BNP Paribas: sanctiewetgeving voor dummies

Readability

BNP Paribas: sanctiewetgeving voor dummies

bnpparibas2Mor­gen.

De boete waarover BNP Paribas onder­han­delt met de Amerikaanse over­heid kan vol­gens Reuters oplopen tot $3 mil­jard dol­lar. Waar BNP Paribas tege­naan is gelopen net als een aan­tal andere grote banken is het­zelfde als wat er in aan het begin van deze eeuw met ABN Amro in Amerika gebeurde waaron­der o.a. de ‘Cease & desist order’ en alle gigan­tis­che kosten die de Bank wereld­wijd moest maken om te laten zien dat men die fouten niet nog eens zou maken (zie o.a. hier en hier). Aangezien ik ver­vol­gens nauw bij de interne gevol­gen bij ABN Amro wereld­wijd betrokken ben geweest vanuit Com­pli­ance en vanuit de busi­ness wereld­wijd bij Pri­vate Bank­ing tot 2008 (zie hier), hier even een korte uit­leg voor dum­mies als eerste blog in de nieuwe serie ‘bankieren voor dummies’.

De Amerikaanse sanc­tiewet­gev­ing en 911.

Net als de wet­gev­ing op basis waar­van bv de NSA mensen wereld­wijd afluis­tert, is de sanc­tiewet­gev­ing waar BNP Paribas tege­naan is gelopen een direct gevolg van de aan­val op het World Trade Cen­ter in New York. Bush kondigde een totale oor­log tegen het ter­ror­isme af en alle mid­de­len waren daar­toe toeges­taan. Het con­gres nam aller­lei wet­gev­ing aan die een ding gemeen had: men respecteerde niet meer de nationale integriteit van staten. Je was ‘voor’ of ‘tegen’ Amerika. Als onderdeel van de maa­trege­len wer­den ook sanc­tiemaa­trege­len ingesteld die lan­den, bedri­jven en indi­vidu­ele per­so­nen. Dit betek­ende dat alle bedri­jven die zaken wen­sten te doen met Amerika EN Amerikaanse bedri­jven, niet meer zaken mochten doen met die lan­den, organ­isaties of individuen.

Om het nog ingewikkelder te maken, vaardigde de Europese Gemeen­schap eigen lijsten uit op basis van eigen Europese Sanc­tiewet­gev­ing. Die lijst weken vaak af van de lijsten van de Amerika­nen. In bei­den gevallen veran­der­den en veran­deren die lijsten voort­durend en boven­dien is het com­pleet onduidelijk waarom bepaalde organ­isaties of indi­viduen op die lijsten voorkomen en wan­neer niet. In het begin ston­den er bv op de Amerikaanse lijst ook alle­maal linkse verzets­be­weg­in­gen in Lati­jns Amerika op die ver­bo­den lijsten.

Niet alleen sanc­tieli­jsten maar ook Amerikaanse ingezete­nen en trans­ac­ties in dollars.

Wat lokale collega’s van ABN Amro zich toen en BNP Paribas nu zich niet realiseer­den dat de sanc­tiewet­gev­ing ook betrekken heeft op mensen met de Amerikaanse nation­aliteit EN op betalin­gen in dol­lars buiten het Amerikaanse grondge­bied. Dus als een Ned­er­lands bag­gerbedrijf en tun­nel aan­legde in Iran en een Ned­er­landse bank die aan­leg mede financierde in Euro’s, dan was er niets aan de hand. Deed men betalin­gen in dol­lars, dan over­trad je de sanc­ties tegen Iran. Die dol­lars wor­den dan namelijk vaak uitein­delijk in de Verenigde Staten gecleard en BOOM! Je had de sanc­tiewet­gev­ing overtreden.

Je moet als Bank wel aan alle eisen wereld­wijd vol­doen als onderdeel van je straf naast de boete, want anders ben je als inter­na­tionale bank je bankli­cen­tie in de Verenigde Staten kwijt en dat kun je je natu­urlijk niet per­mit­teren als inter­na­tionale groot­bank zoals BNP Paribas. De kosten van aan­to­nen dat je weer com­pli­ant ben zijn soms in ter­men van tijd en geld ook nog eens een extra straf. Die maa­trege­len wor­den samen met de DNB uit­gevaardigd door de Amerikaanse toezichthoud­ers (het zijn er meestal meer: ook op niveau van de staat of de betrokken stad in de V.S.) die ver­vol­gens samen toezien op naleving.

