Kantel de Financiële sector in 7 stappen.

Readability

Kantel de Financiële sector in 7 stappen.

olietankerMor­gen. De afgelopen weken ben ik door een aan­tal mensen en ini­ti­atieven gevraagd om mee te denken over hoe je de Finan­ciële sec­tor kunt ‘kan­te­len’ (een mod­ern woord voor ‘veran­deren’). Hieron­der wordt in het kort uit­gelegd hoe je in 7 stap­pen sec­toren en organ­isaties daarbin­nen suc­cesvol kunt veranderen.

Wat is kan­te­len eigen­lijk?

Als je zo om je heen kijkt, is kan­te­len niets anders dan een ander woord voor veran­deren, trans­formeren etc etc. Je wilt dat iets groots of iets kleins veran­dert en daar zoek je mede­standers voor op aller­lei manieren. Dat doe je stap-​voor-​stap om de boel niet in elkaar te laten storten of het schip te laten zinken. Zo zie je voor­beelden van het kan­te­len van de Zorg, het Onder­wijs, lokale Gemeen­ten, de Over­heid en nu dus ook steeds meer DE Finan­ciele sector.

Suc­cesvol kan­te­len in 7 stappen.

Net zoals bij ieder ander veran­der­pro­ces van b.v. een organ­isatie, van jezelf, van iemand anders of van een meer of min­der com­plex sys­teem is het ver­standig deze stap­pen door te lopen:

1) Wat wil je pre­cies veran­deren (maak het concreet)?

Het is ver­standig om eerst te begin­nen met een defin­i­tie. Wat is ‘het Finan­ciële Sec­tor’ eigen­lijk? Vol­gens som­mi­gen is dat het­zelfde als de ban­caire sec­tor, vol­gens mij als bedri­jf­skundige is het veel breder: inclusief de poli­tiek, de toezichthoud­ers, de con­sul­tants, de accoun­tants, de klanten en de media b.v. (zie ‘Alle­maal aan de tiet’ hier).

Je moet ook aangeven wat je scope is. Wil je de Finan­ciële sec­tor in Ned­er­land kan­te­len, in Europa of zelfs in de hele wereld?

2) Hoeveel tijd heb je om iets te veranderen?

In veel gevallen is de mate van urgen­tie een belan­grijk item. De opwarm­ing van de aarde is een tijd­bom en vol­gens som­mi­gen is dat ook het geval met de ban­caire of de Finan­ciële sec­tor. Dus is het van belang om jezelf een dead­line te stellen.

3) Wat is er mis vol­gens welke criteria?

Als je van mening bent dat iets moet kan­te­len, moet je eerst aangeven wat er nu (‘AS-​IS’) meet­baar en aan­toon­baar mis is: het ‘ziek­te­beeld’ zoals ik het hier noemde in het geval van een organisatie.

4) Waar wil je naar toe en hoe ga je je suc­ces meten?

Voor­dat je iets gaat kan­te­len moet je con­creet aangeven hoe de nieuwe sit­u­atie er con­creet uit moet zien en waar je dat aan af gaat meten. Een visie hebben is niet genoeg, je moet het wel con­creet, plan­baar en meet­baar maken. Als kun je geen tran­si­tieplan opstellen en uitvoeren.

5) Welke kan­tel– of veran­der­aan­pak kies je?

In tegen­stelling tot wat veel mensen denken is er een groot aan­tal manieren om de kan­te­len tot stand te bren­gen. Je kunt b.v. een denk­tank oprichten, proberen politici mee te kri­j­gen, je kunt een par­tij oprichten of je kunt b.v. alter­natieve geld­soorten oprichten zoals deze. Of je kunt zelf een start-​up begin­nen of met Face­book vanuit Ier­land gaan samen­werken. Of je kunt de DNB bestor­men of het toren­tje innemen en de Tweede Kamer gijze­len. Of je kunt iedereen een bankierseed laten afleggen b.v. Of wat nu veel gebeurt: stapels wet– en regel­gev­ing invo­eren. En tenslotte moet je ook kiezen voor hoe je de kan­tel­ing gaat organ­is­eren, wie stu­urt en wie er mee doet en hoe. Lees ‘Dinosaurier of krokodil’ als je daar meer over wilt weten.

In alle gevallen is de keuze van de kantelaanpak/​veranderaanpak is dus van het groot­ste belang en of je alles wel op tijd en met elkaar in lijn uitvoert.

6) Hoe ga je wan­neer met wie wat doen?

Ver­vol­gens moet je een kan­tel– of tran­si­tieplan maken om de kan­tel­ing uit te voeren. Waarin je de juiste acties richt­ing de ver­schil­lende stake­hold­ers plant en uitvo­ert. Dit plan kan je in het open­baar delen of je kunt het juist (gedeel­telijk) voor je houden.

7) Hoe meet je je voort­gang en hoe stuur je bij?

