Vragen rondom 10 “vertrouwen na de crisis”.

Readability

Vragen rondom 10 "vertrouwen na de crisis".

Vragen rondom 10: "vertrouwen na de crisis" met Ghislaine Plag. Door Tony de Bree.Mor­gen. Las net op de site van rondom-​10: “bestu­ur­ders staan de laat­ste jaren onder druk van­wege exor­bi­tante bonussen en salarisver­hogin­gen. Na de economis­che cri­sis is er een moreel besef gekomen onder deze grootver­di­eners. Ze zien bijvoor­beeld vri­jwillig af van hun jaar­lijkse bonus of salarisver­hoging. Maar zijn dat oprechte acties of gaat het om slim imagob­e­heers­ing?”.

Ik moet eerlijk zeggen: ik begrijp er niet veel van. Wat is de vraag­stelling? Wat is het prob­leem? Wat per­soon­lijke vra­gen (zal wel aan mij liggen, dus.…):

  • “bestu­ur­ders staan de laat­ste jaren onder druk van­wege exor­bi­tante bonussen en salarisver­hogin­gen”: bestu­ur­ders van wat? “Exor­bi­tant ivm met wat of wie?”. Geldt het voor iedereen? Of voor enke­len die voort­durend wor­den genoemd?

=> Wat is dan wel een “redelijk salaris” voor wie? En wie bepaalt dat? Wat mij betreft de markt. Een arbei­ds­mark­t­toes­lag zou bv een goede oploss­ing zijn voor (ver­meende) schaarste. Is veel effec­tiever en real­is­tis­cher naar mijn mening.

  • “Na de economis­che cri­sis is er een moreel besef gekomen onder deze grootver­di­eners. “. Welke economis­che cri­sis gaat het hier over? En op welk betrouw­baar onder­zoek is deze gen­er­al­isatie gebaseerd?
  • “Ze zien bijvoor­beeld vri­jwillig af van hun jaar­lijkse bonus of salarisver­hoging. Maar zijn dat oprechte acties of gaat het om slim imagob­e­heers­ing?”. Wie zijn “ze”? Alle top-​400 bankiers van Ned­er­land? Alle mensen die bij banken werken/​werkten?

De hamvraag is wat mij betreft nog steeds: zijn groepen mensen oprecht en al dan niet te vertrouwen? Of zijn indi­vidu­ele mensen al dan niet te vertrouwen?

Ik denk het laat­ste. En u?

Tony de Bree
@dagboekbankier

Vragen rondom 10: "vertrouwen na de crisis" met Ghislaine Plag. Door Tony de Bree.Morgen. Las net op de site van rondom-10: "bestuurders staan de laatste jaren onder druk vanwege exorbitante bonussen en salarisverhogingen. Na de economische crisis is er een moreel besef gekomen onder deze grootverdieners. Ze zien bijvoorbeeld vrijwillig af van hun jaarlijkse bonus of salarisverhoging. Maar zijn dat oprechte acties of gaat het om slim imagobeheersing?".

Ik moet eerlijk zeggen: ik begrijp er niet veel van. Wat is de vraagstelling? Wat is het probleem? Wat persoonlijke vragen (zal wel aan mij liggen, dus....):

  • "bestuurders staan de laatste jaren onder druk vanwege exorbitante bonussen en salarisverhogingen": bestuurders van wat? "Exorbitant ivm met wat of wie?". Geldt het voor iedereen? Of voor enkelen die voortdurend worden genoemd?

=> Wat is dan wel een "redelijk salaris" voor wie? En wie bepaalt dat? Wat mij betreft de markt. Een arbeidsmarkttoeslag zou bv een goede oplossing zijn voor (vermeende) schaarste. Is veel effectiever en realistischer naar mijn mening.

  • "Na de economische crisis is er een moreel besef gekomen onder deze grootverdieners. ". Welke economische crisis gaat het hier over? En op welk betrouwbaar onderzoek is deze generalisatie gebaseerd?
  • "Ze zien bijvoorbeeld vrijwillig af van hun jaarlijkse bonus of salarisverhoging. Maar zijn dat oprechte acties of gaat het om slim imagobeheersing?". Wie zijn "ze"? Alle top-400 bankiers van Nederland? Alle mensen die bij banken werken/werkten?

De hamvraag is wat mij betreft nog steeds: zijn groepen mensen oprecht en al dan niet te vertrouwen? Of zijn individuele mensen al dan niet te vertrouwen?

Ik denk het laatste. En u?

Tony de Bree
@dagboekbankier

Beoordeel dit bericht (1-10).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bonussen bij banken, De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.