De organisatie 3.0 bestaat al lang

Readability

De organisatie 3.0 bestaat al lang

2012_28juni Alice_diploma (240)Mor­gen. Een aan­tal auteurs schri­jft al enige tijd over ‘de organ­isatie van de toekomst’ en men noemt die ‘organ­isatie 3.0’. Men reist daar­voor de hele wereld af en inter­viewt ‘thoughtlead­ers’. Als je goed om je heen kijkt offline en online, zie je dat die ‘organ­isatie 3.0′ al lang bestaat: mensen offline en online in tijdelijke organ­isaties met weinig tot geen man­age­ment en met elkaar ver­bon­den door mod­erne ICT.

Wat is een virtuele organisatie?

virtuele organ­isaties’ zoals organ­isatie­guru Jay Gal­braith ze al in 1995 noemde zijn dus online organ­isaties, netwerko­r­gan­isaties, met weinig tot geen man­age­ment en gebaseerd op mod­erne ICT. Een virtuele organ­isatie is een organ­isatie die niet of nauwelijks gebruik maakt van fysieke, materiele bezit­tin­gen en resources zoals gebouwen. De organ­isatie heeft sowieso weinig ‘resources’ in ‘eigen­dom’: het is een virtuele netwerko­r­gan­isatie. Ze veran­dert voort­durend van vorm en gedaante afhanke­lijk van wat het doel is. Zelf­s­tandige onderne­mers waaron­der zzp’ers, online free­lancers en thuiswerk­ers bin­nen die ‘organ­isatie’ gebruiken ICT om met elkaar samen te werken en meestal ‘organ­is­eren’ ze teams rond een bepaalde klus of bepaalde activiteit.

Waarom een virtuele organisatie?

Een virtuele organ­isatie heeft veel voorde­len: je hebt bijna geen vaste kosten, je hebt geen duur, over­bodig man­age­ment of andere hoge organ­isatiekosten, je kunt snel beslis­sen, je hebt de keuze uit een hele wereld van mensen die unieke ken­nis en ervar­ing hebben, je kunt snel ‘groot’ wor­den en als de klus of het werk afgerond is, hef je ‘de organ­isatie’ gewoon weer op.

Voor oper­a­tionele dien­sten maak je gebruik van gespe­cialiseerde, geau­toma­tiseerde dien­stver­len­ers in Oost Europa of elders op de wereld die spe­ci­aal voor zzp’ers, thuiswerk­ers en online free­lancers wereld­wijd werken. Zo kun je ook b.v. gebruik maken van het feit dat in andere lan­den min­der ver­stikkende regels gelden dan in Ned­er­land. Je kunt ze ook in je eigen straat of in je buurt inhuren. Of door hun inge­hu­urd wor­den natuurlijk.

Voor­beelden van organ­isatie 3.0.

Sinds de opkomst van het inter­net zie je als je online gaat en een beetje de weg weet niets anders dan onderne­mers die suc­cesvol zijn met hun eigen flex­i­bele virtuele ‘organ­isaties’. Ze hebben een vaste schil van een per­soon (zijzelf namelijk) al dan niet onder­s­te­und door een fam­i­lielid of hun part­ner. Daar­naast hebben ze een flex­i­bele schil van een enorm netwerk van zzp’ers, online free­lancers en thuiswerk­ers als part­ners in de buurt en wereld­wijd en met een aan­tal betrouw­bare e-​elektronische mark­t­plaat­sen voor per­son­eel en voor dig­i­tale pro­ducten en halffabricaten.

Con­clusie.

De grote bestaande organ­isaties uit veel van de man­age­ment­boeken zijn niets anders dan dinosauriërs die de mete­ori­eten niet aan zien komen. En boven­dien, wat heb jij er aan als kleine onderne­mer of slimme starter? Mijn advies: gebruik ze niet als voor­beeld maar kies je eigen weg. De groot­ste bot­tle­neck voor suc­cesvol onderne­men ben jezelf. Als je doet wat iedereen doet, wordt het niks. Zeker weten. Dus wees slim­mer en start je eigen virtuele organ­isatie en doe aan co-​creaatie en crowd­sourc­ing in de prak­tijk met zzp’ers en online free­lancers wereld­wijd. En laat die dinosauriërs lekker proberen om slank te worden…

In de tussen­tijd ga jij gewoon je gang.

Nog een pret­tige dag.
Tony

Tony de Bree heeft 26 jaar ervar­ing in en rond de inter­na­tionale Finan­ciële sec­tor. Hij com­bi­neert een EEP MBA, een pro­motie bedri­jf­skunde met 14 jaar ervar­ing als online onderne­mer en adviseur van start-​ups. Hij is adviseur, dagvoorzit­ter, spreker, gast­do­cent en auteur van ‘Dag­boek van een bankier’. In ‘Dinosauriër of krokodil’ schetst hij de belan­grijk­ste aspecten van de dig­i­tale ken­nisec­onomie, wat de nieuwe economis­che wet­ten in de dig­i­tale economie zijn, welke nieuwe banen er ontstaan en het echte nieuwe organ­is­eren in online netwerken van zzp’ers en online freelancers.

