Bijgewoond: ‘Betalen 2020’ van de Betaalvereniging

Readability

Bijgewoond: 'Betalen 2020' van de Betaalvereniging

adult-18377_1280Op 19 novem­ber j.l. organ­iseerde de Betaalv­erenig­ing Ned­er­land zijn jaar­lijkse con­gres over ‘Betalen in 2020′. Hieron­der volgt een kort ver­slag met de hoogtepun­ten van de ver­schil­lende bij­dra­gen rond dig­i­taal en mobiel betalen, trends en kansen en bedreigin­gen voor bestaande en nieuwe spelers.

Intro­duc­tie.

Zoals in veel bij­dra­gen is te lezen, vin­den er veel veran­derin­gen plaats in de tra­di­tionele wereld van het vooral door groot­banken beheer­ste betaal­land­schap in Ned­er­land en dat geld vooral voor het nieuwe dig­i­tale en mobiele speelveld van betalen in Ned­er­land. Voor­beelden zijn Apple (zie hier) en Face­book van Ier­land (zie hier). En ook bit­coins kun­nen op ter­mijn een alter­natief wor­den voor tra­di­tionele betaalmid­de­len en dus voor de strate­gis­che posi­tie van banken. Reden genoeg dus om daar het jaar­con­gres aan te wijden.

Korte samen­vat­ting congres.

Na de open­ing door Gijs Boudewijn, adjunct-​directeur van de Betaalv­erenig­ing Verenig­ing en facil­i­ta­tor voor het event, was het woord aan Piet Mallekoote, alge­meen directeur van Betaalv­erenig­ing Ned­er­land. Piet heette alle deel­ne­mers van harte welkom en schet­ste in een open en inspir­erende speech het oude en nieuwe speelveld voor bestaande en nieuwe spel­ers in de wereld van het online en mobiel betalen.

Ver­vol­gens pre­sen­teerde Hans Honig, part­ner bij Deloitte Con­sult­ing, de resul­taten van onder­zoek naar kansen en bedreigin­gen voor oude en nieuwe spel­ers door de intro­duc­tie van nieuwe tech­nolo­gie in zijn pre­sen­tatie ‘Betal­ingsver­keer dis­rupted: bredere bedreig­ing voor retail bank­ing?

Drs. Paul Alf­ing, belei­d­sad­viseur betal­ingsver­keer bij Thuiswinkel​.org, gaf een goed overzicht van trends rond betalen in 2020 en de ver­schil­lende spel­ers die daar een rol in gaan spe­len vanuit het per­spec­tief van eigenaren van web­winkels in de pre­sen­tatie ‘Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank?’.

Per­soon­lijk sprak mij op basis van mijn eigen ervarin­gen wereld­wijd de pre­sen­tatie van Mark Buiten­hek, Think for­ward. Act now, Global Head van ING Trans­ac­tion Ser­vices, het meest aan. Mark gaf duidelijk de sense of urgency aan voor grote spel­ers als ING, ABN Amro en RABO om nu echt snel fun­da­menteel in te zetten op veran­derin­gen door o.a. ook de eigen interne logge besluitvorm­ing­sprocessen aan te pakken.

Pas­cal Vincken, alge­meen directeur van CCV Hol­land B.V. schet­ste de nieuwe strate­gie van CCV Hol­land en dan wel vooral op het gebied van betaalmid­de­len en betaalau­to­maten voor het MKB in Retail in zijn pre­sen­tatie ‘Omni Chan­nel in de Box’. Het werd duidelijk dat het voor retail­ers niet altijd even gemakke­lijk zal zijn om in de winkel al die ver­schil­lende betaal­mo­gelijkhe­den met alle­maal ver­schil­lende betaal­sys­te­men en stan­daards te faciliteren. Hij noemde o.a. het voor­beeld van con­tact­loos betalen waar­voor een groot aan­tal winke­liers pas op ter­mijn hun bestaande appa­ratuur zullen vervangen.

Teke­nend voor de veran­derende omstandighe­den met betalen was dat Jouke Hof­man, gen­eral man­ager en mede-​eigenaar van Bitonic B.V., een Ned­er­landse Bit­coin­han­de­laar ook een pre­sen­tatie op het event hield over de vraag ‘Bit­coin voor iedereen?’. Hij schet­ste onder andere de enorme drem­pels die je als nieuwkomer in Ned­er­land met betrekking tot wet– en regel­gev­ing moet nemen om te kun­nen starten en ook het gebrek aan ken­nis bij veel instanties over wat bit­coins nu eigen­lijk zijn. Een goed en duidelijk ver­haal wat mij betreft.

