Wat als Google een bank begint? (1) BNR.

Readability

Wat als Google een bank begint? (1) BNR.

Wat als Google een bank begint? (BNR/KPMG)Bin­nenkort organ­iseert KPMG ism BNR een bijeenkomst over de toekomst van banken. Met o.a. de vraag “Wat als Google een bank begint?”.

Gebaseerd op de ervarin­gen van de afgelopen 26 jaar inclusief nieuwe busi­ness mod­ellen eCom­merce strate­gie in de finan­ciele sec­tor heb ik wel een idee wat Google zou doen als ik dat bedrijf was.

Van­daag deel 1.

Strate­gie en waardepropositie.

Geen tra­di­tionele trans­ac­tiebank maar via je slimme soft­ware en alle infor­matie die je van gebruik­ers verza­melt zeer per­soon­lijke financiele/​full-​service dien­stver­len­ing aan­bieden. Gebruik­mak­end van sociale seg­men­tatie en gebaseerd op sociale loy­aliteit. Vir­tual cus­tomer intimacy.

En door je à la Ama­zon tussen de mensen/​klanten en lever­anciers te gaan gaan plaat­sen. Met super-​personalised info, aan­biedin­gen en life-​event services.

Gecom­bi­neerd met samen­werk­ingsver­ban­den met inno­vatieve finan­ciële instellin­gen die een wereld­wijd betal­ingsin­fra­struc­tuur hebben en/​of bv fysieke out­lets hebben. Als je dan ook nog eens een wereld­wijd creditcard-​company inschakelt.…..mooi toch?

En ik zou as ik Google was achter de payment-​business van Pay­pal aan­gaan. Dus kop­ers en verkop­ers online faciliteren. Met hun gea­vanceerde tech­nolo­gie. Stap 1 daar­voor is sim­pele apps om dat te faciliteren.

Wat Google niet zelf moet doen (zie Pay­pal) is eigen infra­struc­tuur en trans­ac­ties (effecten en betalin­gen) zelf afhan­de­len. Dus combi van eigen core com­pe­ten­cies, lead­ing global banks, een creditcard-​company icm “Paypal-​achtig” model etc.

In com­bi­natie met mobile mar­ket­ing, mobile pay­ments en YouTube-​services.

Wat denkt u, wat zou U doen?

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Wat als Google een bank begint? (BNR/KPMG)Binnenkort organiseert KPMG ism BNR een bijeenkomst over de toekomst van banken. Met o.a. de vraag "Wat als Google een bank begint?".

Gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 26 jaar inclusief nieuwe business modellen eCommerce strategie in de financiele sector heb ik wel een idee wat Google zou doen als ik dat bedrijf was.

Vandaag deel 1.

Strategie en waardepropositie.

Geen traditionele transactiebank maar via je slimme software en alle informatie die je van gebruikers verzamelt zeer persoonlijke financiele/full-service dienstverlening aanbieden. Gebruikmakend van sociale segmentatie en gebaseerd op sociale loyaliteit. Virtual customer intimacy.

En door je à la Amazon tussen de mensen/klanten en leveranciers te gaan gaan plaatsen. Met super-personalised info, aanbiedingen en life-event services.

Gecombineerd met samenwerkingsverbanden met innovatieve financiële instellingen die een wereldwijd betalingsinfrastructuur hebben en/of bv fysieke outlets hebben. Als je dan ook nog eens een wereldwijd creditcard-company inschakelt......mooi toch?

En ik zou as ik Google was achter de payment-business van Paypal aangaan. Dus kopers en verkopers online faciliteren. Met hun geavanceerde technologie. Stap 1 daarvoor is simpele apps om dat te faciliteren.

Wat Google niet zelf moet doen (zie Paypal) is eigen infrastructuur en transacties (effecten en betalingen) zelf afhandelen. Dus combi van eigen core competencies, leading global banks, een creditcard-company icm "Paypal-achtig" model etc.

In combinatie met mobile marketing, mobile payments en YouTube-services.

Wat denkt u, wat zou U doen?

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.