De invloed van de crisis op de mens achter de bankier

Readability

De invloed van de crisis op de mens achter de bankier

Tony de BreeWe leven met z’n allen in een zeer tur­bu­lente tijd. Als je in de ban­caire sec­tor werkt hele­maal. De sec­tor bevindt zich in een acht­baan van vijandige over­names, tegen­maa­trege­len, staats­in­gri­jpen, splitsin­gen en fusies.

Een vraag die me regel­matig gesteld wordt is dan ook: “Hoe is dat nou, om zo lang in onzek­er­heid te zit­ten?” En: “Wat doet dit met je privé-​leven?” Goede vra­gen. Zeker nu. Ik heb bij ABN AMRO net de grote Sep­a­ratie van RBS en de verkoop van zowel HBU als pro­gramma man­ager achter de rug. Nu heb ik de tijd om op adem te komen en even na te denken.

De invloed op alle aspecten van je zeer leven zijn zeer ingri­jpend. Wel heb je min­der het gevoel dat het “je alle­maal overkomt” omdat je meer invloed hebt op het ein­dresul­taat. Maar dan nog. Je steekt veel tijd en energie in je werk en het begelei­den van je collega’s. Overdag, maar vaak ook in de avon­duren en in de week­enden. Een enorme stroom van elkaar (gedeel­telijk) over­lap­pende programma’s komt over je heen. “Waar haal ik de energie nog van­daan?” vroeg ik mezelf wel eens af tij­dens deze drukte.

Ik heb vanaf het begin van de cri­sis moeite gehad met de voort­durend stroom van menin­gen over de sec­tor. Vooral met die van valse finan­ciële experts en “achter­af­pro­feten”. En het overal wor­den aange­spro­ken op het ver­meende wange­drag van “de bankiers”. Gen­er­alis­eren lijkt gemeen­goed. Ik heb daar zelf een posi­tief tegen­geluid aan willen geven door te gaan schri­jven, vra­gen te stellen en de dialoog aan te gaan. Als oogge­tu­ige en ervar­ings­deskundige met 25 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale ban­caire sector.

De gebeurtenis­sen van de afgelopen drie tot vijf jaar hebben hun sporen zeker ook privé achterge­laten. Zowel qua beschik­bare tijd, als qua aan­dacht en energien­iveau. Mijn reme­die: Goede coach­ing, een posi­tieve werkomgev­ing opzoeken, altijd proberen naar de posi­tieve kan­ten te kijken, op tijd bij­tanken door veel din­gen te doen waar je energie van kri­jgt samen met je vrien­den, je kinderen, je part­ner en vooral ook met jezelf. En ook de tijd nemen om voor jezelf beslis­sen wat je zelf in je toekomst wilt. Los van wat andere mensen kun­nen beslissen.

In die zin zie ik in elke veran­der­ing inder­daad een kans om weer terug naar de bron, naar jezelf te kijken en je ver­vol­gens posi­tief te gaan richten op de toekomst. Met een schat aan ervar­ing over wat wel werkt en wat niet. Bin­nen en buiten de sec­tor. Mooi toch?

Tony de Bree
Twit­ter: @dagboekbankier
Face­book: hier.

Deze col­umn ver­scheen eerder op de site van B&E Mag­a­zine hier op 11-​05-​2010. Meer weten over per­soon­lijke ervarin­gen zoals het split­sen van ABN Amro richt­ing For­tis, RBS en de Deutsche Bank in de prak­tijk? Klik hier

Tony de BreeWe leven met z’n allen in een zeer turbulente tijd. Als je in de bancaire sector werkt helemaal. De sector bevindt zich in een achtbaan van vijandige overnames, tegenmaatregelen, staatsingrijpen, splitsingen en fusies.

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt is dan ook: "Hoe is dat nou, om zo lang in onzekerheid te zitten?" En: "Wat doet dit met je privé-leven?" Goede vragen. Zeker nu. Ik heb bij ABN AMRO net de grote Separatie van RBS en de verkoop van zowel HBU als programma manager achter de rug. Nu heb ik de tijd om op adem te komen en even na te denken.

De invloed op alle aspecten van je zeer leven zijn zeer ingrijpend. Wel heb je minder het gevoel dat het "je allemaal overkomt" omdat je meer invloed hebt op het eindresultaat. Maar dan nog. Je steekt veel tijd en energie in je werk en het begeleiden van je collega’s. Overdag, maar vaak ook in de avonduren en in de weekenden. Een enorme stroom van elkaar (gedeeltelijk) overlappende programma’s komt over je heen. "Waar haal ik de energie nog vandaan?" vroeg ik mezelf wel eens af tijdens deze drukte.

Ik heb vanaf het begin van de crisis moeite gehad met de voortdurend stroom van meningen over de sector. Vooral met die van valse financiële experts en "achterafprofeten". En het overal worden aangesproken op het vermeende wangedrag van "de bankiers". Generaliseren lijkt gemeengoed. Ik heb daar zelf een positief tegengeluid aan willen geven door te gaan schrijven, vragen te stellen en de dialoog aan te gaan. Als ooggetuige en ervaringsdeskundige met 25 jaar ervaring in de internationale bancaire sector.

De gebeurtenissen van de afgelopen drie tot vijf jaar hebben hun sporen zeker ook privé achtergelaten. Zowel qua beschikbare tijd, als qua aandacht en energieniveau. Mijn remedie: Goede coaching, een positieve werkomgeving opzoeken, altijd proberen naar de positieve kanten te kijken, op tijd bijtanken door veel dingen te doen waar je energie van krijgt samen met je vrienden, je kinderen, je partner en vooral ook met jezelf. En ook de tijd nemen om voor jezelf beslissen wat je zelf in je toekomst wilt. Los van wat andere mensen kunnen beslissen.

In die zin zie ik in elke verandering inderdaad een kans om weer terug naar de bron, naar jezelf te kijken en je vervolgens positief te gaan richten op de toekomst. Met een schat aan ervaring over wat wel werkt en wat niet. Binnen en buiten de sector. Mooi toch?

Tony de Bree
Twitter: @dagboekbankier
Facebook: hier.

Deze column verscheen eerder op de site van B&E Magazine hier op 11-05-2010. Meer weten over persoonlijke ervaringen zoals het splitsen van ABN Amro richting Fortis, RBS en de Deutsche Bank in de praktijk? Klik hier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Persoonlijke ontwikkeling, Storytelling, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.