Trends: verdwijnende ‘dino-banen'(2)

Readability

Trends: verdwijnende 'dino-banen'(2)

dinosaurierbanen2Mor­gen.

Enige tijd gele­den werd ik door de hoof­dredac­teur van Finan­cieel Man­age­ment, Jeppe, gein­ter­viewd over ‘Dag­boek van een bankier’, de impact van ICT op banken en verzek­er­ings­maatschap­pi­jen, inno­vatie in banken­toezicht en nog veel meer (lees hier). Toen ik hem vroeg naar veran­derin­gen in func­ties rond finan­cieel man­age­ment, gaf hij voor­beelden van een aan­tal ‘dino-​banen’ die rond finan­cieel man­age­ment zouden verd­wi­j­nen c.q. van profiel veran­deren onder invloed van de opkomst van ICT, automa­tis­er­ing of eisen van de klanten en van de markt.

Enige tijd daarna woonde ik ook nog een bijeenkomst bij van CIOnet Ned­er­land en daar kwa­men in relatie tot het onder­w­erp ‘Dig­i­tal lead­er­ship’ eigen­lijk dezelfde thema’s en veran­derin­gen aan de orde. Thema’s zoals ‘welke e-​skills moeten CIO’s eigen­lijk hebben om ‘dig­i­tal leader’ te wor­den’ en ‘kun­nen de huidige CIOs eigen­lijk alle­maal dig­i­tale lei­ders wor­den?’ Inter­es­sante vragen.

Op basis van die twee ont­moetin­gen en de resul­taten van het onder­zoek dat in hoofd­stuk 4 van ”Dinosauriër of krokodil’ over de groot­banken ABN Amro, ING en de RABO, de kleine banken en de online spel­ers knab, Alex , Pay­pal en de dig­i­tale nieuwkomers Google en Face­book, volgt hier een 2e lijst met ‘dino-​banen’ in ver­schil­lende domeinen van hoofd­kan­toor­func­ties die ook gedeel­telijk of hele­maal (afhanke­lijk van de omvang van de organ­isatie en de staat van de ICT) zullen verd­wi­j­nen door automa­tis­er­ing of al aan het verd­wi­j­nen zijn naast de func­ties die ik hier al noemde.

- cor­po­rate controllers;

- cor­po­rate accountants;

- cor­po­rate risk managers;

- cor­po­rate auditors;

- CFO’s;

- COO’s;

en CIO’s.

Als je dit lijstje en het eerdere lijstje van ‘dino-​banen’ zo bek­ijkt, geldt het eigen­lijk voor veel bestaande func­ties bin­nen man­age­ment en finan­cieel man­age­ment voor hogeropgelei­den. Het lijkt in alle gevallen te gaan om of het (gedeel­telijk) verd­wi­j­nen van func­ties door bv automa­tis­er­ing of om een fun­da­mentele veran­der­ing van de eisen die de tur­bu­lente omgev­ing met zijn dis­rup­tive ICT aan mensen op die func­ties stelt. Niet alleen in relatie tot het aan­tal banen dat overbli­jft en het vereiste ken­nis– en ervar­ingsniveau, maar vooral ook met betrekking tot vereiste gedragscom­pe­ten­ties zoals bv het vaak genoemde ‘klanten­part­ner’ moeten wor­den i.p.v. ‘busi­ness partner’.

De vraag is ver­vol­gens: ‘en hoe ga je dan die tran­si­tie con­creet invullen?’. Een mooie uitdag­ing voor een nieuwe gen­er­atie senior man­agers, change man­agers, tran­si­tie man­agers en HR-​professionals bin­nen en buiten finan­cieel man­age­ment, risk, con­troland accountancy.

Nog een pret­tige dag.

Tony

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. G. over digitale’Transformation of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ (2001!) met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij o.a. zien wat de impact van ICT is op man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken en wat dat betekent voor het voortbestaan en de banen bij grote dinosauriërs voor hoopopgeleide mman­agers en medew­erk­ers in een aan­tal indus­tri­etakken als het bankwezen, andere takken van sport in de zake­lijke dien­stver­len­ing en bij de (semi-​) over­heid. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

dinosaurierbanen2Morgen.

Enige tijd geleden werd ik door de hoofdredacteur van Financieel Management, Jeppe, geinterviewd over 'Dagboek van een bankier', de impact van ICT op banken en verzekeringsmaatschappijen, innovatie in bankentoezicht en nog veel meer (lees hier). Toen ik hem vroeg naar veranderingen in functies rond financieel management, gaf hij voorbeelden van een aantal 'dino-banen' die rond financieel management zouden verdwijnen c.q. van profiel veranderen onder invloed van de opkomst van ICT, automatisering of eisen van de klanten en van de markt.

Enige tijd daarna woonde ik ook nog een bijeenkomst bij van CIOnet Nederland en daar kwamen in relatie tot het onderwerp 'Digital leadership' eigenlijk dezelfde thema's en veranderingen aan de orde. Thema's zoals 'welke e-skills moeten CIO's eigenlijk hebben om 'digital leader' te worden' en 'kunnen de huidige CIOs eigenlijk allemaal digitale leiders worden?'  Interessante vragen.

Op basis van die twee ontmoetingen en de resultaten van het onderzoek dat in hoofdstuk 4 van ''Dinosauriër of krokodil' over de grootbanken ABN Amro, ING en de RABO, de kleine banken en de online spelers knab, Alex , Paypal en de digitale nieuwkomers Google en Facebook, volgt hier een 2e lijst met 'dino-banen' in verschillende domeinen van hoofdkantoorfuncties die ook gedeeltelijk of helemaal (afhankelijk van de omvang van de organisatie en de staat van de ICT) zullen verdwijnen door automatisering of al aan het verdwijnen zijn naast de functies die ik hier al noemde.

- corporate controllers;

- corporate accountants;

- corporate risk managers;

- corporate auditors;

- CFO's;

- COO's;

en CIO's.

Als je dit lijstje en het eerdere lijstje van 'dino-banen' zo bekijkt, geldt het eigenlijk voor veel bestaande functies binnen management en financieel management voor hogeropgeleiden. Het lijkt in alle gevallen te gaan om of het (gedeeltelijk) verdwijnen van functies door bv automatisering of om een fundamentele verandering van de eisen die de turbulente omgeving met zijn disruptive ICT aan mensen op die functies stelt. Niet alleen in relatie tot het aantal banen dat overblijft en het vereiste kennis- en ervaringsniveau, maar vooral ook met betrekking tot vereiste gedragscompetenties zoals bv het vaak genoemde 'klantenpartner' moeten worden i.p.v. 'business partner'.

De vraag is vervolgens: 'en hoe ga je dan die transitie concreet invullen?'. Een mooie uitdaging voor een nieuwe generatie senior managers, change managers, transitie managers en HR-professionals binnen en buiten financieel management, risk, controland accountancy.

Nog een prettige dag.

Tony

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. G.  over digitale'Transformation of Financial Services Companies' (2001!) met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij o.a. zien wat de impact van ICT is op managen, organiseren en samenwerken en wat dat betekent voor het voortbestaan en de banen bij grote dinosauriërs voor hoopopgeleide mmanagers en medewerkers in een aantal industrietakken als het bankwezen, andere takken van sport in de zakelijke dienstverlening en bij de (semi-) overheid. Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, Leiderschap, Persoonlijke ontwikkeling, Talentmanagement, Toezicht op banken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.