Recensie ‘Dinosauriër of krokodil’ door Dirk-Jan de Bruijn

Readability

Recensie 'Dinosauriër of krokodil' door Dirk-Jan de Bruijn

dinosaurierofkrokodilCol­lega auteur van de Konin­klijke Van Gor­cum Tony de Bree stu­urde me onlangs ’n exem­plaar van z’n meest recente boek ‘Dinosauriër of krokodil’. Of ik zo goed wilde zijn om daar een recen­sie over te schri­jven. Natu­urlijk wil ik dat. Met plezier! Want dit boek geeft maakt als geen ander duidelijk dat de komst van ICT en inter­net alle facetten van onze maatschap­pij fun­da­menteel gaat raken.

In feite vergelijk­baar met de boek­drukkunst – lang gele­den. En dat is taai en ingewikkeld: want we hebben – heel begri­jpelijk – de neig­ing om ons vast te klam­pen aan bestaande struc­turen en sys­te­men. Logisch: dat biedt immers hou­vast. Maar de intro­duc­tie van ICT en inter­net van­daag de dag heeft sterke gelijkenis­sen met de komst van de ben­zinemo­tor eind 19e eeuw. Waar­bij we lang auto’s hebben gebouwd als vere­delde postkoet­sen: het briesende paard werd in feite gewoon ver­van­gen door ’n prut­te­lende motor. Maar het con­cept bleef het­zelfde. En zo is het ook met onze maatschap­pij: we zijn nog steeds ver­ti­caal geor­gan­iseerd in silo’s en kok­ers. Top-​down aanges­tu­urd vanuit afge­bak­ende organ­isaties met ver­ant­wo­ordelijke per­so­nen. En dat ter­wijl er een dom­i­nante stro­ming op gang is gekomen die denkt vanuit klant­waarde. In netwerken. Waar­bij we als bedi­end willen wor­den vol­gens een hor­i­zon­tale benader­ing: mid­dels inte­grale processen, domein– of keten­gere­la­teerd. Over de gren­zen van onze eigen insti­tu­ties. Mid­dels slimme vor­men van samen­werk­ing, zowel publiek-​publiek als publiek-​privaat. Sturend op onder­linge com­ple­men­tariteit ter oper­a­tionalis­er­ing van het beproefde win/​win con­cept. En dat alles is alleen mogelijk als we besef­fen dat het hier gaat om het organ­is­eren van infor­matie­stromen. En niet om het struc­turen van organogram­men. Juist daar geeft Tony de Bree een antwo­ord op. Aanrader.

Dirk-​Jan de Bruijn (auteur van onder meer ‘Waar een wil is, is succes’)

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twit­ter @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. En stuur uw review naar dinosauri​er​AT​tony​de​bree​.com.

dinosaurierofkrokodilCollega auteur van de Koninklijke Van Gorcum Tony de Bree stuurde me onlangs ’n exemplaar van z’n meest recente boek ‘Dinosauriër of krokodil’. Of ik zo goed wilde zijn om daar een recensie over te schrijven. Natuurlijk wil ik dat. Met plezier! Want dit boek geeft maakt als geen ander duidelijk dat de komst van ICT en internet alle facetten van onze maatschappij fundamenteel gaat raken.

In feite vergelijkbaar met de boekdrukkunst – lang geleden. En dat is taai en ingewikkeld: want we hebben – heel begrijpelijk – de neiging om ons vast te klampen aan bestaande structuren en systemen. Logisch: dat biedt immers houvast. Maar de introductie van ICT en internet vandaag de dag heeft sterke gelijkenissen met de komst van de benzinemotor eind 19e eeuw. Waarbij we lang auto’s hebben gebouwd als veredelde postkoetsen: het briesende paard werd in feite gewoon vervangen door ’n pruttelende motor. Maar het concept bleef hetzelfde. En zo is het ook met onze maatschappij: we zijn nog steeds verticaal georganiseerd in silo’s en kokers. Top-down aangestuurd vanuit afgebakende organisaties met verantwoordelijke personen. En dat terwijl er een dominante stroming op gang is gekomen die denkt vanuit klantwaarde. In netwerken. Waarbij we als bediend willen worden volgens een horizontale benadering: middels integrale processen, domein- of ketengerelateerd. Over de grenzen van onze eigen instituties. Middels slimme vormen van samenwerking, zowel publiek-publiek als publiek-privaat. Sturend op onderlinge complementariteit ter operationalisering van het beproefde win/win concept. En dat alles is alleen mogelijk als we beseffen dat het hier gaat om het organiseren van informatiestromen. En niet om het structuren van organogrammen. Juist daar geeft Tony de Bree een antwoord op. Aanrader.

Dirk-Jan de Bruijn (auteur van onder meer ‘Waar een wil is, is succes’)

Meer reviews lezen? Klik hier en volg me op Twitter @dagboekbankier of op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online bij managementboek.nl, Bol.com of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. En stuur uw review naar dinosaurierATtonydebree.com.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dinosauriër of krokodil, Recensies 'Dinosaurier of krokodil', Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.