Boekbespreking “Bonus” Kilian Wawoe.

Readability

Boekbespreking "Bonus" Kilian Wawoe.

Kilian Wawoe "Bonus" boekbespreking.Mor­gen.

Heb “Bonus” van ex-​collega bij Pri­vate Bank­ing Kil­ian Wawoe gelezen. Hij besloot ABN Amro te ver­laten in het najaar van 2009. Naar eigen zeggen uit onvrede over de bonus­cul­tuur. Kil­ian legt vanuit het oog­punt van zijn func­tie als senior per­son­eels­man­ager uit hoe de vari­abele belonin­gen in elkaar zit­ten en hoe die naar zijn mening mensen aanzetten tot het nemen van te veel risico.

Hij geeft een inkijk in de ver­schil­lende aspecten van een wereld­wi­jde bank, de grote afs­tand tussen lan­den en het cen­trum, de mythe van de syn­ergie en de drie belan­grijk­ste ken­merken van bankiers.

En tot slot geeft hij aan op welke manier de toekomst van het bankbedrijf er uit zou moeten zien op basis van zijn eigen ervar­ing en het door hem uit­gevo­erde onder­zoek wereldwijd.

Het boek van Kil­ian is duidelijk geschreven en hij geeft op een per­soon­lijke wijze weer wat zijn per­soon­lijke ervarin­gen zijn geweest in de 10 jaar dat hij HR-​manager was. Met veel herken­bare punten.

Wat mij betreft ****, waar­bij wel aangetek­end moet wor­den dat hij wat mij betreft het aspect van selec­tie– en werv­ing wel wat meer zou hebben mogen uitwerken. Gedrag is immers niet alleen een kwestie van beloning, maar ook van profiel.

Zijn eind­con­clusie bli­jft wel ver­rassend: dat vol­gens hem nie­mand in Ned­er­land gein­ter­esseerd was in veran­derin­gen en zijn aan­bevelin­gen en dat iedereen op de hoogte was. Stof tot nadenken dus.

Het bli­jft wat mij betreft een aanrader.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Kilian Wawoe "Bonus" boekbespreking.Morgen.

Heb "Bonus" van ex-collega bij Private Banking Kilian Wawoe gelezen. Hij besloot ABN Amro te verlaten in het najaar van 2009. Naar eigen zeggen uit onvrede over de bonuscultuur. Kilian legt vanuit het oogpunt van zijn functie als senior personeelsmanager uit hoe de variabele beloningen in elkaar zitten en hoe die naar zijn mening mensen aanzetten tot het nemen van te veel risico.

Hij geeft een inkijk in de verschillende aspecten van een wereldwijde bank, de grote afstand tussen landen en het centrum, de mythe van de synergie en de drie belangrijkste kenmerken van bankiers.

En tot slot geeft hij aan op welke manier de toekomst van het bankbedrijf er uit zou moeten zien op basis van zijn eigen ervaring en het door hem uitgevoerde onderzoek wereldwijd.

Het boek van Kilian is duidelijk geschreven en hij geeft op een persoonlijke wijze weer wat zijn persoonlijke ervaringen zijn geweest in de 10 jaar dat hij HR-manager was. Met veel herkenbare punten.

Wat mij betreft ****, waarbij wel aangetekend moet worden dat hij wat mij betreft het aspect van selectie- en werving wel wat meer zou hebben mogen uitwerken. Gedrag is immers niet alleen een kwestie van beloning, maar ook van profiel.

Zijn eindconclusie blijft wel verrassend: dat volgens hem niemand in Nederland geinteresseerd was in veranderingen en zijn aanbevelingen en dat iedereen op de hoogte was. Stof tot nadenken dus.

Het blijft wat mij betreft een aanrader.

Tony de Bree
@dagboekbankier

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen, Bonussen bij banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.