De toekomst van managen

Readability

De toekomst van managen

Morgdinosaurieren. Opval­lend dat de man­age­mentin­dus­trie (de management-​gurus, de busi­ness schools en de man­age­ment con­sul­tants) nu plot­sel­ing ook heeft ‘ont­dekt’ dat een groot gedeelte van hun doel­groep eigen­lijk geen waarde toevoegt maar ‘ruis’ veroorza­akt zoals bij KLM en andere dinosauriërs. De realiteit is dat die dig­i­tal dis­rup­tion van grote organ­isaties al lang aan de gang is.

Een stukje geschiedenis.

In 2001 na 4 jaar als senior man­age­ment con­sul­tant Inter­net en e-​commerce bij Cor­po­rate IT Strat­egy van ABN Amro pro­moveerde ik op de onder­gang van groot­banken zoals ABN Amro en ING na o.a. een super­o­plei­d­ing Finance bij de Whar­ton Busi­ness School in Philadel­phia in de V.S. als onderdeel van mijn EEP MBA. Ik liet zien hoe man­agers meet­baar waarde kon­den verni­eti­gen of toevoe­gen. En wat de impact van ICT was op de noodza­ke­lijke omvang van organ­isaties en van stafafdelin­gen en hoofd­kan­toren. De con­clusie: nieuwe tech­nolo­gie maakt grote organ­isaties economisch en prak­tisch gezien over­bodig. In ‘Dinosauriër of krokodil’ werkte ik dat verder uit, inclusief hulp­mid­de­len om een zelf­di­ag­nose te doen.

In maart van dit jaar schreef ik en blog over ‘Dig­i­tal dis­rup­tion van…management’ zie hier en toe­val­lig schreef ik net een eerste blog voor www​.fm​.nl over een van de thema’s van dinosauriër of krokodil: de toekomst van man­a­gen. Hier is hij: klik hier.

De moraal van het verhaal.

Als je het weet is het niet zo moeil­ijk ’ zei mijn vader altijd en hij had gelijk. What’s next? Ik voor­spel dat de management-​gurus in Ned­er­land, de busi­ness schools, de oplei­d­ingsin­sti­tuten en de man­age­ment con­sul­tants zich nu plot­sel­ing en masse op dit onder­w­erp zullen gaan storten. Onder het mom van ‘ik heb het altijd al gezegd’. Wedden?

Vg
Tony

p.s.
Vol­gende blog: de toekomst van de man­age­mentin­dus­trie. Volg me op Twit­ter hier en op LinkedIn hier.

Morgdinosaurieren. Opvallend dat de managementindustrie (de management-gurus, de business schools en de management consultants) nu plotseling ook heeft ‘ontdekt’ dat een groot gedeelte van hun doelgroep eigenlijk geen waarde toevoegt maar 'ruis' veroorzaakt zoals bij KLM en andere dinosauriërs. De realiteit is dat die digital disruption van grote organisaties al lang aan de gang is.

Een stukje geschiedenis.

In 2001 na 4 jaar als senior management consultant Internet en e-commerce bij Corporate IT Strategy van ABN Amro promoveerde ik op de ondergang van grootbanken zoals ABN Amro en ING na o.a. een superopleiding Finance bij de Wharton Business School in Philadelphia in de V.S. als onderdeel van mijn EEP MBA. Ik liet zien hoe managers meetbaar waarde konden vernietigen of toevoegen. En wat de impact van ICT was op de noodzakelijke omvang van organisaties en van stafafdelingen en hoofdkantoren. De conclusie: nieuwe technologie maakt grote organisaties economisch en praktisch gezien overbodig. In 'Dinosauriër of krokodil' werkte ik dat verder uit, inclusief hulpmiddelen om een zelfdiagnose te doen.

In maart van dit jaar schreef ik en blog over 'Digital disruption van...management' zie hier en toevallig schreef ik net een eerste blog voor www.fm.nl over een van de thema's van  dinosauriër of krokodil: de toekomst van managen. Hier is hij: klik hier.

De moraal van het verhaal.

'Als je het weet is het niet zo moeilijk ' zei mijn vader altijd en hij had gelijk. What's next? Ik voorspel dat de management-gurus in Nederland, de business schools, de opleidingsinstituten en de management consultants zich nu plotseling en masse op dit onderwerp zullen gaan storten. Onder het mom van 'ik heb het altijd al gezegd'. Wedden?

Vg
Tony

p.s.
Volgende blog: de toekomst van de managementindustrie. Volg me op Twitter hier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dinosauriër of krokodil, Leiderschap, Management, Management met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.