Vg
Tony de Bree
Twit­ter: @dagboekbankier

p.s. In ‘dag­boek van een bankier’ staat een groot aan­tal insider-​verhalen over dit soort zaken in de dagelijkse prak­tijk in het hoofd­stuk ‘De bank van Groenink’(20012008).

bnpparibas2Morgen.

De boete waarover BNP Paribas onderhandelt met de Amerikaanse overheid kan volgens Reuters oplopen tot $3 miljard dollar. Waar BNP Paribas tegenaan is gelopen net als een aantal andere grote banken is hetzelfde als wat er in aan het begin van deze eeuw met ABN Amro in Amerika gebeurde waaronder o.a. de 'Cease & desist order' en alle gigantische kosten die de Bank wereldwijd moest maken om te laten zien dat men die fouten niet nog eens zou maken (zie o.a. hier en hier). Aangezien ik vervolgens nauw bij de interne gevolgen bij ABN Amro wereldwijd betrokken ben geweest vanuit Compliance en vanuit de business wereldwijd bij Private Banking tot 2008 (zie hier), hier even een korte uitleg voor dummies als eerste blog in de nieuwe serie 'bankieren voor dummies'.

De Amerikaanse sanctiewetgeving en 9/11.

Net als de wetgeving op basis waarvan bv de NSA mensen wereldwijd afluistert, is de sanctiewetgeving waar BNP Paribas tegenaan is gelopen een direct gevolg van de aanval op het World Trade Center in New York. Bush kondigde een totale oorlog tegen het terrorisme af en alle middelen waren daartoe toegestaan. Het congres nam allerlei wetgeving aan die een ding gemeen had: men respecteerde niet meer de nationale integriteit van staten. Je was 'voor' of 'tegen' Amerika. Als onderdeel van de maatregelen werden ook sanctiemaatregelen ingesteld die landen, bedrijven en individuele personen. Dit betekende dat alle bedrijven die zaken wensten te doen met Amerika EN Amerikaanse bedrijven, niet meer zaken mochten doen met die landen, organisaties of individuen.

Om het nog ingewikkelder te maken, vaardigde de Europese Gemeenschap eigen lijsten uit op basis van eigen Europese Sanctiewetgeving. Die lijst weken vaak af van de lijsten van de Amerikanen. In beiden gevallen veranderden en veranderen die lijsten voortdurend en bovendien is het compleet onduidelijk waarom bepaalde organisaties of individuen op die lijsten voorkomen en wanneer niet. In het begin stonden er bv op de Amerikaanse lijst ook allemaal linkse verzetsbewegingen in Latijns Amerika op die verboden lijsten.

Niet alleen sanctielijsten maar ook Amerikaanse ingezetenen en transacties in dollars.

Wat lokale collega's van ABN Amro zich toen en BNP Paribas nu zich niet realiseerden dat de sanctiewetgeving ook betrekken heeft op mensen met de Amerikaanse nationaliteit EN op betalingen in dollars buiten het Amerikaanse grondgebied. Dus als een Nederlands baggerbedrijf en tunnel aanlegde in Iran en een Nederlandse bank die aanleg mede financierde in Euro's, dan was er niets aan de hand. Deed men betalingen in dollars, dan overtrad je de sancties tegen Iran. Die dollars worden dan namelijk vaak uiteindelijk in de Verenigde Staten gecleard en BOOM! Je had de sanctiewetgeving overtreden.

Je moet als Bank wel aan alle eisen wereldwijd voldoen als onderdeel van je straf naast de boete, want anders ben je als internationale bank je banklicentie in de Verenigde Staten kwijt en dat kun je je natuurlijk niet permitteren als internationale grootbank zoals BNP Paribas. De kosten van aantonen dat je weer compliant ben zijn soms in termen van tijd en geld ook nog eens een extra straf. Die maatregelen worden samen met de DNB uitgevaardigd door de Amerikaanse toezichthouders (het zijn er meestal meer: ook op niveau van de staat of de betrokken stad in de V.S.) die vervolgens samen toezien op naleving.

Vg
Tony de Bree
Twitter: @dagboekbankier

p.s. In 'dagboek van een bankier' staat een groot aantal insider-verhalen over dit soort zaken in de dagelijkse praktijk in het hoofdstuk 'De bank van Groenink'(2001-2008).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bankieren voor dummies, Dagboek bankier, Storytelling, Toezicht op banken met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.