‘De prooi’ op last van Minister Bos als ‘handboek soldaat’ gebruikt.

Readability

'De prooi' op last van Minister Bos als 'handboek soldaat' gebruikt.

bos2ekamerMor­gen.

nog aan het nage­ni­eten van de sessie in de Bib­lio­theek in Oegst­geest over ‘Dag­boek van een bankier’ in samen­werk­ing met het team van de Rijn­landse Boekhan­del gis­ter­e­navond. Men vroeg natu­urlijk wat ik van ‘de prooi’ vond en wat de ver­schillen tussen ‘de prooi’ en ‘het dag­boek’ waren; o.a. van­wege de sub­ti­tel ‘de dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’. Heb uit­gelegd wat ik van ‘de prooi’ vond (zie hier) en waarom het een slechte besliss­ing van Bos was om het als ‘hand­boek sol­daat’ te gebruiken bij de ingrepen bij ABN Amro zoals ik ook in ‘dag­boek van een bankier’ uit­leg. Inclusief de ver­keerde berekenin­gen van de waarde van ABN Amro en juichende ver­halen in de pers over een invester­ing die dubbel en dwars zou wor­den terugverdiend.

Dit schreef Min­is­ter Bos toen op zijn blog:

‘Van­daag is voor mij na een vakantie van 2 weken het werk weer begonnen. Dat staat tij­dens de vakantie natu­urlijk nooit echt hele­maal stil, er kan van alles gebeuren en bijvoor­beeld de gang van zaken in de finan­ciële sec­tor of op de beurs houdt echt geen reken­ing met wan­neer de min­is­ter van Finan­ciën op vakantie is. Maar ze hebben het gelukkig rustig gehouden en dus heb ik echt even mijn gedachten kun­nen verzetten.

Ter ontspan­ning ben ik DE PROOI van Jeroen Smit over opkomst en onder­gang van ABN Amro gaan lezen. Vanaf nu ver­plichte kost voor alle Finan­ciën ambtenaren die zich met de toekomst van die bank bezig houden. En voor Ger­rit Zalm. En als er zich nog ooit hier een bankier of een baas uit het bedri­jf­sleven durft te melden die ger­ingschat­tend durft te doen over de kwaliteit van de besluitvorm­ing in poli­tiek en over­heid en hoog op geeft over ratio en strate­gie in het bedrijfsleven.…..ik zal ze met dat boek in de hand het pand uitwerken want het is werke­lijk ten hemel schreiend wat een onver­mo­gen en chaos je in dat boek hon­der­den pagina’s achter elkaar tegen komt. Kor­tom, heel ontspan­nend! ’ (Wouter Bos, toen­ma­lig Min­is­ter van Finan­ciën). Bron: hier.

Beetje dom? Waarom? Samengevat: ‘de prooi’ beschri­jft net zo goed de ban­caire sec­tor als ‘oh, oh cherso’ Ned­er­land. Wouter Bos gaat gemak­shalve maar even voor­bij aan de slapende toezichthoud­ers en het feit dat hijzelf en Min­fin pas ingreep toen het al bijna te laat was. Hij had de over­name gewoon kun­nen en moeten blokkeren, met de ken­nis van toen. En hij had veel beter kun­nen en moeten onder­han­de­len met de Bel­gen tij­dens ‘de red­ding’ van ABN Amro. Maar dan had hij wel naar de experts moeten luis­teren. En luis­teren, dat is iets wat Bos niet goed kan lijkt het. Mijn recen­sie toen en waarschuwing aan het eind (zie in de bijlage van ‘Dag­boek bankier’) en de werke­lijkheid en de con­se­quen­ties van die foute inschat­ting en de gevol­gen kun je hier lezen.