2012_28juni Alice_diploma (240)Morgen. Een aantal auteurs schrijft al enige tijd over ‘de organisatie van de toekomst’ en men noemt die ‘organisatie 3.0’. Men reist daarvoor de hele wereld af en interviewt ‘thoughtleaders’. Als je goed om je heen kijkt offline en online, zie je dat die 'organisatie 3.0' al lang bestaat: mensen offline en online in tijdelijke organisaties met weinig tot geen management en met elkaar verbonden door moderne ICT.

Wat is een virtuele organisatie?

‘virtuele organisaties’ zoals organisatieguru Jay Galbraith ze al in 1995 noemde zijn dus online organisaties, netwerkorganisaties, met weinig tot geen management en gebaseerd op moderne ICT. Een virtuele organisatie is een organisatie die niet of nauwelijks gebruik maakt van fysieke, materiele bezittingen en resources zoals gebouwen. De organisatie heeft sowieso weinig 'resources'  in 'eigendom': het is een virtuele netwerkorganisatie. Ze verandert voortdurend van vorm en gedaante afhankelijk van wat het doel is. Zelfstandige ondernemers waaronder zzp'ers, online freelancers en thuiswerkers binnen die 'organisatie' gebruiken ICT om met elkaar samen te werken en meestal ‘organiseren’ ze teams rond een bepaalde klus of bepaalde activiteit.

Waarom een virtuele organisatie?

Een virtuele organisatie heeft veel voordelen: je hebt bijna geen vaste kosten, je hebt geen duur, overbodig management of andere hoge organisatiekosten, je kunt snel beslissen, je hebt de keuze uit een hele wereld van mensen die unieke kennis en ervaring hebben, je kunt snel ‘groot’ worden en als de klus of het werk afgerond is, hef je ‘de organisatie’ gewoon weer op.

Voor operationele diensten maak je gebruik van gespecialiseerde, geautomatiseerde dienstverleners in Oost Europa of elders op de wereld die speciaal voor zzp'ers, thuiswerkers en online freelancers wereldwijd werken.  Zo kun je ook b.v. gebruik maken van het feit dat in andere landen minder verstikkende regels gelden dan in Nederland. Je kunt ze ook in je eigen straat of in je buurt inhuren. Of door hun ingehuurd worden natuurlijk.

Voorbeelden van organisatie 3.0.

Sinds de opkomst van het internet zie je als je online gaat en een beetje de weg weet niets anders dan ondernemers die succesvol zijn met hun eigen flexibele virtuele ‘organisaties’. Ze hebben een vaste schil van een persoon (zijzelf namelijk) al dan niet ondersteund door een familielid of hun partner. Daarnaast hebben ze een flexibele schil van een enorm netwerk van zzp’ers, online freelancers en thuiswerkers als partners in de buurt en wereldwijd en met een aantal betrouwbare e-elektronische marktplaatsen voor personeel en voor digitale producten en halffabricaten.

Conclusie.

De grote bestaande organisaties uit veel van de managementboeken zijn niets anders dan dinosauriërs die de meteorieten niet aan zien komen. En bovendien, wat heb jij er aan als kleine ondernemer of slimme starter? Mijn advies: gebruik ze niet als voorbeeld maar kies je eigen weg. De grootste bottleneck voor succesvol ondernemen ben jezelf. Als je doet wat iedereen doet, wordt het niks. Zeker weten. Dus wees slimmer en start je eigen virtuele organisatie en doe aan co-creaatie en crowdsourcing in de praktijk met zzp'ers en online freelancers wereldwijd. En laat die dinosauriërs lekker proberen om slank te worden...

In de tussentijd ga jij gewoon je gang.

Nog een prettige dag.
Tony

Tony de Bree heeft 26 jaar ervaring in en rond de internationale Financiële sector. Hij combineert een EEP MBA, een promotie bedrijfskunde met 14 jaar ervaring als online ondernemer en adviseur van start-ups. Hij is adviseur, dagvoorzitter, spreker, gastdocent en auteur van ‘Dagboek van een bankier’. In ‘Dinosauriër of krokodil’ schetst hij de belangrijkste aspecten van de digitale kenniseconomie, wat de nieuwe economische wetten in de digitale economie zijn, welke nieuwe banen er ontstaan en het echte nieuwe organiseren in online netwerken van zzp’ers en online freelancers.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.