Recensie ‘Dinosauriër of krokodil’ door Kees van Kaam

Readability

Recensie 'Dinosauriër of krokodil' door Kees van Kaam

dinosaurierofkrokodilKees van Kaam, bespreekt ‘Dinosauriër of krokodil’ in zijn recen­sie ‘Fit­ness voor organ­isaties’ op www​.man​age​ment​boek​.nl en geeft ****.

Recen­sie.

Tony de Bree laat na “Dag­boek van een bankier” met het boek “Dinosauriër of krokodil” opnieuw zijn onbe­van­gen en tomeloze vertrouwen in vernieuwing en veran­der­ing zien. Zijn ervar­ing als veran­der­man­ager en ICT’er wordt door hem rijke­lijk gedeeld. Zijn ent­hou­si­asme is ook aansteke­lijk. Hoewel het boek niet direct toe­ganke­lijk is geschreven en ont­wor­pen, je moet er echt voor gaan zit­ten, laat het zich uitein­delijk toch, wan­neer je zelf de ont­brek­ende leeswi­jzer creëert, makke­lijk lezen. De belofte in de inlei­d­ing wordt waarge­maakt. Veel vergelijk­bare boeken geven geen antwo­ord op hoe de beloofde en gewen­ste veran­der­ing vorm kan kri­j­gen en zijn hoo­guit een inspi­ratiebron om veran­der­ing naar een nieuwe organ­isatie in te zetten. Dit boek biedt beide. Enerz­i­jds wordt aan de hand van tal van voor­beelden geïl­lus­treerd dat het zo langza­mer­hand tijd is om de vaak logge op oude mod­ellen gebaseerde organ­isaties te heron­twer­pen van prod­uct naar klant­per­spec­tief. Anderz­i­jds laten de voor­beelden zien dat er mogelijkhe­den zijn om vernieuwing te realis­eren . Boven­dien is er een apart hoofd­stuk met zin­volle sug­gesties om dat te realis­eren. In het boek wordt voort­ge­bor­du­urd op bek­ende mod­ellen van bijvoor­beeld Kaplan en Tracey. Daarmee is het boek ook een doc­u­ment gewor­den en geeft aan dat er degelijk onder­zoek is gedaan naar wat er nu is en vooral wat mogelijk is. Het is niet direct een vision­air boek, de auteur kiest er niet voor om bek­ende vaak onge­fun­deerde trends aan te gri­jpen, maar baseert zijn con­clusies en advies vooral op wat nu is en zich al heeft laten zien bij ver­schil­lende organ­isaties. Wel wordt duidelijk dat de auteur vooral wenst dat organ­isaties de klant meer cen­traal stellen in aan­bod en pro­ces. Ik denk dat bedri­jf­skundi­gen, doorgewin­terde adviseurs of stafmedew­erk­ers strate­gie geni­eten van het boek. Zij of hij zal wel een ver­tal­ing moeten maken naar de eigen organ­isatie en prak­tis­che hand­vat­ten moeten for­muleren voor de man­agers die door­gaans toch de korte ter­mijn proberen te over­leven en daarmee de dinosauriërs in stand houden. Hoe lang dat mogelijk bli­jft ligt aan de organ­isaties die zich grondig oriën­teren op de toekomst en juist de ein­de­loze mogelijkhe­den van nu, met name de infor­matie– en com­mu­ni­cati­etech­nolo­gie en de dwin­gende eisen van klanten, gebruiken om zich te duurzaam vernieuwen en te kiezen voor de krokodil. Je kunt zeggen dat de groot­ste bedreig­ing voor de dinosauriër organ­isaties niet de nieuwe start-​ups zijn, de krokodillen, maar het boek laat zien dat juist het zit­tende man­age­ment van de dinosauriërs de grootse bedreig­ing vor­men voor hun eigen voortbestaan. Ik hoop dat beide groepen pro­fes­sion­als het boek lezen.

Kees van Kaam MBA , 7 novem­ber 2014

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twit­ter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. En stuur uw review naar dinosauri​er​AT​tony​de​bree​.com.

dinosaurierofkrokodilKees van Kaam, bespreekt 'Dinosauriër of krokodil’ in zijn recensie 'Fitness voor organisaties' op www.managementboek.nl en geeft  ****.

Recensie.

Tony de Bree laat na “Dagboek van een bankier” met het boek “Dinosauriër of krokodil” opnieuw zijn onbevangen en tomeloze vertrouwen in vernieuwing en verandering zien. Zijn ervaring als verandermanager en ICT’er wordt door hem rijkelijk gedeeld. Zijn enthousiasme is ook aanstekelijk. Hoewel het boek niet direct toegankelijk is geschreven en ontworpen, je moet er echt voor gaan zitten, laat het zich uiteindelijk toch, wanneer je zelf de ontbrekende leeswijzer creëert, makkelijk lezen. De belofte in de inleiding wordt waargemaakt. Veel vergelijkbare boeken geven geen antwoord op hoe de beloofde en gewenste verandering vorm kan krijgen en zijn hooguit een inspiratiebron om verandering naar een nieuwe organisatie in te zetten. Dit boek biedt beide. Enerzijds wordt aan de hand van tal van voorbeelden geïllustreerd dat het zo langzamerhand tijd is om de vaak logge op oude modellen gebaseerde organisaties te herontwerpen van product naar klantperspectief. Anderzijds laten de voorbeelden zien dat er mogelijkheden zijn om vernieuwing te realiseren . Bovendien is er een apart hoofdstuk met zinvolle suggesties om dat te realiseren. In het boek wordt voortgeborduurd op bekende modellen van bijvoorbeeld Kaplan en Tracey. Daarmee is het boek ook een document geworden en geeft aan dat er degelijk onderzoek is gedaan naar wat er nu is en vooral wat mogelijk is. Het is niet direct een visionair boek, de auteur kiest er niet voor om bekende vaak ongefundeerde trends aan te grijpen, maar baseert zijn conclusies en advies vooral op wat nu is en zich al heeft laten zien bij verschillende organisaties. Wel wordt duidelijk dat de auteur vooral wenst dat organisaties de klant meer centraal stellen in aanbod en proces. Ik denk dat bedrijfskundigen, doorgewinterde adviseurs of stafmedewerkers strategie genieten van het boek. Zij of hij zal wel een vertaling moeten maken naar de eigen organisatie en praktische handvatten moeten formuleren voor de managers die doorgaans toch de korte termijn proberen te overleven en daarmee de dinosauriërs in stand houden. Hoe lang dat mogelijk blijft ligt aan de organisaties die zich grondig oriënteren op de toekomst en juist de eindeloze mogelijkheden van nu, met name de informatie- en communicatietechnologie en de dwingende eisen van klanten, gebruiken om zich te duurzaam vernieuwen en te kiezen voor de krokodil. Je kunt zeggen dat de grootste bedreiging voor de dinosauriër organisaties niet de nieuwe start-ups zijn, de krokodillen, maar het boek laat zien dat juist het zittende management van de dinosauriërs de grootse bedreiging vormen voor hun eigen voortbestaan. Ik hoop dat beide groepen professionals het boek lezen.

Kees van Kaam MBA , 7 november 2014

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twitter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online bij managementboek.nl, Bol.com of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. En stuur uw review naar dinosaurierATtonydebree.com.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen, Dinosauriër of krokodil, Recensies 'Dinosaurier of krokodil' met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.