Amro, ING en RABO niet bepaald parallel lopen met die van bedrijven als SNS, ASN, Triodos, Knab en Alex bijvoorbeeld. De harde werkelijkheid is dat een kleine groep vooral senior managers uit de bancaire sector bij vooral grootbanken ervoor heeft gezorgd dat het vertrouwen in 'de banken' is afgenomen, terwijl er niets of nauwelijks mis is met de cultuur en het gedrag van het overgrote gedeelte van de managers en medewerkers bij die grootbanken en de kleinere financiële instellingen.

Waarom die gekke bankierseed voor iedereen? Straf gewoon de verantwoordelijken.

Het is mij dan ook een raadsel waarom iedereen nu plotseling die gekke bankierseed moet tekenen en iedereen door de molen van al die cursussen moet zoals bij de RABO etc. Er is maar een antwoord mogelijk: omdat het van de politiek en van Jeroen Dijsselbloem moet. Ik heb zoals eerder gezegd tijdens die 26 jaar bij ABN Amro tig verklaringen over integriteit dingen moeten tekenen, net zoals alle andere senior managers en medewerkers en dat heeft het gedrag van een aantal mensen niet kunnen veranderen zoals we allemaal weten. Het is veel beter om gewoon de verantwoordelijken, binnen en buiten de betrokken banken te straffen, inclusief de ex-CEO's. Iets wat met de meeste betrokkenen in Nederland nog steeds niet is gebeurd.

Tot slot.

Ik vond 'de bank van morgen' in ieder geval een super bijeenkomst, heb veel energie gekregen van het luisteren naar en praten met al die enthousiaste, jonge mensen en doe graag een volgende keer weer mee. Nogmaals bedankt, Falco, Nienke en alle andere mensen die deze bijeenkomst hebben georganiseerd. Super. En mijn advies aan alle jonge mensen: 'ga ervoor', 'wees niet te bang' en 'blijf jezelf'. En zorg er vooral voor dat dat zo blijft door je vooral zelf niet in een gouden kooi op te sluiten.

Mvg
Tony

p.s.
Lees ook '7 tips voor cultuurverandering bij banken' hier. En volg me op @dagboekbankier of @tonydebree (niet banken) en op LinkedIn.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.