Review ‘Dagboek van een bankier’ door Jeppe Kleyngeld, Hoofdredacteur FM Magazine en FM.nl

Readability

Review 'Dagboek van een bankier' door Jeppe Kleyngeld, Hoofdredacteur FM Magazine en FM.nl

abnamro‘Na de over­name van de staat van het Ned­er­landse deel van ABN AMRO, had Tony de Bree, des­ti­jds man­ager bij de bank, de hoop – net zoals vele collega’s van hem – dat de over­heid de gele­gen­heid zou aan­gri­jpen er een echte duurzame bank van te maken, een bank die maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord zou onderne­men, de klant cen­traal zou stellen, op een posi­tieve manier met eigen mensen zou omgaan, en zou leren van fouten uit het verleden. Dit is niet gebeurd, inte­gen­deel, con­cludeert hij in ‘dag­boek van een bankier’.

In ‘dag­boek van een bankier’ schetst De Bree een drie-​dimensioneel beeld bij ABN AMRO vanaf de fusie tussen ABN en AMRO begin jaren 90’ tot aan ‘de bank van Zalm’ in de jaren 20082011. Het is soms schokkend hoe slecht de bank func­tion­eert al lang voor­dat de drama­tis­che over­names door eerst For­tis en toen de Ned­er­landse Staat plaatsvon­den. Er wor­den voort­durend ver­keerde strate­gis­che keuzes gemaakt, enorm veel geld wordt ver­spild en kansen om de bedri­jfsvo­er­ing en logge ICT-​systemen te ver­beteren bli­jven stelsel­matig liggen. Ook hebben ver­schil­lende externe fac­toren – de lib­er­alis­er­ing van de finan­ciële mark­ten en focus van toezichthoud­ers op de ‘war on ter­ror’ sinds 911 – er aan bijge­dra­gen dat de vijandige over­name van de bank een kwestie van tijd werd.

In zijn pro­motieon­der­zoek Bedri­jf­skunde in 2001 voor­spelde De Bree al het einde van ABN AMRO in de huidige vorm. Dat geldt ook voor andere Europese uni­versele groot­banken, zoals ING. De ‘schuldigen’ van de cri­sis bij de bank zijn ges­traft – al is het mid­delka­der bli­jven zit­ten. Daarmee lijkt het prob­leem van de banken­cri­sis opgelost, maar dit is zeker niet het geval, waarschuwt De Bree.

‘Dag­boek van een bankier’ is een mooie kijk in de keuken van een groot­bank, een insti­tuut dat zijn lang­ste tijd gehad heeft vol­gens de auteur. Hoe de bank van de toekomst eruit ziet komt in zijn vol­gende boek wellicht aan bod, maar het is niet het huidige ABN AMRO, zoveel wordt in ieder geval duidelijk.’

Lees hier ook het inter­view van Jeppe met Tony over de toekomst en ‘wat wel’. Meer reac­ties van lez­ers lezen? Klik hier.

abnamro'Na de overname van de staat van het Nederlandse deel van ABN AMRO, had Tony de Bree, destijds manager bij de bank, de hoop – net zoals vele collega’s van hem – dat de overheid de gelegenheid zou aangrijpen er een echte duurzame bank van te maken, een bank die maatschappelijk verantwoord zou ondernemen, de klant centraal zou stellen, op een positieve manier met eigen mensen zou omgaan, en zou leren van fouten uit het verleden. Dit is niet gebeurd, integendeel, concludeert hij in ‘dagboek van een bankier’.

In ‘dagboek van een bankier’ schetst De Bree een drie-dimensioneel beeld bij ABN AMRO vanaf de fusie tussen ABN en AMRO begin jaren 90’ tot aan ‘de bank van Zalm’ in de jaren 2008-2011. Het is soms schokkend hoe slecht de bank functioneert al lang voordat de dramatische overnames door eerst Fortis en toen de Nederlandse Staat plaatsvonden. Er worden voortdurend verkeerde strategische keuzes gemaakt, enorm veel geld wordt verspild en kansen om de bedrijfsvoering en logge ICT-systemen te verbeteren blijven stelselmatig liggen. Ook hebben verschillende externe factoren – de liberalisering van de financiële markten en focus van toezichthouders op de ‘war on terror’ sinds 9-11 – er aan bijgedragen dat de vijandige overname van de bank een kwestie van tijd werd.

In zijn promotieonderzoek Bedrijfskunde in 2001 voorspelde De Bree al het einde van ABN AMRO in de huidige vorm. Dat geldt ook voor andere Europese universele grootbanken, zoals ING. De ‘schuldigen’ van de crisis bij de bank zijn gestraft – al is het middelkader blijven zitten. Daarmee lijkt het probleem van de bankencrisis opgelost, maar dit is zeker niet het geval, waarschuwt De Bree.

‘Dagboek van een bankier’ is een mooie kijk in de keuken van een grootbank, een instituut dat zijn langste tijd gehad heeft volgens de auteur. Hoe de bank van de toekomst eruit ziet komt in zijn volgende boek wellicht aan bod, maar het is niet het huidige ABN AMRO, zoveel wordt in ieder geval duidelijk.'

Lees hier ook het interview van Jeppe met Tony over de toekomst en 'wat wel'. Meer reacties van lezers lezen? Klik hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Reviews 'dagboek bankier' met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.