Recensie ‘Dinosauriër of krokodil’ R. Paling, hoofdredacteur Banking Review

Readability

Recensie 'Dinosauriër of krokodil' R. Paling, hoofdredacteur Banking Review

bankingreview’ Roadmap voor veran­der­ing’, review van Robert Pal­ing, hoof­dredac­teur van Bank­ing Review NL over ‘Dinosaurier of krokodil’. Over organ­isatiekosten, dig­i­tale trans­for­matie, de ‘Strate­gis­che Klant­waardekaart’ en dig­i­taal Cus­tomer Inti­macy, Prod­uct Lead­er­ship & Oper­a­tional Excellence.

‘Roadmap voor veran­der­ing’ door Robert Pal­ing, hoof­dredac­teur Bank­ing Review.

In de finan­ciële sec­tor is vernieuwing het adag­ium voor par­ti­jen die in de race willen bli­jven. Een absolute must gelet op het nog altijd uiterst broze vertrouwen van con­sumenten in banken, verzek­er­aars en pen­sioen­fond­sen en de gelijk­ti­jdige opkomst van nieuwe con­cur­renten. Vaak branchevreemde par­ti­jen die veel hand­i­ger zijn op het dig­i­tale speelveld, de tijdgeest veel beter aan­voe­len en niet een lood­zware legacy met zich aan­dra­gen. Toch bli­jft echte veran­der­ing in de sec­tor vooral­snog uit. Het wil maar niet lukken om de klant echt cen­traal te stellen; vernieuwing bli­jft hoofdza­ke­lijk beperkt tot een nieuw sausje over de web­site, een uit­gek­leed pro­duc­taan­bod en de onver­mi­jdelijke app.

Tony de Bree, gepokt en gemazeld in de finan­ciële wereld en inmid­dels een suc­cesvol man­age­men­tau­teur, heeft ook aan boven­liggende the­matiek veran­der­ing zijn vingers gebrand. In het boek Dinosauriër of krokodil legt De Bree uit welke rol man­age­ment nu nog speelt, maar eigen­lijk zou moeten spe­len bij organ­isaties die zich aan willen passen aan de nieuwe tijd. Dit maal geen light read, zoals Dag­boek van een bankier, waarin de bedri­jf­skundige hoofdza­ke­lijk ver­haalde over zijn per­soon­lijke ervarin­gen ron­dom de decon­fi­ture van het ooit zo trotse ABN Amro. Dinosauriër of krokodil is van meet af aan een serieus man­age­ment­boek, al ver­staat De Bree de kunst om in begri­jpelijke taal prob­le­men te duiden en oplossin­gen te schetsen.

Om met de prob­le­men te begin­nen; veel bestaande grote organ­isaties zijn nog altijd ingericht vol­gens het piramide­model. Het zorgt ervoor dat er naar de lei­d­ing toe wordt gew­erkt. De nadruk ligt vaak op aloude para­me­ters als omzet en ren­de­ment. Veran­der­ing wordt door het man­age­ment nog vee­lal gezocht in kostenbe­sparin­gen. De klant is in dit plaatje tamelijk onzichtbaar.

De toekomst is vol­gens De Bree veel eerder aan organ­isaties die func­tioneren als lev­end organ­isme, die nadrukke­lijk de buiten­wereld in hun organogram hebben opgenomen: klanten, lever­anciers, con­cur­renten. Waar­bij De Bree terecht de veel onder­schreven visie aan­haalt dat con­cur­ren­tie op zichzelf ook een achter­haald con­cept is. In zo’n liv­ing com­pany ervaren werkne­mers meer autonomie en zijn ze bijna als vanzelf meer gericht op het zoeken naar geza­men­lijke oplossin­gen voor klanten –klant cen­traal!- dan aan het vol­doen van targets.

De Bree houdt het niet bij de sterk gepop­u­lariseerde con­sul­tan­cyvoor­beelden van bedri­jven die het wel goed doen (Zap­pos, Google, Ama­zon etc.) of van bedri­jven die maar niet de verwachtin­gen van klanten kun­nen waar­maken (banken, kabelaars, tele­combedri­jven etc.). De auteur komt ook met handzame inzichten en tools die alle bedri­jven kun­nen gebruiken om een echte relatieor­gan­isatie wor­den. Hij com­bi­neert de 7 hef­bomen van veran­der­ing (Geli­nas en James) met de bek­ende klant­waardedis­ci­plines (cus­tomer inti­macy, prod­uct lead­er­ship en oper­a­tional excel­lence) en heeft er drie gelijk­soor­tige dis­ci­plines aan toegevoegd voor het ‘nieuwe’ dig­i­tale speelveld. Zo ontstaat de door De Bree gemu­nte Strate­gis­che Klant­waarde Kaart, een hand­ige roadmap voor de mod­erne man­ager om te weten waar hij staat en waar hij naar toe wil.