De wereld om ons heen veran­dert snel, dus is het belan­grijk om meet­pun­ten aan te geven en ook aan te geven hoe je de kan­tel­ing bestu­urt of man­aget en wie dat doet.

Dit waren wat mij betreft de belan­grijk­ste aan­dacht­spun­ten voor suc­cesvol kan­te­len. Ben ik wat vergeten?

Vg
Tony

p.s.
Volg me op Twit­ter via @tonydebree of @dagboekbankier. Of let’s con­nect op LinkedIn hier.

olietankerMorgen. De afgelopen weken ben ik door een aantal mensen en initiatieven gevraagd om mee te denken over hoe je de Financiële sector kunt 'kantelen' (een modern woord voor 'veranderen'). Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe je in 7 stappen sectoren en  organisaties daarbinnen succesvol kunt veranderen.

Wat is kantelen eigenlijk?

Als je zo om je heen kijkt, is kantelen niets anders dan een ander woord voor veranderen, transformeren etc etc.  Je wilt dat iets groots of iets kleins verandert en daar zoek je medestanders voor op allerlei manieren. Dat doe je stap-voor-stap om de boel niet in elkaar te laten storten of het schip te laten zinken. Zo zie je voorbeelden van het kantelen van de Zorg, het Onderwijs, lokale Gemeenten, de Overheid en nu dus ook steeds meer DE Financiele sector.

Succesvol kantelen in 7 stappen.

Net zoals bij ieder ander veranderproces van b.v. een organisatie, van jezelf, van iemand anders of van een meer of minder complex systeem is het verstandig deze stappen door te lopen:

1) Wat wil je precies veranderen (maak het concreet)?

Het is verstandig om eerst te beginnen met een definitie. Wat is 'het Financiële Sector' eigenlijk? Volgens sommigen is dat hetzelfde als de bancaire sector, volgens mij als bedrijfskundige is het veel breder: inclusief de politiek, de toezichthouders, de consultants, de accountants, de klanten en de media b.v. (zie 'Allemaal aan de tiet' hier).

Je moet ook aangeven wat je scope is. Wil je de Financiële sector  in Nederland kantelen, in Europa of zelfs in de hele wereld?

2) Hoeveel tijd heb je om iets te veranderen?

In veel gevallen is de mate van urgentie een belangrijk item. De opwarming van de aarde is een tijdbom en volgens sommigen is dat ook het geval met de bancaire of de Financiële sector. Dus is het van belang om jezelf een deadline te stellen.

3) Wat is er mis volgens welke criteria?

Als je van mening bent dat iets moet kantelen, moet je eerst aangeven wat er nu ('AS-IS') meetbaar en aantoonbaar mis is: het 'ziektebeeld' zoals ik het hier noemde in het geval van een organisatie.

4) Waar wil je naar toe en hoe ga je je succes meten?

Voordat je iets gaat kantelen moet je concreet aangeven hoe de nieuwe situatie er concreet uit moet zien en waar je dat aan af gaat meten. Een visie hebben is niet genoeg, je moet het wel concreet, planbaar en meetbaar maken. Als kun je geen transitieplan opstellen en uitvoeren.

5) Welke kantel- of veranderaanpak kies je?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is er een groot aantal manieren om de kantelen tot stand te brengen. Je kunt b.v. een denktank oprichten, proberen politici mee te krijgen, je kunt een partij oprichten of je kunt b.v. alternatieve geldsoorten oprichten zoals deze. Of je kunt zelf een start-up beginnen of met Facebook vanuit Ierland gaan samenwerken. Of je kunt de DNB bestormen of het torentje innemen en de Tweede Kamer gijzelen. Of je kunt iedereen een bankierseed laten afleggen b.v. Of wat nu veel gebeurt: stapels wet- en regelgeving invoeren. En tenslotte moet je ook kiezen voor hoe je de kanteling gaat organiseren, wie stuurt en wie er mee doet en hoe. Lees 'Dinosaurier of krokodil' als je daar meer over wilt weten.

In alle gevallen is de keuze van de kantelaanpak/veranderaanpak is dus van het grootste belang en of je alles wel op tijd en met elkaar in lijn uitvoert.

6) Hoe ga je wanneer met wie wat doen?

Vervolgens moet je een kantel- of transitieplan maken om de kanteling uit te voeren. Waarin je de juiste acties richting de verschillende stakeholders plant en uitvoert. Dit plan kan je in het openbaar delen of je kunt het juist (gedeeltelijk) voor je houden.

7) Hoe meet je je voortgang en hoe stuur je bij?

De wereld om ons heen verandert snel, dus is het belangrijk om meetpunten aan te geven en ook aan te geven hoe je de kanteling bestuurt of managet en wie dat doet.

Dit waren wat mij betreft de belangrijkste aandachtspunten voor succesvol kantelen. Ben ik wat vergeten?

Vg
Tony

p.s.
Volg me op Twitter via @tonydebree of @dagboekbankier. Of let's connect op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Kantelen, Transformatiemanagement, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.