Slim kosten besparen: woon geen masterclasses bij.

Readability

Slim kosten besparen: woon geen masterclasses bij.

Kostenbe­sparen en bezuini­gen is in. Maar je hebt blijk­baar “kosten besparen” en “kosten besparen”. Waarom? Nou, ik weet niet of ik me ver­gis maar het lijkt wel of er steeds meer dure mas­ter­classes wor­den geor­gan­iseerd (zie bv RTL-​masterclasses).

Ter­wijl het ren­de­ment vaak min­i­maal is en er goede alter­natieven zijn die beter EN goed­koper zijn.

Ben mijn kamer aan het opruimen in het ver­lengde van mijn goede voorne­mens voor 2014: “get organ­ised” en “focus”. Daar­bij kwam ik weer aller­lei fold­ers tegen met aan­biedin­gen voor “mas­ter­classes” en “col­legereek­sen”. Over “man­age­ment van processen”, “leren veran­deren”, “social media” etc etc.

Als je dan die fold­ers leest dan valt een aan­tal din­gen op:

1. De prijs: hoog (zowel work­shops als bijgeleverde boeken)!
2. Het is vaak oude (ver­taalde Engel­stalig) wijn in nieuwe zakken.
3. De onder­w­er­pen zijn vaak niet meer van deze tijd (veel van “bin­nen naar buiten”).
4. Docen­ten vaak the­o­retici met weinig tot geen prak­tis­che hands-​on ervar­ing (geldt ook voor veel man­age­ment gurus en pro­fes­soren).
5. Weinig gebruik mod­erne media.
6. Veel aware­ness en/​of basis­ma­te­ri­aal.
7. Veel (voor mij ieder geval) open deuren.

Kor­tom. Zonde van de tijd en het geld. Zeker omdat dit soort ken­nis en ervar­ing vaak al bin­nen je eigen netwerken/​organisaties “gratis” beschik­baar is. Of omdat mensen al naar die cur­sussen zijn geweest of omdat ze zelf jaren­lang prak­tis­che ervarin­gen hebben of omdat ze zelf buiten de organ­isatie cur­sus geven. Je eigen intel­lec­tual cap­i­tal dus (human cap­i­tal), soci­aal kap­i­taal bin­nen je eigen organisatie.

En daar­naast weet ik inmid­dels uit eigen ervar­ing dat nieuwe media waaron­der film, beeld en geluid al dan niet met social media veel effec­tiever en goed­koper zijn (zie o.a. @tonydebree en @2urigewerkdag). Ik volg iedere dag 12 uur aller­lei vor­men van mobile learning/​elearning in het Engels. Werkt prima, is snel en nog goed­koop ook.

Mijn advies: stop­pen dus met naar mas­ter­classes toe­gaan c.q. je mensen er heen sturen. Behalve in uit­zon­der­lijke gevallen. Zet ken­nis en ervar­ing bin­nen je eigen netwerk/​organisatie in. En die van je klanten en lever­anciers: ken­niskap­i­tal­isatie in sociale netwerken.

En stel aan je medew­erk­ers nieuwe mod­u­laire media beschik­baar voor zelf­s­tudie en dialoog mbv bv sociale media, mobiele tech­nolo­gie etc: de toekomst is mobiel leren en mobiel werken. Zoals we vroeger deden met e-​learning, maar dan mobiel.

Mooi toch?
Tony
@tonydebree

Kostenbesparen en bezuinigen is in. Maar je hebt blijkbaar "kosten besparen" en "kosten besparen". Waarom? Nou, ik weet niet of ik me vergis maar het lijkt wel of er steeds meer dure masterclasses worden georganiseerd (zie bv RTL-masterclasses).

Terwijl het rendement vaak minimaal is en er goede alternatieven zijn die beter EN goedkoper zijn.

Ben mijn kamer aan het opruimen in het verlengde van mijn goede voornemens voor 2014: "get organised" en "focus". Daarbij kwam ik weer allerlei folders tegen met aanbiedingen voor "masterclasses" en "collegereeksen". Over "management van processen", "leren veranderen", "social media" etc etc.

Als je dan die folders leest dan valt een aantal dingen op:

1. De prijs: hoog (zowel workshops als bijgeleverde boeken)!
2. Het is vaak oude (vertaalde Engelstalig) wijn in nieuwe zakken.
3. De onderwerpen zijn vaak niet meer van deze tijd (veel van "binnen naar buiten").
4. Docenten vaak theoretici met weinig tot geen praktische hands-on ervaring (geldt ook voor veel management gurus en professoren).
5. Weinig gebruik moderne media.
6. Veel awareness en/of basismateriaal.
7. Veel (voor mij ieder geval) open deuren.

Kortom. Zonde van de tijd en het geld. Zeker omdat dit soort kennis en ervaring vaak al binnen je eigen netwerken/organisaties "gratis" beschikbaar is. Of omdat mensen al naar die cursussen zijn geweest of omdat ze zelf jarenlang praktische ervaringen hebben of omdat ze zelf buiten de organisatie cursus geven. Je eigen intellectual capital dus (human capital), sociaal kapitaal binnen je eigen organisatie.

En daarnaast weet ik inmiddels uit eigen ervaring dat nieuwe media waaronder film, beeld en geluid al dan niet met social media veel effectiever en goedkoper zijn (zie o.a. @tonydebree  en @2urigewerkdag). Ik volg iedere dag 1-2 uur allerlei vormen van mobile learning/elearning in het Engels. Werkt prima, is snel en nog goedkoop ook.

Mijn advies: stoppen dus met naar masterclasses toegaan c.q. je mensen er heen sturen. Behalve in uitzonderlijke gevallen. Zet kennis en ervaring binnen je eigen netwerk/organisatie in. En die van je klanten en leveranciers: kenniskapitalisatie in sociale netwerken.

En stel aan je medewerkers nieuwe modulaire media beschikbaar voor zelfstudie en dialoog mbv bv sociale media, mobiele technologie etc: de toekomst is mobiel leren en mobiel werken. Zoals we vroeger deden met e-learning, maar dan mobiel.

Mooi toch?
Tony
@tonydebree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Het nieuwe werken, Kennis management, The Next Generation bank met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.