Nieuwe serie blogs voor verandermanagers & HR-professionals

Readability

Nieuwe serie blogs voor verandermanagers & HR-professionals

tonyfox2Mor­gen.

Op LinkedIn ontstond de afgelopen dagen in een van de HR-​groepen een inter­es­sante dis­cussie over het nut van ‘exit-​gesprekken’. Ver­vol­gens ontstond er een veel bredere dialoog over onder­w­er­pen als:

  • visies op man­age­ment, veran­der­man­age­ment en HRM
  • mensen’, ‘resources’ en ‘medewerkers”
  • gang­bare menin­gen en veron­der­stellin­gen over waarom mensen organ­isaties verlaten/​zouden moeten verlaten
  • Medew­erker belev­ing’ en de eigen ervarin­gen van deelnemers
  • mijn veron­der­stelde moti­vatie om het boek ‘dag­boek van een bankier’ te schrijven.

Een inter­es­sante dialoog in bredere kring.

Al met al, een inter­es­sante dis­cussie die ook in bredere kring gevo­erd zou kun­nen wor­den over thema’s als ‘zin en onzin van exit­ge­sprekken’, ‘mensen, resources & medew­erk­ers’, ‘medew­erker belev­ing’, ‘cul­tuur’, ‘mores leren’, ‘je laat­ste werkdag’, man­age­mentstijl, de rol & de toekomst van HR en HR-​professionals en nog veel meer. Heb wat steek­wo­or­den en vra­gen geno­teerd en zal daar vanaf van­daag wat korte blogs over schri­jven waar­bij we per blog voor diegene die zin heeft die dialoog voort kun­nen zetten met korte, inhoudelijke bijdragen.

Later van­daag volgt de eerste over ‘Zin en onzin van exit­ge­sprekken’. Dus volg me op Twit­ter op @dagboekbankier, op Face­book en op LinkedIn. Tot straks. Tony

p.s.
Het gaat om uitwisse­len van ken­nis en ervar­ing, niet om de the­o­rie. Graag dus je inhoudelijke bij­dra­gen lev­eren en niet alleen direct doorver­wi­jzen naar je eigen blog/​sites. Reac­ties met alleen links wor­den niet geplaatst.

tonyfox2Morgen.

Op LinkedIn ontstond de afgelopen dagen in een van de HR-groepen een interessante discussie over het nut van 'exit-gesprekken'.  Vervolgens ontstond er een veel bredere dialoog over onderwerpen als:

  • visies op management, verandermanagement en HRM
  • 'mensen', 'resources' en 'medewerkers"
  • gangbare meningen en veronderstellingen over waarom mensen organisaties verlaten/zouden moeten verlaten
  • 'Medewerker beleving' en de eigen ervaringen van deelnemers
  • mijn veronderstelde motivatie om het boek 'dagboek van een bankier' te schrijven.

Een interessante dialoog in bredere kring.

Al met al, een interessante discussie die ook in bredere kring gevoerd zou kunnen worden over thema's als 'zin en onzin van exitgesprekken', 'mensen, resources & medewerkers', 'medewerker beleving', 'cultuur', 'mores leren', 'je laatste werkdag', managementstijl, de rol & de toekomst van HR en HR-professionals en nog veel meer. Heb wat steekwoorden en vragen genoteerd en zal daar vanaf vandaag wat korte blogs over schrijven waarbij we per blog voor diegene die zin heeft die dialoog voort kunnen zetten met korte, inhoudelijke bijdragen.

Later vandaag volgt de eerste over 'Zin en onzin van exitgesprekken'. Dus volg me op Twitter op @dagboekbankier, op Facebook en op LinkedIn. Tot straks. Tony

p.s.
Het gaat om uitwisselen van kennis en ervaring, niet om de theorie. Graag dus je inhoudelijke bijdragen leveren en niet alleen direct doorverwijzen naar je eigen blog/sites. Reacties met alleen links worden niet geplaatst.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, De bank van de toekomst, Het boek, HR-professionals, Sociale innovatie, Storytelling, Talentmanagement, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.