ABN Amro, Zalm en de beschermingsconstructie: het complete verhaal

Readability

ABN Amro, Zalm en de beschermingsconstructie: het complete verhaal

abnamroMogge, van­mor­gen kwam de NRC met een artikel over ‘ABN Amro: Bescherming die Zalm als min­is­ter niet wilde’ en ‘De bescher­mingsmuur die nie­mand wilde’ door Teri van der Hei­j­den en Chris Hensen. Want zoals lez­ers van ‘Dag­boek van een bankier’ al lang weten, ont­breekt er het een en ander aan deze artike­len. Zo heeft ex-​minister Zalm gewild of ongewild een rol gespeeld in de aan­loop naar de vijandige over­name van ABN Amro in 2007. Een samen­vat­ting.

Lib­er­alis­er­ing van de finan­ciele mark­ten onder Kok en Zalm.

In het begin van de jaren’90 werd onder Kok en Zalm de lib­er­alis­er­ing van de finan­ciele mark­ten en de finan­ciele sec­tor in Ned­er­land voort­varend ter hand genomen. De mark­ten wer­den opgesteld voor de Angel­sak­sen, het ABP werd gepri­va­tiseerd en de beperkin­gen tegen risi­co­vol beleggen door o.a. pen­sioen­fond­sen werd opge­heven. De pen­sioen­fond­sen moesten vergelijk­baar ren­de­ment gaan halen als andere, com­mer­ciele funds. Met alle bek­ende gevol­gen van dien.

De com­missie Tabaksblatt.

Op 9 decem­ber 2003 pub­liceerde de commissie-​Tabaksblat een gedragscode waarin o.a. ex-​CEO Kalff van ABN Amro en De Vries, voorzit­ter van de VEB zit­ting had­den. De code bevatte principes en bepalin­gen die de bij ven­nootschap­pen betrokken per­so­nen (zoals bestu­ur­ders en com­mis­saris­sen) en par­ti­jen (insti­tu­tionele beleg­gers e.d.) tegen­over elkaar zouden moeten naleven. Waar­bij het belang van de aan­deel­houd­ers een belan­grijke rol speelde.

Groenink heft de bescher­mingscon­struc­tie op.

Onder druk van de Amerikaanse aan­deel­houd­ers (ABN Amro was immers ook aan de Amerikaanse beurs geno­teerd), de con­clusies van de Com­missie Tabaks­blatt en waarschi­jn­lijk ook van min­is­ter Zalm, hief Groenink in augus­tus 2004 vri­jwillig de bescher­mingscon­struc­tie met pref­er­ente aan­de­len op. Dit in tegen­stelling tot ING b.v.. Vol­gens som­mi­gen in aan­wezigheid van Zalm. Op dat moment zei­den wij met een aan­tal mensen bij ABN Amro zoals in ‘Dag­boek van een bankier’ te lezen valt:‘nu wor­den we aangevallen, dat is zeker’. Omdat de bank van Kalff met drie retail banken in drie ver­schil­lende wereld­de­len meer waard was in drie losse delen dan als Groep. Gewoon een kwestie van gezond ver­stand en reke­nen. Intussen werd Groenink alom geroemd voor zijn door­tas­tend­heid. Zo werd hij in 2005 door het week­blad Else­vier gekozen tot ‘Ned­er­lan­der van het jaar’.

En de aan­val kwam dus ook inder­daad. Mede geleid door ex-​ABN Amro senior exec­u­tive J.P. Votron, CEO van Fortis.

Con­clusie.

Kor­tom, Zalm is con­se­quent. Als min­is­ter en als ex-​minister en nu als CEO van ABN Amro was en is hij een fer­vente voor­stander van lib­er­alis­er­ing van de Finan­ciele Mark­ten en de Finan­ciele sec­tor, net als in het begin van de jaren’90 onder min­is­ter pres­i­dent Kok. Hij is voor aan­deel­houd­er­swaarde en een onge­brei­delde, niet gehin­derde finan­ciele sec­tor. ‘zel­freg­u­ler­ing’ is en was het toverwoord.

