ABN Amro, ING en Rabobank als cases van het ‘oude organiseren’

Readability

ABN Amro, ING en Rabobank als cases van het 'oude organiseren'

dinosaurierofkrokodilIn ‘Dinosauriër of krokodil’ staat een groot aan­tal virtuele en ‘echte’ onderne­min­gen als voor­beeld voor het ‘nieuwe’ organ­is­eren (zie hier). Daar­naast staan er dus ook voor­beelden in van organ­isaties die nog steeds typ­isch ‘oud’ geor­gan­iseerd zijn. Als een tra­di­tionele piramide-​organisatie met de cul­tuur die daar­bij hoort. Daar horen ABN Amro, ING, Rabo Bank en ook KPN en de Belast­ing­di­enst bij.

Een com­plete con­cur­ren­tieanalyse, organ­isatieanalyse en cultuuranalyse.

Om te laten zien hoe u de hulp­mid­de­len in dit prak­tis­che boek in de prak­tijk kunt gebruiken is er in dit nieuwe man­age­ment­boek een com­plete con­cur­ren­tieanalyse en organ­isatieanalyse opgenomen inclusief een cul­tu­u­r­analyse van oude en nieuwe spel­ers in de Ned­er­landse ban­caire sec­tor online en offline en is er op basis van de organ­isatieanalyse, de cul­tu­u­r­analyse en de dig­i­tale strate­gie van ABN Amro, ING en Rabo, een aan­tal sug­gesties gedaan hoe die drie grote, logge organ­isaties sneller zouden kun­nen veran­deren om de dig­i­tale dis­rup­tie te over­leven en de klant echt cen­traal te zetten. Van ‘een dinosauriër tot een organ­isatie met de cul­tuur van een start-​up’ als het ware. Als dat mogelijk is. Want de drie groot­banken hebben weliswaar dezelfde online en offline strate­gie, maar organ­isaties ver­schillen wel van elkaar, dus de oplossin­gen zijn ook niet het­zelfde. Op basis van dit 5 stap­pen­plan voor sit­u­a­tion­eel veran­deren moet het senior man­age­ment dus een andere trans­for­matie– of veran­der­aan­pak kiezen, afhanke­lijk o.a. van hoeveel tijd men heeft en de ernst van de problemen.

Het hele dig­i­tale speelveld in de ban­caire sec­tor in Ned­er­land met o.a. mobile pay­ments in één oogop­slag.

Bestel het boek inclusief het overzicht van de dig­i­tale ban­caire strate­gie van ABN Amro, ING en Rabo Bank, Tri­o­dos en andere kleine banken en organ­isaties als Google, Face­book, Pay­Pal, knab, Alex en Apple met o.a. mobile pay­ments. Dan zie je b.v. in één oogop­slag waarom de online en offline strate­gie van ABN Amro, ING en Rabo Bank niet sus­tain­able is. Zie ook het blog dat daar bin­nenkort over verschijnt.

Koop dit prak­tis­che boek dus nu online bij deze part­ners en volg me op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilIn 'Dinosauriër of krokodil' staat een groot aantal virtuele en 'echte' ondernemingen als voorbeeld voor het 'nieuwe' organiseren  (zie hier). Daarnaast staan er dus ook voorbeelden in van organisaties die nog steeds typisch 'oud' georganiseerd zijn. Als een traditionele piramide-organisatie met de cultuur die daarbij hoort. Daar horen ABN Amro, ING, Rabo Bank en ook KPN en de Belastingdienst bij.

Een complete concurrentieanalyse, organisatieanalyse en cultuuranalyse.

Om te laten zien hoe u de hulpmiddelen in dit praktische boek in de praktijk kunt gebruiken is er in dit nieuwe managementboek een complete concurrentieanalyse en organisatieanalyse opgenomen inclusief een cultuuranalyse van oude en nieuwe spelers in de Nederlandse bancaire sector online en offline en is er op basis van de organisatieanalyse, de cultuuranalyse en de digitale strategie van ABN Amro, ING en Rabo, een aantal suggesties gedaan hoe die drie grote, logge organisaties sneller zouden kunnen veranderen om de digitale disruptie te overleven en de klant echt centraal te zetten. Van 'een dinosauriër tot een organisatie met de cultuur van een start-up' als het ware. Als dat mogelijk is. Want de drie grootbanken hebben weliswaar dezelfde online en offline strategie, maar organisaties verschillen wel van elkaar, dus de oplossingen zijn ook niet hetzelfde. Op basis van dit 5 stappenplan voor situationeel veranderen moet het senior management dus een andere transformatie- of veranderaanpak kiezen, afhankelijk o.a. van hoeveel tijd men heeft en de ernst van de problemen.

Het hele digitale speelveld in de bancaire sector in Nederland met o.a. mobile payments in één oogopslag.

Bestel het boek inclusief het overzicht van de digitale bancaire strategie van ABN Amro, ING en Rabo Bank, Triodos en andere kleine banken en organisaties als Google, Facebook, PayPal, knab, Alex en Apple met o.a. mobile payments. Dan zie je b.v. in één oogopslag waarom de online en offline strategie van ABN Amro, ING en Rabo Bank niet sustainable is. Zie ook het blog dat daar binnenkort over verschijnt.

Koop dit praktische boek dus nu online bij deze partners en volg me op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Leiderschap, Management, Sociale innovatie, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.