Beursgang ABN Amro: zin en onzin in de pers

Readability

Beursgang ABN Amro: zin en onzin in de pers

abnamroMor­gen,

voor­dat ik even een frisse neus ga halen toch maar weer even een kort blog over de bericht­gev­ing in de pers n.a.v. onder andere de stukken van Robert Giebels in de Volk­skrant. Onder het mom van: ‘als we maar vaak genoeg iets her­halen op t.v., radio & in de dag­bladen, dan wordt het vanzelf waar’.

Hier komen de feiten:

1) Zak­en­banken hebben zowel in de advis­er­ing aan de part­ners van het Con­sor­tium RBS, For­tis en San­tander als bij de waarder­ing van de prijs bij de nation­al­isatie de waarde struc­tureel overge­waardeerd zoals je overal in de pro­fes­sionele pers kon lezen en ook op goede Ned­er­landse blogs. Is logisch: de hoogte van hun fee hangt mede af van die prijs.

2) Wan­neer wordt ABN Amro verkocht? Het inter­es­sante is dat de beurs­gang jaar na jaar is uit­gesteld. De reden is sim­pel. Er is nauwelijks of geen markt voor zo’n bank op dit moment. Zie hier.

3) Wat gaat de beurs­gang opbren­gen? De realiteit is dat Dijs­sel­bloem die de Ned­er­landse belast­ing­be­taler geacht wordt te verte­gen­wo­ordi­gen weet dat het geld nooit van zijn leven never terugkomt. Ondanks alle beloften van o.a. Wouter Bos en de andere ‘experts’. Met dat bericht wil men waarschi­jn­lijk liever niet naar de belast­ing­be­taler en even­min naar de kiezer.

Wat Giebels dus schri­jft in ‘ABN Amro is natu­urlijk niet voor de eerste de beste koper’ ‘Daar­door bleek pas later dat er geld bij moest’ is his­torisch en feit­elijk onjuist (zie ook ‘dag­boek van een bankier’ hier). Hij gaat daar­bij boven­dien voor­bij aan het feit dat de echte experts en pro­fes­sion­als (itt wat onder andere Bos beweerde), wis­ten dat de prijs die het Con­sor­tium voor de Bank betaalde veel te hoog was. Zie o.a. de pro­fes­sionele blogs & sites in NL, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op dat moment. Ook in ‘Dag­boek van een bankier’ valt te lezen dat die bood­schap ook uit­drukke­lijk intern en extern is gecom­mu­niceerd, inclusief aan de betrokken banken.

4) De bescher­mingscon­struc­tie. Een bescher­mingscon­struc­tie werkt nadelig op de hoogte van de verkoop­prijs. Waarom is de bank dan toch voor? Het zou kun­nen zijn dat senior man­agers zich realiseert dat bij een over­name het senior– en mid­del­man­age­ment direct wordt ver­wi­jderd en de bank mogelijk wordt opge­s­plitst: de pri­vate bank er af.

Het is boven­dien opmerke­lijk te noe­men dat Groenink eerst onder druk van de com­missie Tabaks­blatt en o.a. ex-​minister Zalm die bescher­mingscon­struc­tie heeft opge­heven met als gevolg de vijandige over­name en dat dezelfde mensen nu vin­den dat die er moet komen.

En zo kan ik nog wel even door­gaan. Hier breekt het gebrek aan ken­nis over de ban­caire sec­tor van de betrokken jour­nal­ist ons als lezer van een krant als de Volk­skrant weer op: veel jour­nal­is­ten schri­jven tegen­wo­ordig uit gemakzucht of onwe­tend­heid op wat hoof­drol­spel­ers als Zalm, Prin­cen en Dijs­sel­bloem zeggen en nemen dat klakkeloos over. Het goede nieuws? Deze houd­ing biedt dus volop ruimte voor gede­gen onder­zoek­sjour­nal­istiek in Ned­er­land. Maar dat moet je wel als jour­nal­ist wel achter je lap­top van­daan komen natu­urlijk en niet alleen even het inter­net afzoeken. Het goede nieuws? Gelukkig springt een aan­tal mensen nu in dat gat en die steun ik waar ik kan.

Intussen gaat op radio en t.v. gaat de mythevorm­ing en het optrekken van rook­gordi­j­nen echter 90% van de tijd gewoon door. Jam­mer. Want de vraag is wie nu echt de belan­gen van de medew­erk­ers van de ABN Amro en van de belast­ing­be­taler verte­gen­wo­ordigt in dit alles? Dijs­sel­bloem en de 2e kamer in ieder geval zo te zien niet. Wordt vervolgd.

