Recensie ‘Dinosaurier of krokodil’ door J. Smit

Readability

Recensie 'Dinosaurier of krokodil' door J. Smit

dinosaurierofkrokodilJ. Smit bespreekt ‘Dinosauriër of krokodil’ in zijn recen­sie ‘Tour d’horizon op de nieuwe organ­isatie’ op www​.man​age​ment​boek​.nl en geeft ****.

Recen­sie.

Hoe leidt u uw tra­di­tion­eel geor­gan­iseerde bedrijf naar een snelle, flex­i­bele organ­isatie waar niet de baas maar de klant cen­traal staat. Een vraag waar veel organ­isaties zich in deze tijd van door ICT gedom­i­neerde veran­derin­gen voor gesteld zien.

In grote onderne­min­gen zijn organ­isatieveran­derin­gen meestal struc­tuur en kosten georiën­teerd met behoud van gespe­cialiseerde func­tieprofie­len. De Bree laat in ‘Dinosauriër of krokodil’ zien dat deze aan­pak niet vol­staat om de grote stap te maken naar een mod­erne open en dynamis­che organ­isatie.
In zijn boek geeft De Bree inzicht in trends en ontwik­kelin­gen welke grote invloed hebben op tra­di­tionele manieren van man­a­gen en organ­is­eren. Hij legt uit wat deze ontwik­kelin­gen zijn en op welke manier ze de huidige werk­wi­jzen beïn­vloe­den. Sys­tem­a­tisch belicht hij elk onder­w­erp en lardeert het met herken­bare voor­beelden uit de prak­tijk. Mid­dels deze tour d’horizon maakt De Bree de grote ver­schillen zicht­baar tussen de karak­ter­istieken en ken­merken van tra­di­tionele piramide-​organisaties en die van nieuwere snel groeiende bedri­jven.
De Bree laat zien hoe mid­dels diag­nose tot een organ­isatieprofiel gekomen wordt en wat de 7 hef­bomen voor veran­derin­gen zijn. Hij legt hier­bij een relatie tussen de klantwaarde-​propositie van het bedrijf en het organisatie-​profiel. Met behulp van een ‘strate­gis­che klant­waarde kaart’ en de ‘veran­derkaart’ biedt hij instru­menten aan om de veran­der­ing richt­ing te geven.

Dinosauriër of krokodil’ is een makke­lijk lees­baar en boek en zeer aan te beve­len voor iedereen die in grote tra­di­tionele organ­isaties werkt en zich afvraagt hoe het bedrijf klaarge­maakt moet wor­den voor de toekomst en hoe de klant daad­w­erke­lijk cen­traal gesteld wordt.

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twit­ter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. En stuur uw review naar dinosauri​er​AT​tony​de​bree​.com.

dinosaurierofkrokodilJ. Smit bespreekt 'Dinosauriër of krokodil' in zijn recensie 'Tour d'horizon op de nieuwe organisatie' op www.managementboek.nl en geeft  ****.

Recensie.

Hoe leidt u uw traditioneel georganiseerde bedrijf naar een snelle, flexibele organisatie waar niet de baas maar de klant centraal staat. Een vraag waar veel organisaties zich in deze tijd van door ICT gedomineerde veranderingen voor gesteld zien.

In grote ondernemingen zijn organisatieveranderingen meestal structuur en kosten georiënteerd met behoud van gespecialiseerde functieprofielen. De Bree laat in ‘Dinosauriër of krokodil’ zien dat deze aanpak niet volstaat om de grote stap te maken naar een moderne open en dynamische organisatie.
In zijn boek geeft De Bree inzicht in trends en ontwikkelingen welke grote invloed hebben op traditionele manieren van managen en organiseren. Hij legt uit wat deze ontwikkelingen zijn en op welke manier ze de huidige werkwijzen beïnvloeden. Systematisch belicht hij elk onderwerp en lardeert het met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Middels deze tour d’horizon maakt De Bree de grote verschillen zichtbaar tussen de karakteristieken en kenmerken van traditionele piramide-organisaties en die van nieuwere snel groeiende bedrijven.
De Bree laat zien hoe middels diagnose tot een organisatieprofiel gekomen wordt en wat de 7 hefbomen voor veranderingen zijn. Hij legt hierbij een relatie tussen de klantwaarde-propositie van het bedrijf en het organisatie-profiel. Met behulp van een ‘strategische klantwaarde kaart’ en de ‘veranderkaart’ biedt hij instrumenten aan om de verandering richting te geven.

'Dinosauriër of krokodil’ is een makkelijk leesbaar en boek en zeer aan te bevelen voor iedereen die in grote traditionele organisaties werkt en zich afvraagt hoe het bedrijf klaargemaakt moet worden voor de toekomst en hoe de klant daadwerkelijk centraal gesteld wordt.

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twitter op @tonydebree of @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online bij managementboek.nl, Bol.com of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. En stuur uw review naar dinosaurierATtonydebree.com.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen, Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Recensies 'Dinosaurier of krokodil', Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.