Robert Pal­ing
Hoof­dredac­teur Bank­ing Review

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twit­ter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. En stuur uw review naar dinosauri​er​AT​tony​de​bree​.com.

bankingreview' Roadmap voor verandering', review van Robert Paling, hoofdredacteur van Banking Review NL over 'Dinosaurier of krokodil'. Over organisatiekosten, digitale transformatie, de 'Strategische Klantwaardekaart' en digitaal Customer Intimacy, Product Leadership & Operational Excellence.

'Roadmap voor verandering' door Robert Paling, hoofdredacteur Banking Review.

In de financiële sector is vernieuwing het adagium voor partijen die in de race willen blijven. Een absolute must gelet op het nog altijd uiterst broze vertrouwen van consumenten in banken, verzekeraars en pensioenfondsen en de gelijktijdige opkomst van nieuwe concurrenten. Vaak branchevreemde partijen die veel handiger zijn op het digitale speelveld, de tijdgeest veel beter aanvoelen en niet een loodzware legacy met zich aandragen. Toch blijft echte verandering in de sector vooralsnog uit. Het wil maar niet lukken om de klant echt centraal te stellen; vernieuwing blijft hoofdzakelijk beperkt tot een nieuw sausje over de website, een uitgekleed productaanbod en de onvermijdelijke app.

Tony de Bree, gepokt en gemazeld in de financiële wereld en inmiddels een succesvol managementauteur, heeft ook aan bovenliggende thematiek verandering zijn vingers gebrand. In het boek Dinosauriër of krokodil legt De Bree uit welke rol management nu nog speelt, maar eigenlijk zou moeten spelen bij organisaties die zich aan willen passen aan de nieuwe tijd. Dit maal geen light read, zoals Dagboek van een bankier, waarin de bedrijfskundige hoofdzakelijk verhaalde over zijn persoonlijke ervaringen rondom de deconfiture van het ooit zo trotse ABN Amro. Dinosauriër of krokodil is van meet af aan een serieus managementboek, al verstaat De Bree de kunst om in begrijpelijke taal problemen te duiden en oplossingen te schetsen.

Om met de problemen te beginnen; veel bestaande grote organisaties zijn nog altijd ingericht volgens het piramidemodel. Het zorgt ervoor dat er naar de leiding toe wordt gewerkt. De nadruk ligt vaak op aloude parameters als omzet en rendement. Verandering wordt door het management nog veelal gezocht in kostenbesparingen. De klant is in dit plaatje tamelijk onzichtbaar.

De toekomst is volgens De Bree veel eerder aan organisaties die functioneren als levend organisme, die nadrukkelijk de buitenwereld in hun organogram hebben opgenomen: klanten, leveranciers, concurrenten. Waarbij De Bree terecht de veel onderschreven visie aanhaalt dat concurrentie op zichzelf ook een achterhaald concept is. In zo’n living company ervaren werknemers meer autonomie en zijn ze bijna als vanzelf meer gericht op het zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor klanten –klant centraal!- dan aan het voldoen van targets.

De Bree houdt het niet bij de sterk gepopulariseerde consultancyvoorbeelden van bedrijven die het wel goed doen (Zappos, Google, Amazon etc.) of van bedrijven die maar niet de verwachtingen van klanten kunnen waarmaken (banken, kabelaars, telecombedrijven etc.). De auteur komt ook met handzame inzichten en tools die alle bedrijven kunnen gebruiken om een echte relatieorganisatie worden. Hij combineert de 7 hefbomen van verandering (Gelinas en James) met de bekende klantwaardedisciplines (customer intimacy, product leadership en operational excellence) en heeft er drie gelijksoortige disciplines aan toegevoegd voor het ‘nieuwe’ digitale speelveld. Zo ontstaat de door De Bree gemunte Strategische Klantwaarde Kaart, een handige roadmap voor de moderne manager om te weten waar hij staat en waar hij naar toe wil.

Robert Paling
Hoofdredacteur Banking Review

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twitter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online bij managementboek.nl, Bol.com of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. En stuur uw review naar dinosaurierATtonydebree.com.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Recensies 'Dinosaurier of krokodil', Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.