Nog een pret­tige dag. Van­daag vieren we onze ver­jaarda­gen met mijn vrouw en dochter!

Vg
Tony

p.s. Meer weten over de exacte tijdli­j­nen en wie wat deed? Bek­ijk de video met het inter­view met Tony en lees de recen­sies hier en bestel ‘Dag­boek van een bankier’ met 70 ver­halen & 21 car­toons bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum en in Oegst­geest & Roelo­farendsveen.

abnamroMogge, vanmorgen kwam de NRC met een artikel over 'ABN Amro: Bescherming die Zalm als minister niet wilde' en 'De beschermingsmuur die niemand wilde' door Teri van der Heijden en Chris Hensen.  Want zoals lezers van 'Dagboek van een bankier' al lang weten, ontbreekt er het een en ander aan deze artikelen. Zo heeft ex-minister Zalm gewild of ongewild een rol gespeeld in de aanloop naar de vijandige overname van ABN Amro in 2007. Een samenvatting.

Liberalisering van de financiele markten onder Kok en Zalm.

In het begin van de jaren'90 werd onder Kok en Zalm de liberalisering van de financiele markten en de financiele sector in Nederland voortvarend ter hand genomen. De markten werden opgesteld voor de Angelsaksen, het ABP werd geprivatiseerd en de beperkingen tegen risicovol beleggen door o.a. pensioenfondsen werd opgeheven. De pensioenfondsen moesten vergelijkbaar rendement gaan halen als andere, commerciele funds. Met alle bekende gevolgen van dien.

De commissie Tabaksblatt.

Op 9 december 2003 publiceerde de commissie-Tabaksblat een gedragscode waarin o.a. ex-CEO Kalff van ABN Amro en De Vries, voorzitter van de VEB zitting hadden. De code bevatte principes en bepalingen die de bij vennootschappen betrokken personen (zoals bestuurders en commissarissen) en partijen (institutionele beleggers e.d.) tegenover elkaar zouden moeten naleven. Waarbij het belang van de aandeelhouders een belangrijke rol speelde.

Groenink heft de beschermingsconstructie op.

Onder druk van de Amerikaanse aandeelhouders (ABN Amro was immers ook aan de Amerikaanse beurs genoteerd), de conclusies van de Commissie Tabaksblatt en waarschijnlijk ook van minister Zalm, hief Groenink in augustus 2004 vrijwillig de beschermingsconstructie met preferente aandelen op. Dit in tegenstelling tot ING b.v.. Volgens sommigen in aanwezigheid van Zalm. Op dat moment zeiden wij met een aantal mensen bij ABN Amro zoals in 'Dagboek van een bankier' te lezen valt:'nu worden we aangevallen, dat is zeker'.  Omdat de bank van Kalff met drie retail banken in drie verschillende werelddelen meer waard was in drie losse delen dan als Groep. Gewoon een kwestie van gezond verstand en rekenen. Intussen werd Groenink alom geroemd voor zijn doortastendheid. Zo werd hij in 2005 door het weekblad Elsevier gekozen tot 'Nederlander van het jaar'.

En de aanval kwam dus ook inderdaad. Mede geleid door ex-ABN Amro senior executive J.P. Votron, CEO van Fortis.

Conclusie.

Kortom, Zalm is consequent. Als minister en als ex-minister en nu als CEO van ABN Amro was en is hij een fervente voorstander van liberalisering van de Financiele Markten en de Financiele sector, net als in het begin van de jaren'90 onder minister president Kok. Hij is voor aandeelhouderswaarde en een ongebreidelde, niet gehinderde financiele sector. 'zelfregulering' is en was het toverwoord.

Nog een prettige dag. Vandaag vieren we onze verjaardagen met mijn vrouw en dochter!

Vg
Tony

p.s. Meer weten over de exacte tijdlijnen en wie wat deed? Bekijk de video met het interview met Tony en lees de recensies hier en bestel 'Dagboek van een bankier' met 70 verhalen & 21 cartoons bij managementboek.nl, Bol.com, Van Gorcum en in Oegstgeest & Roelofarendsveen.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Beursgang ABN Amro, Dagboek bankier met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.