Stresstest voor Europese Banken: rubbish in, rubbish out

Readability

Stresstest voor Europese Banken: rubbish in, rubbish out

abnamro5Mor­gen. Van­mor­gen vroeg op voor flitsin­ter­view met Ivo Buigues voor @wnlnacht over de stresstests die Europese banken onder­gaan op last van de ECB. Zoals bek­end moet het banken­toezicht in Europa aan het eind van het jaar over­gaan naar Europa en het is dus niet onl­o­gisch dat de ECB wil weten hoe de grote Europese banken ervoor staan.

Zoals gebruike­lijk vallen de bek­ende eco-​& finan­ciele profs in NL weer over elkaar heen om vooral hun eigen ken­nis­ge­bied (‘de bal­ans’, ‘het eigen ver­mo­gen’…) te pro­moten en hoor je niets of nauwelijk iets van mensen met prak­tijk­er­var­ing in risk man­age­ment en banken­toezicht die vaak trouwens even hoog zijn opgeleid als de bek­ende Ned­er­landse experts. De politici van de 2e kamer frac­ties laten zich zoals gebruike­lijk weer door die profs advis­eren onder het mom van ‘als je prof bent, ben je expert’, en de meeste jour­nal­is­ten van de dag­bladen beperken zich zoals gebruike­lijk tot het opne­men van opper­vlakkige columns: ‘busi­ness as usual’ dus.

De nieuwe journalistiek.

Gelukkig zijn er steeds meer jonge jour­nal­is­ten die wel breder kijken, die doorvra­gen en die willen weten hoe het echt in elkaar zit en of dit nu alle­maal zin heeft. En bv de vraag stellen zoals van­mor­gen of die tests eigen­lijk wel betrouw­baar zijn en of banken ‘er mee kun­nen sjoemelen’?

Het antwo­ord op die eerste vraag is: ‘dat hangt er maar van af’. Waar dat van af hangt? Van de kwaliteit van de infor­matie– en rap­portage sys­te­men van de betrokken bank, van de kwaliteit van de risk man­age­ment sys­te­men en vooral van de kwaliteit van de interne data van de ver­schil­lende sys­te­men en data­bases die in de ver­schil­lende scenario’s die moeten wor­den ges­imuleerd wor­den gebruikt om de gevol­gen van die externe scenario’s op o.a. de bal­ans van de bank te kun­nen uitreke­nen en aan de ECB en de DNB te kun­nen rap­porteren. Het inter­es­sante is dat daar niet of nauwelijks aan­dacht voor is in de media, noch bij de toezichthoud­ers, noch bij de politiek.

Veel ICT-​systemen zijn oud en de kwaliteit van de data laat vaak te wensen over.

De realiteit is dat in veel grote Europese en Ned­er­lands ‘dinosaurier-​banken’ de man­age­ment– en andere rap­portagesys­te­men vaak dateren uit de vorige eeuw en dat de kwaliteit van de his­torische data en de actuele data in al die ver­schil­lende data­bases nogal de wensen over laat. Omdat de basis van al die data meestal geschei­den product-​administraties zijn geweest of uit andere ‘dino-​applicaties’ of gedeel­telijk vervuilde databases.

En zoals echte experts op het gebied van de ban­caire sec­tor, ICT en data­bases weten: ‘rub­bish in, rub­bish uit’: ‘als je ergens troep ingooit, komt er troep’ uit en dat geldt dus ook voor de berekenin­gen en de betrouw­baarheid van deze stresstests. Nog even los van de sim­pele vraag of deze tests uber­haupt op deze manier zin hebben en wat je ermee moet.

Het vol­gende blog gaat over vraag 2: ‘kan ermee gesjoemeld wor­den’. Wordt vervolgd.

Mvg
Tony de Bree

p.s.
Nog bedankt, Ivo, om weer een bij­drage te hebben kun­nen lev­eren. Dat is pas echte objec­tieve jour­nal­istiek: streven naar diver­siteit en het delen van ervar­ingsken­nis. Super.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor waaron­der als global splits­ings­man­ager van 2007 t/​m 2011 met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

abnamro5Morgen. Vanmorgen vroeg op voor flitsinterview met Ivo Buigues voor @wnlnacht over de stresstests die Europese banken ondergaan op last van de ECB. Zoals bekend moet het bankentoezicht in Europa aan het eind van het jaar overgaan naar Europa en het is dus niet onlogisch dat de ECB wil weten hoe de grote Europese banken ervoor staan.

Zoals gebruikelijk vallen de bekende eco-& financiele profs in NL weer over elkaar heen om vooral hun eigen kennisgebied ('de balans', 'het eigen vermogen'...) te promoten en hoor je niets of nauwelijk iets van mensen met praktijkervaring in risk management en bankentoezicht die vaak trouwens even hoog zijn opgeleid als de bekende Nederlandse experts. De politici van de 2e kamer fracties laten zich zoals gebruikelijk weer door die profs adviseren onder het mom van 'als je prof bent, ben je expert', en de meeste journalisten van de dagbladen beperken zich zoals gebruikelijk tot het opnemen van oppervlakkige columns: 'business as usual' dus.

De nieuwe journalistiek.

Gelukkig zijn er steeds meer jonge journalisten die wel breder kijken, die doorvragen en die  willen weten hoe het echt in elkaar zit en of dit nu allemaal zin heeft. En bv de vraag stellen zoals vanmorgen of die tests eigenlijk wel betrouwbaar zijn en of banken 'er mee kunnen sjoemelen'?

Het antwoord op die eerste vraag is: 'dat hangt er maar van af'. Waar dat van af hangt? Van de kwaliteit van de informatie- en rapportage systemen van de betrokken bank, van de kwaliteit van de risk management systemen en vooral van de kwaliteit van de interne data van de verschillende systemen en databases die in de verschillende scenario's die moeten worden gesimuleerd worden gebruikt om de gevolgen  van die externe scenario's op o.a. de balans van de bank te kunnen uitrekenen en aan de ECB en de DNB te kunnen rapporteren. Het interessante is dat daar niet of nauwelijks aandacht voor is in de media, noch bij de toezichthouders, noch bij de politiek.

Veel ICT-systemen zijn oud en de kwaliteit van de data laat vaak te wensen over.

De realiteit is dat in veel grote Europese en Nederlands 'dinosaurier-banken' de management- en andere rapportagesystemen vaak dateren uit de vorige eeuw en dat de kwaliteit van de historische data en de actuele data in al die verschillende databases nogal de wensen over laat. Omdat de basis van al die data meestal gescheiden product-administraties zijn geweest of uit andere 'dino-applicaties' of gedeeltelijk vervuilde databases.

En zoals echte experts op het gebied van de bancaire sector, ICT en databases weten: 'rubbish in, rubbish uit': 'als je ergens troep ingooit, komt er troep' uit en dat geldt dus ook voor de berekeningen en de betrouwbaarheid van deze stresstests. Nog even los van de simpele vraag of deze tests uberhaupt op deze manier zin hebben en wat je ermee moet.

Het volgende blog gaat over vraag 2: 'kan ermee gesjoemeld worden'. Wordt vervolgd.

Mvg
Tony de Bree

p.s.
Nog bedankt, Ivo, om weer een bijdrage te hebben kunnen leveren. Dat is pas echte objectieve journalistiek: streven naar diversiteit en het delen van ervaringskennis. Super.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector waaronder als global splitsingsmanager van 2007 t/m 2011 met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Toezicht op banken met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.