4 tips voor storytelling voor managers

Readability

4 tips voor storytelling voor managers

tonyfoxMor­gen,

ik heb per­soon­lijk ver­halen ‘live’ vertellen altijd heel leuk en effec­tief gevon­den als man­ager en als pro­gramma man­ager tij­dens grote veran­der­pro­jecten. Ik heb daar­bij wel een aan­tal din­gen in de loop der jaren geleerd. Of je nu ver­schil­lende soorten ver­halen als man­ager tij­dens een bijeenkomst met medew­erk­ers of in het open­baar op con­fer­en­ties voor­leest of vertelt, er zijn 4 basis­tips die altijd van pas komen:

- kies een duidelijke eigen stijl. Veel mensen vol­gen train­in­gen in pre­sen­teren en doen ver­vol­gens dan din­gen die niet bij ze passen. Niet doen. Blijf jezelf.

- ver­tel het ver­haal alsof je het aan EEN per­soon vertelt. Dit kun je goed oefe­nen met vrien­den of fam­i­lie thuis en voor de spiegel.

- ver­tel de waarheid zoals jij die ziet en bereid je goed op ‘je optre­den’ voor.

- stel je tij­dens je optre­den open en probeer met zoveel mogelijk mensen in het pub­liek als indi­vidu con­tact te hebben.

Een laat­ste tip: iedere topar­ti­est, enter­tainer of pop­muzikant heeft een bepaalde rou­tine die hij of zij door­loopt als voor­berei­d­ing op een optre­den. En dat geldt ook voor nieuwe, open man­agers en echte nieuwe lei­ders. Kijk wat voor jou het beste werkt, waar­door je met een gezonde span­ning naar ‘je optre­den’ toew­erkt. Span­ning is prima, stress niet!

Vg
Tony

tonyfoxMorgen,

ik heb persoonlijk verhalen 'live' vertellen altijd heel leuk en effectief gevonden als manager en als programma manager tijdens grote veranderprojecten. Ik heb daarbij wel een aantal dingen in de loop der jaren geleerd. Of je nu verschillende soorten verhalen als manager tijdens een bijeenkomst met medewerkers of in het openbaar op conferenties voorleest of vertelt, er zijn 4 basistips die altijd van pas komen:

- kies een duidelijke eigen stijl. Veel mensen volgen trainingen in presenteren en doen vervolgens dan dingen die niet bij ze passen. Niet doen. Blijf jezelf.

- vertel het verhaal alsof je het aan EEN persoon vertelt. Dit kun je goed oefenen met vrienden of familie thuis en voor de spiegel.

- vertel de waarheid zoals jij die ziet en bereid je goed op 'je optreden' voor.

- stel je tijdens je optreden open en probeer met zoveel mogelijk mensen in het publiek als individu contact te hebben.

Een laatste tip: iedere topartiest, entertainer of popmuzikant heeft een bepaalde routine die hij of zij doorloopt  als voorbereiding op een optreden. En dat geldt ook voor nieuwe, open managers en echte nieuwe leiders. Kijk wat voor jou het beste werkt, waardoor je met een gezonde spanning naar 'je optreden' toewerkt. Spanning is prima, stress niet!

Vg
Tony

 

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Storytelling met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.