Klik hier als u het inter­view wilt zien over waarom ik besloten heb ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ te schri­jven, waaron­der de voort­durende stroom een­z­i­jdige voor­licht­ing en bericht­gev­ing op t.v., op de radio en in de kran­ten vanaf 2007 tot nu over ‘die boze bankiers’, wegk­ijk­ende politici en toezichthoud­ers, de poli­tieke benoemin­gen en geschied­schri­jvende jour­nal­is­ten ipv onder­zoek­sjour­nal­istiek op het moment dat het gebeurt.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

bos2ekamerMorgen.

nog aan het nagenieten van de sessie in de Bibliotheek in Oegstgeest over 'Dagboek van een bankier' in samenwerking met het team van de Rijnlandse Boekhandel gisterenavond. Men vroeg natuurlijk  wat ik van 'de prooi' vond en wat de verschillen tussen 'de prooi' en 'het dagboek' waren; o.a. vanwege de subtitel 'de dagelijkse werkelijkheid achter de prooi'. Heb uitgelegd wat ik van 'de prooi' vond (zie hier) en waarom het een slechte beslissing van Bos was om het als 'handboek soldaat' te gebruiken bij de ingrepen bij ABN Amro zoals ik ook in 'dagboek van een bankier' uitleg. Inclusief de verkeerde berekeningen van de waarde van ABN Amro en juichende verhalen in de pers over een investering die dubbel en dwars zou worden terugverdiend.

Dit schreef Minister Bos toen op zijn blog:

'Vandaag is voor mij na een vakantie van 2 weken het werk weer begonnen. Dat staat tijdens de vakantie natuurlijk nooit echt helemaal stil, er kan van alles gebeuren en bijvoorbeeld de gang van zaken in de financiële sector of op de beurs houdt echt geen rekening met wanneer de minister van Financiën op vakantie is. Maar ze hebben het gelukkig rustig gehouden en dus heb ik echt even mijn gedachten kunnen verzetten.

Ter ontspanning ben ik DE PROOI van Jeroen Smit over opkomst en ondergang van ABN Amro gaan lezen. Vanaf nu verplichte kost voor alle Financiën ambtenaren die zich met de toekomst van die bank bezig houden. En voor Gerrit Zalm.  En als er zich nog ooit hier een bankier of een baas uit het bedrijfsleven durft te melden die geringschattend durft te doen over de kwaliteit van de besluitvorming in politiek en overheid en hoog op geeft over ratio en strategie in het bedrijfsleven......ik zal ze met dat boek in de hand het pand uitwerken want het is werkelijk ten hemel schreiend wat een onvermogen en chaos je in dat boek honderden pagina's achter elkaar tegen komt. Kortom, heel ontspannend! ' (Wouter Bos, toenmalig Minister van Financiën). Bron: hier.

Beetje dom? Waarom? Samengevat: 'de prooi' beschrijft net zo goed de bancaire sector als 'oh, oh cherso' Nederland. Wouter Bos gaat gemakshalve maar even voorbij aan de slapende toezichthouders en het feit dat hijzelf en Minfin pas ingreep toen het al bijna te laat was. Hij had de overname gewoon kunnen en moeten blokkeren, met de kennis van toen. En hij had veel beter kunnen en moeten onderhandelen met de Belgen tijdens 'de redding' van ABN Amro. Maar dan had hij wel naar de experts moeten luisteren. En luisteren, dat is iets wat Bos niet goed kan lijkt het. Mijn recensie toen en waarschuwing aan het eind (zie in de bijlage van 'Dagboek bankier') en de werkelijkheid en de consequenties van die foute inschatting en de gevolgen kun je hier lezen.

Klik hier als u het interview wilt zien over waarom ik besloten heb 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' te schrijven, waaronder de voortdurende stroom eenzijdige voorlichting en berichtgeving op t.v., op de radio en in de kranten vanaf 2007 tot nu over 'die boze bankiers', wegkijkende politici en toezichthouders, de politieke benoemingen en geschiedschrijvende journalisten ipv onderzoeksjournalistiek op het moment dat het gebeurt.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen, Dagboek bankier, Het boek met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.