Bijgewoond: college Wellink bij het Haagsch College

Readability

Bijgewoond: college Wellink bij het Haagsch College

nout-wellinkMor­gen.

Intro­duc­tie.

Op 27 jan­u­ari jl gaf de vroegere pres­i­dent van de Ned­er­landse Bank, Nout Wellink een gast­col­lege bij het Haagsch Col­lege in Nieuwspoort in Den Haag. Het thema ‘de rol van cen­trale banken’ sprak me aan en dankzij Vin­cent Riet­ber­gen, kon ik als gast en colum­nist het col­lege bijwonen.

Hierna volgt een kort ver­slag van dit col­lege dat inhoudelijk een aan­tal opval­lende inzichten opleverde.

De rol van cen­trale banken.

Wellink bouwde het col­lege op in een gedeelte over de rol van DNB, de ECB en de FED voor de cri­sis, tij­dens de cri­sis en na de cri­sis. En tenslotte vatte hij een aan­tal lessen samen en beant­wo­ordde hij vragen.

Wat pun­ten:

- het man­daat van de ver­schil­lende cen­trale banken vooraf­gaande aan de cri­sis ver­schilde aanzien­lijk van elkaar waar­bij bv in de V.S. het doel van het stim­uleren van economis­che groei en bevorderen van de werkgele­gen­heid zijn voor– en nade­len had en heeft;

- de activiteiten van de cen­trale banken tij­dens de cri­sis hebben in meer of min­dere mate geleid tot een explosie van de bal­ans waar­bij de gren­zen van de mon­e­taire poli­tiek zijn bereikt. In de V.S. is dat door het opkopen van papier in de markt een groter risico dan de aan­pak van bv de DNB waar de liq­uiditeitsvoorzienin­gen aflopen. In beide gevallen is er sprake van onvoorziene bijverschijnselen;

- de vraag kan eve­neens gesteld wor­den waar de steun uitein­delijk terecht is gekomen. In de V.S. is het antwo­ord duidelijk: de hogere inkomens en maar in geringe mate de lage inkomens;

- Cen­trale banken hebben tij­dens de cri­sis mbv ‘for­ward guid­ance’ geprobeerd om voor enige rust en sta­biliteit te zor­gen maar op het moment dat de voor­spellin­gen niet uitkomen, heeft dat een negatieve invloed op de geloofwaardigheid;

- Het onder­bren­gen van het banken­toezicht bij de ECB zon­der andere maa­trege­len is waarschi­jn­lijk niet effec­tief maar op dit moment was er geen andere keuze. Eval­u­atie na 5 jaar.

Con­clusies.

- uitein­delijk weinig te zeggen over of de maa­trege­len geholpen hebben of niet. Deze sit­u­atie is nog nooit voorgekomen, dus ook weinig tot geen referentiemateriaal;

- een ander prob­leem is de ver­slav­ing aan lage rentes. Rentev­er­hogin­gen en verkrap­ping van de liq­uiditeit zal snel gevolgd kun­nen wor­den door (paniek)reacties van par­ti­jen. Zal echter op ter­mijn moeten. Dit kan zo niet ein­de­loos door bli­jven gaan;

- mbt de banke­nunie. Vol­gens Wellink zal het huidige sys­teem niet werken. Het werkt niet voor grote crises, noch voor grote banken (noot: hele­maal eens met hem. Geen enkel land laat anderen beslis­sen een eigen sys­teem­bank fail­liet te laten gaan en boven­dien is de pot van 55 mil­jard Euro veel te klein).

Wat mij betreft was de algemene con­clusie van Wellink dat we met zijn allen in een volledig nieuwe sit­u­atie zit­ten en het dus vaak impro­vis­eren en trial-​and-​error is en was miss­chien niet een pop­u­laire bood­schap maar wel een real­is­tis­che. Ook voor de poli­tieke par­ti­jen in Ned­er­land en de Ned­er­landse regering.

Tij­dens de rond­vraag wer­den er ook nog een aan­tal per­soon­lijke vra­gen aan Wellink gesteld. Wat mij betreft hoeft dat niet en zeker niet op deze manier. Het banken­toezicht heeft zoals eerder gemeld gedurende 25 jaar gefaald (lees hier) en daar moeten fun­da­mentele lessen uit wor­den getrokken, zeker weten. Ik kwam voor inhoudelijke toelicht­ing op de rol van de cen­trale banken voor, tij­dens en na de cri­sis. En het col­lege, prima geor­gan­iseerd door het Haagsch Col­lege, heeft aan die verwachtin­gen voldaan: het ging over de inhoud, effec­tiviteit en mogelijke lessen. Daar kwam ik voor en dat is prima gelukt. Zal vanaf nu de agenda van Haagsch Col­lege in de gaten houden.