Tony de Bree is adviseur, online onderne­mer, bedri­jf­skundige & colum­nist. Hij werkte 26 jaar voor ABN Amro waaron­der als senior man­age­ment con­sul­tant bij Cor­po­rate IT Strat­egy op het hoofd­kan­toor en als global splits­ings­man­ager tussen 2007 en eind 2001 onder RBS en later onder Zalm. In 2013 pub­liceerde hij ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ over zijn ervarin­gen gedurende die 26 jaar inclusief de splits­ing van de Bank van 20072011. In 2014 vol­gde ‘Dinosaurier of krokodil’, over o.a. de impact van ICT op groot­banken, de toekomst van de Ned­er­landse ban­caire sec­tor en welke strate­gie o.a. ABN Amro, ING en RABO zouden moeten vol­gen om te overleven.

abnamroMorgen,

voordat ik even een frisse neus ga halen toch maar weer even een kort blog over de berichtgeving in de pers n.a.v. onder andere de stukken van Robert Giebels in de Volkskrant. Onder het mom van: 'als we maar vaak genoeg iets herhalen op t.v., radio & in de dagbladen, dan wordt het vanzelf waar'.

Hier komen de feiten:

1) Zakenbanken hebben zowel in de advisering aan de partners van het Consortium RBS, Fortis en Santander als bij de waardering van de prijs bij de nationalisatie de waarde structureel overgewaardeerd zoals je overal in de professionele pers kon lezen en ook op goede Nederlandse blogs. Is logisch: de hoogte van hun fee hangt mede af van die prijs.

2) Wanneer wordt ABN Amro verkocht? Het interessante is dat de beursgang jaar na jaar is uitgesteld. De reden is simpel. Er is nauwelijks of geen markt voor zo'n bank op dit moment. Zie hier.

3) Wat gaat de beursgang opbrengen? De realiteit is dat Dijsselbloem die de Nederlandse belastingbetaler geacht wordt te vertegenwoordigen weet dat het geld nooit van zijn leven never terugkomt. Ondanks alle beloften van o.a. Wouter Bos en de andere 'experts'. Met dat bericht wil men waarschijnlijk liever niet naar de belastingbetaler en evenmin naar de kiezer.

Wat Giebels dus schrijft in 'ABN Amro is natuurlijk niet voor de eerste de beste koper' 'Daardoor bleek pas later dat er geld bij moest' is historisch en feitelijk onjuist (zie ook 'dagboek van een bankier' hier). Hij gaat daarbij bovendien voorbij aan het feit dat de echte experts en professionals (itt wat onder andere Bos beweerde), wisten dat de prijs die het Consortium voor de Bank betaalde veel te hoog was. Zie o.a. de professionele blogs & sites in NL, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op dat moment. Ook in 'Dagboek van een bankier' valt te lezen dat die boodschap ook uitdrukkelijk intern en extern is gecommuniceerd, inclusief aan de betrokken banken.

4) De beschermingsconstructie. Een beschermingsconstructie werkt nadelig op de hoogte van de verkoopprijs. Waarom is de bank dan toch voor? Het zou kunnen zijn dat senior managers zich realiseert dat bij een overname het senior- en middelmanagement direct wordt verwijderd en de bank mogelijk wordt opgesplitst: de private bank er af.

Het is bovendien opmerkelijk te noemen dat Groenink eerst onder druk van de commissie Tabaksblatt en o.a. ex-minister Zalm die beschermingsconstructie heeft opgeheven met als gevolg de vijandige overname en dat dezelfde mensen nu vinden dat die er moet komen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hier breekt het gebrek aan kennis over de bancaire sector van de betrokken journalist ons als lezer van een krant als de Volkskrant weer op: veel journalisten schrijven tegenwoordig uit gemakzucht of onwetendheid op wat hoofdrolspelers als Zalm, Princen en Dijsselbloem zeggen en nemen dat klakkeloos over. Het goede nieuws? Deze houding biedt dus volop ruimte voor gedegen onderzoeksjournalistiek in Nederland. Maar dat moet je wel als journalist wel achter je laptop vandaan komen natuurlijk en niet alleen even het internet afzoeken. Het goede nieuws? Gelukkig springt een aantal mensen nu in dat gat en die steun ik waar ik kan.

Intussen gaat op radio en t.v. gaat de mythevorming en het optrekken van rookgordijnen echter 90% van de tijd gewoon door. Jammer. Want de vraag is wie nu echt de belangen van de medewerkers van de ABN Amro en van de belastingbetaler vertegenwoordigt in dit alles? Dijsselbloem en de 2e kamer in ieder geval zo te zien niet. Wordt vervolgd.

Tony de Bree is adviseur, online ondernemer, bedrijfskundige & columnist. Hij werkte 26 jaar voor ABN Amro waaronder als senior management consultant bij Corporate IT Strategy op het hoofdkantoor en als global splitsingsmanager tussen 2007 en eind 2001 onder RBS en later onder Zalm. In 2013 publiceerde hij 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' over zijn ervaringen gedurende die 26 jaar inclusief de splitsing van de Bank van 2007-2011. In 2014 volgde 'Dinosaurier of krokodil',  over o.a. de impact van ICT op grootbanken, de toekomst van de Nederlandse bancaire sector en welke strategie o.a. ABN Amro, ING en RABO zouden moeten volgen om te overleven.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Beursgang ABN Amro, Dagboek bankier, Reviews 'dagboek bankier' met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.