Zo is storytelling ontstaan

Readability

Zo is storytelling ontstaan

Mor­gen,

de laat­ste tijd is er op de sociale media en vooral bij mar­ke­teers een enorme hype ontstaan rond sto­ry­telling, het vertellen van ver­halen. Als geboren sto­ry­teller en ex-​historicus, zal ik vanaf van­daag een aan­tal korte blogs schri­jven over hoe sto­ry­telling ontstaan is, welke 7 vor­men je kunt herken­nen bij ‘cor­po­rate sto­ry­tel­lling’ bin­nen je organ­isatie en aan de hand van een aan­tal voor­beelden zal ik laten zien hoe je als echte nieuwe lei­der maar ook als medew­erker sto­ry­telling in je dagelijkse werk kunt gebruiken. Van­daag blog 1.

Het ontstaan van storytelling.

Sto­ry­telling is niets nieuws, het is zo oud als de wereld waarin we leven. Vanaf het moment dat mensen met elkaar kon­den com­mu­niceren en nog voor­dat ze kon­den schri­jven, gebruik­ten de oud­eren van de stam ver­halen om hun ken­nis en ervar­ing mon­del­ing aan de jon­gere gen­er­aties over te dra­gen met twee doe­len: om jon­geren din­gen te leren en om de eigen geschiede­nis en die van hun oud­ers en vooroud­ers door te geven: orale geschied­schri­jv­ing dus. En die tra­di­tie is tot op de dag van van­daag op veel plekken in de wereld bewaard gebleven, zoals hieron­der te lezen is.

Voor Ger­maine.

Een van mijn favori­ete tantes was op het Franse plat­te­land tegen haar zin aan een veel oud­ere man uit­ge­huwelijkt. Ze had geen gemakke­lijk leven gehad en ze had maar weinig liefde van haar man mogen ondervin­den. Iedere dag stond ze heel vroeg op en als ze al het werk op de boerderij had gedaan, ging ze naar het wei­land om op hun koeien te let­ten. In die tijd waren de wei­lan­den nog niet omgeven met hekken of prikkel­draad en om ervoor te zor­gen dat geen van de koeien weg zou lopen of in de sloot zou sprin­gen, zat er niets anders op dan ze maar de hele dag in de gaten te houden. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Als we bij haar op bezoek kwa­men, von­den we haar altijd op dezelfde plek. Met een brei en met de bij­bel. En als we dan naast haar gin­gen zit­ten, begon ze te vertellen over haar eigen leven en dat van haar oud­ers en grootoud­ers. Nadat onze zoon Tim geboren was en wat ouder was, ging hij op zijn beurt zo dicht mogelijk tegen haar aanzit­ten met zijn duim in zijn mond en kon hij adem­loos luis­teren naar haar verhalen.

In haar kleine huis had ze een hele la vol met trouwfoto’s (de enige gele­gen­heid waar men vroeger foto’s van had) en met haar vinger wees ze de meeste van de mensen op die foto’s een voor een aan. Met hun naam en wie ze waren. Aan het einde van haar leven toen ze niet meer zelf­s­tandig kon wonen, zochten we haar op en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk van de mensen op de foto’s een naam en een gezicht te geven en die infor­matie op te schri­jven. Dat is jam­mer genoeg maar gedeel­telijk gelukt. Iedere keer als ik nu in de buurt ben, ga ik naar haar graf en ver­tel ik haar in het kort het ver­haal van mijn leven op dat moment. Ik weet zeker dat ze me hoort.

Welke lessen en andere din­gen haal je hier uit?

Vg
Tony de Bree

Morgen,

de laatste tijd is er op de sociale media en vooral bij marketeers een enorme hype ontstaan rond storytelling, het vertellen van verhalen. Als geboren storyteller en ex-historicus, zal ik vanaf vandaag een aantal korte blogs schrijven over hoe storytelling ontstaan is, welke 7 vormen je kunt herkennen bij 'corporate storytellling' binnen je organisatie en aan de hand van een aantal voorbeelden zal ik laten zien hoe je als echte nieuwe leider maar ook als medewerker storytelling in je dagelijkse werk kunt gebruiken. Vandaag blog 1.

Het ontstaan van storytelling.

Storytelling is niets nieuws, het is zo oud als de wereld waarin we leven. Vanaf het moment dat mensen met elkaar konden communiceren en nog voordat ze konden schrijven, gebruikten de ouderen van de stam verhalen om hun kennis en ervaring mondeling aan de jongere generaties over te dragen met twee doelen: om jongeren dingen te leren en om de eigen geschiedenis en die van hun ouders en voorouders door te geven: orale geschiedschrijving dus. En die traditie is tot op de dag van vandaag op veel plekken in de wereld bewaard gebleven, zoals hieronder te lezen is.

Voor Germaine.

Een van mijn favoriete tantes was op het Franse platteland tegen haar zin aan een veel oudere man uitgehuwelijkt. Ze had geen gemakkelijk leven gehad en ze had maar weinig liefde van haar man mogen ondervinden. Iedere dag stond ze heel vroeg op en als ze al het werk op de boerderij had gedaan, ging ze naar het weiland om op hun koeien te letten. In die tijd waren de weilanden nog niet omgeven met hekken of prikkeldraad en om ervoor te zorgen dat geen van de koeien weg zou lopen of in de sloot zou springen, zat er niets anders op dan ze maar de hele dag in de gaten te houden. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Als we bij haar op bezoek kwamen, vonden we haar altijd op dezelfde plek. Met een brei en met de bijbel. En als we dan naast haar gingen zitten, begon ze te vertellen over haar eigen leven en dat van haar ouders en grootouders. Nadat onze zoon Tim geboren was en wat ouder was, ging hij op zijn beurt zo dicht mogelijk tegen haar aanzitten met zijn duim in zijn mond en kon hij ademloos luisteren naar haar verhalen.

In haar kleine huis had ze een hele la vol met trouwfoto's (de enige gelegenheid waar men vroeger foto's van had) en met haar vinger wees ze de meeste van de mensen op die foto's een voor een aan. Met hun naam en wie ze waren. Aan het einde van haar leven toen ze niet meer zelfstandig kon wonen, zochten we haar op en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk van de mensen op de foto's een naam en een gezicht te geven en die informatie op te schrijven. Dat is jammer genoeg maar gedeeltelijk gelukt. Iedere keer als ik nu in de buurt ben, ga ik naar haar graf en vertel ik haar in het kort het verhaal van mijn leven op dat moment. Ik weet zeker dat ze me hoort.

Welke lessen en andere dingen haal je hier uit?

Vg
Tony de Bree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Storytelling met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.