Mvg
Tony de Bree
Twit­ter: @tonydebree & @dagboekbankier
Linkedin: hier.

nout-wellinkMorgen.

Introductie.

Op 27 januari jl gaf de vroegere president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink een gastcollege bij het Haagsch College in Nieuwspoort in Den Haag. Het thema 'de rol van centrale banken' sprak me aan en dankzij Vincent Rietbergen, kon ik als gast en columnist het college bijwonen.

Hierna volgt een kort verslag van dit college dat inhoudelijk een aantal opvallende inzichten opleverde.

De rol van centrale banken.

Wellink bouwde het college op in een gedeelte over de rol van DNB, de ECB en de FED voor de crisis, tijdens de crisis en na de crisis. En tenslotte vatte hij een aantal lessen samen en beantwoordde hij vragen.

Wat punten:

- het mandaat van de verschillende centrale banken voorafgaande aan de crisis verschilde aanzienlijk van elkaar waarbij bv in de V.S. het doel van het stimuleren van economische groei en bevorderen van de werkgelegenheid zijn voor- en nadelen had en heeft;

- de activiteiten van de centrale banken tijdens de crisis hebben in meer of mindere mate geleid tot een explosie van de balans waarbij de grenzen van de monetaire politiek zijn bereikt. In de V.S. is dat door het opkopen van papier in de markt een groter risico dan de aanpak van bv de DNB waar de liquiditeitsvoorzieningen aflopen. In beide gevallen is er sprake van onvoorziene bijverschijnselen;

- de vraag kan eveneens gesteld worden waar de steun uiteindelijk terecht is gekomen. In de V.S. is het antwoord duidelijk: de hogere inkomens en maar in geringe mate de lage inkomens;

- Centrale banken hebben tijdens de crisis mbv 'forward guidance' geprobeerd om voor enige rust en stabiliteit te zorgen maar op het moment dat de voorspellingen niet uitkomen, heeft dat een negatieve invloed op de geloofwaardigheid;

- Het onderbrengen van het bankentoezicht bij de ECB zonder andere maatregelen is waarschijnlijk niet effectief maar op dit moment was er geen andere keuze. Evaluatie na 5 jaar.

Conclusies.

- uiteindelijk weinig te zeggen over of de maatregelen geholpen hebben of niet. Deze situatie is nog nooit voorgekomen, dus ook weinig tot geen referentiemateriaal;

- een ander probleem is de verslaving aan lage rentes. Renteverhogingen en verkrapping van de liquiditeit zal snel gevolgd kunnen worden door (paniek)reacties van partijen. Zal echter op termijn moeten. Dit kan zo niet eindeloos door blijven gaan;

- mbt de bankenunie. Volgens Wellink zal het huidige systeem niet werken. Het werkt niet voor grote crises, noch voor grote banken (noot: helemaal eens met hem. Geen enkel land laat anderen beslissen een eigen systeembank failliet te laten gaan en bovendien is de pot van 55 miljard Euro veel te klein).

Wat mij betreft was de algemene conclusie van Wellink dat we met zijn allen in een volledig nieuwe situatie zitten en het dus vaak improviseren en trial-and-error is en was misschien niet een populaire boodschap maar wel een realistische. Ook voor de politieke partijen in Nederland en de Nederlandse regering.

Tijdens de rondvraag werden er ook nog een aantal persoonlijke vragen aan Wellink gesteld. Wat mij betreft hoeft dat niet en zeker niet op deze manier. Het bankentoezicht heeft zoals eerder gemeld gedurende 25 jaar gefaald (lees hier) en daar moeten fundamentele lessen uit worden getrokken, zeker weten. Ik kwam voor inhoudelijke toelichting op de rol van de centrale banken voor, tijdens en na de crisis. En het college, prima georganiseerd door het Haagsch College, heeft aan die verwachtingen voldaan: het ging over de inhoud, effectiviteit en mogelijke lessen. Daar kwam ik voor en dat is prima gelukt. Zal vanaf nu de agenda van Haagsch College in de gaten houden.

Mvg
Tony de Bree
Twitter: @tonydebree & @dagboekbankier
Linkedin: hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, Dagboek bankier, De toekomst van banken, Toezicht op banken met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.