Gastcollege bedrijfskunde en 26 jaar ABN Amro

Readability

Gastcollege bedrijfskunde en 26 jaar ABN Amro

collegeMor­gen.

Op 5 feb­ru­ari a.s. geef ik een inter­ac­tief gast­col­lege bij de Fac­ul­teit Economie en Bedri­jf­skunde van de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen nadat Jeroen Dijs­sel­bloem zijn gast­col­lege heeft gegeven (zie hier). Die uni­ver­siteit is om een aan­tal rede­nen belan­grijk voor mij:

1) Ben in 2001 gepro­moveerd in de bedri­jf­skunde bij de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen, bij pro­fes­sor S.K.T. Boersma op het onder­w­erp ‘Trans­for­ma­tion of Euro­pean Finan­cial Ser­vices com­pa­nies’.

2) Zon­der de uitn­odig­ing voor een lez­ing in 2012 over ‘de werke­lijkheid achter de prooi’ voor de alumni van bedri­jf­skunde van de BRUG over wat een bedri­jf­skundige blik op 26 jaar bij ABN Amro aan ver­rassende inzichten opleverde, was ”Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ nooit verschenen.

3) Een van doel­groepen bij het schri­jven van ‘Dag­boek bankier’ zijn stu­den­ten bedri­jf­skunde en afges­tu­urde bedri­jf­skundi­gen in de finan­ciele sec­tor en daarbuiten.

Thema’s tij­dens het inter­ac­tieve gast­col­lege op 5 feb­ru­ari a.s.

Het gast­col­lege is bedoeld om bedri­jf­skundi­gen en andere belang­stel­len­den de gele­gen­heid te geven in gesprek te gaan met iemand die vanuit een aan­tal ver­schil­lende rollen en func­ties een groot aan­tal gebeurtenis­sen in en rond de Ned­er­landse ban­caire sec­tor van dicht­bij heeft meege­maakt in een groot aan­tal ver­schil­lende rollen bij Amro en ABN Amro (zie LinkedIn).

De aan­lei­d­ing van het gast­col­lege is het boek ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ (2013). ‘Een unieke inkijk in de dagelijkse prak­tijk van o.a. 26 jaar lei­der­schap, banken­toezicht en split­sen van een groot­bank als ABN AMRO. En vooral wat we hier­van kun­nen leren en wat de toekomst van de ban­caire sec­tor en de groot­banken is?’ Een ander thema dat aan de orde zal komen is ‘wat is er nu eigen­lijk con­creet veran­derd sinds 2008 en het groot aan­deel­houd­er­schap van de Over­heid’? Vooral die laat­ste thema’s zijn inter­es­sant omdat er op basis van een stake­hold­er­analyse van de Ned­er­landse Finan­ciele Sec­tor wel degelijk struc­turele veran­derin­gen mogelijk zijn. Voor­waarde is wel dat o.a. politici, toezichthoud­ers en de media lessen willen trekken uit het verleden en het beeld van de ‘foute’ bankier als ‘lonely wolf’ los kun­nen en willen laten.

Geef u dus nu hier op als u met een alum­nus, bedri­jf­skundige en ex-​internationale bankier wilt praten in plaats van over bankiers wilt praten.

Mvg
Tony

p.s.
U kunt het boek ‘dag­boek van een bankier’ ter plekke kopen of het vooraf bij me bestellen. Klik hier voor een video-​interview, recen­sies van het boek en andere informatie.

collegeMorgen.

Op 5 februari a.s. geef ik een interactief gastcollege bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen nadat Jeroen Dijsselbloem zijn gastcollege heeft gegeven (zie hier). Die universiteit is om een aantal redenen belangrijk voor mij:

1) Ben in 2001 gepromoveerd in de bedrijfskunde bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij professor S.K.T. Boersma op het onderwerp 'Transformation of European Financial Services companies'.

2) Zonder de uitnodiging voor een lezing in 2012 over 'de werkelijkheid achter de prooi' voor de alumni van bedrijfskunde van de BRUG over wat een bedrijfskundige blik op 26 jaar bij ABN Amro aan verrassende inzichten opleverde, was ''Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' nooit verschenen.

3) Een van doelgroepen bij het schrijven van 'Dagboek bankier' zijn studenten bedrijfskunde en afgestuurde bedrijfskundigen in de financiele sector en daarbuiten.

Thema's tijdens het interactieve gastcollege op 5 februari a.s.

Het gastcollege is bedoeld om bedrijfskundigen en andere belangstellenden de gelegenheid te geven in gesprek te gaan met iemand die vanuit een aantal verschillende rollen en functies een groot aantal gebeurtenissen in en rond de Nederlandse bancaire sector van dichtbij heeft meegemaakt in een groot aantal verschillende rollen bij Amro en ABN Amro (zie LinkedIn).

De aanleiding van het gastcollege is het boek ‘Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi’ (2013).  'Een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk van o.a. 26 jaar leiderschap, bankentoezicht en splitsen van een grootbank als ABN AMRO. En vooral wat we hiervan kunnen leren en wat de toekomst van de bancaire sector en de grootbanken is?' Een ander thema dat aan de orde zal komen is 'wat is er nu eigenlijk concreet veranderd sinds 2008 en het groot aandeelhouderschap van de Overheid'? Vooral die laatste thema's zijn interessant omdat er op basis van een stakeholderanalyse van de Nederlandse Financiele Sector wel degelijk structurele veranderingen mogelijk zijn. Voorwaarde is wel dat o.a. politici, toezichthouders en de media lessen willen trekken uit het verleden en het beeld van de 'foute' bankier als 'lonely wolf' los kunnen en willen laten.

Geef u dus nu hier op als u met een alumnus, bedrijfskundige en ex-internationale bankier wilt praten in plaats van over bankiers wilt praten.

Mvg
Tony

p.s.
U kunt het boek 'dagboek van een bankier' ter plekke kopen of het vooraf bij me bestellen. Klik hier voor een video-interview, recensies van het boek en andere informatie.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Boekbesprekingen, Dagboek bankier, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Leiderschap, Nieuws, Toezicht op banken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.