Ik mocht de laat­ste pre­sen­tatie van het pro­gramma voor de pan­eld­is­cussie voor mijn reken­ing nemen, getiteld ‘Dig­i­tale inno­vatie in de ban­caire sec­tor in Ned­er­land: kansen en bedreigin­gen’ (zie hier) met onder andere de dig­i­tale strate­gie van alle bestaande en nieuwe spel­ers waaron­der Google, Face­book, Pay­Pal en Knab uit Dinosauriër of krokodil’

Ver­vol­gens ontspon er zich een inter­es­sant debat onder lei­d­ing van Gijs en mijzelf over de 5 thema’die ook in mijn pre­sen­tatie aan de orde waren gekomen tussen de ver­schil­lende pan­nelle­den en mensen uit de zaal.

Na een super­rap van een rap­per en de afs­luit­ing door Piet Mallekoote, was het tijd voor de bek­ende netwerkborrel.

Con­clusie.

Al met al vond ik het een ges­laagd event waar­bij instant pay­ments cen­traal ston­den. Het was prima geor­gan­iseerd, goede sprek­ers en de lokatie bij ABN Amro was ook prima zoals gebruike­lijk. Een event met een voor mijzelf per­soon­lijk tin­tje: ik was voor het eerst sinds 3 jaar weer eens bij ABN Amro. Drie jaar na mijn vertrek. De onverwachte onmoet­ing met een van mijn ex-​senior man­agers was hartelijk en open. Al met al een super­mid­dag dus.

Vg
Tony de Bree

Volg me op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij senior man­agers en onderne­mers zien hoe ze in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat ze daar­bij kun­nen leren van dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereldwijd.

adult-18377_1280Op 19 november j.l. organiseerde de Betaalvereniging Nederland zijn jaarlijkse congres over 'Betalen in 2020'. Hieronder volgt een kort verslag met de hoogtepunten van de verschillende bijdragen rond digitaal en mobiel betalen, trends en kansen en bedreigingen voor bestaande en nieuwe spelers.

Introductie.

Zoals in veel bijdragen is te lezen, vinden er veel veranderingen plaats in de traditionele wereld van het vooral door grootbanken beheerste betaallandschap in Nederland en dat geld vooral voor het nieuwe digitale en mobiele speelveld van betalen in Nederland. Voorbeelden zijn Apple (zie hier) en Facebook van Ierland (zie hier). En ook bitcoins kunnen op termijn een alternatief worden voor traditionele betaalmiddelen en dus voor de strategische positie van banken. Reden genoeg dus om daar het jaarcongres aan te wijden.

Korte samenvatting congres. 

Na de opening door Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van de Betaalvereniging Vereniging en facilitator voor het event, was het woord aan Piet Mallekoote, algemeen directeur van Betaalvereniging Nederland. Piet heette alle deelnemers van harte welkom en schetste in een open en inspirerende speech het oude en nieuwe speelveld voor bestaande en nieuwe spelers in de wereld van het online en mobiel betalen.

Vervolgens presenteerde Hans Honig,  partner bij Deloitte Consulting, de resultaten van onderzoek naar kansen en bedreigingen voor oude en nieuwe spelers door de introductie van nieuwe technologie in zijn presentatie ‘Betalingsverkeer disrupted: bredere bedreiging voor retail banking?

Drs. Paul Alfing, beleidsadviseur betalingsverkeer bij Thuiswinkel.org, gaf een goed overzicht van trends rond betalen in 2020 en de verschillende spelers die daar een rol in gaan spelen vanuit het perspectief van eigenaren van webwinkels in de presentatie ‘Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank?’.

Persoonlijk sprak mij op basis van mijn eigen ervaringen wereldwijd de presentatie van Mark Buitenhek, Think forward. Act now, Global Head van ING Transaction Services, het meest aan.  Mark gaf duidelijk de sense of urgency aan voor grote spelers als ING, ABN Amro en RABO om nu echt snel fundamenteel in te zetten op veranderingen door o.a. ook de eigen interne logge besluitvormingsprocessen aan te pakken.

Pascal Vincken,  algemeen directeur van CCV Holland B.V. schetste de nieuwe strategie van CCV Holland en dan wel vooral op het gebied van betaalmiddelen en betaalautomaten voor het MKB in Retail in zijn presentatie ‘Omni Channel in de Box’. Het werd duidelijk dat het voor retailers niet altijd even gemakkelijk zal zijn om in de winkel al die verschillende betaalmogelijkheden met allemaal verschillende betaalsystemen en standaards te faciliteren. Hij noemde o.a. het voorbeeld van contactloos betalen waarvoor een groot aantal winkeliers pas op termijn hun bestaande apparatuur zullen vervangen.

Tekenend voor de veranderende omstandigheden met betalen was dat Jouke Hofman,   general manager en mede-eigenaar van Bitonic B.V., een Nederlandse Bitcoinhandelaar ook een presentatie op het event hield over de vraag ‘Bitcoin voor iedereen?’. Hij schetste onder andere de enorme drempels die je als nieuwkomer in Nederland met betrekking tot wet- en regelgeving moet nemen om te kunnen starten en ook het gebrek aan kennis bij veel instanties over wat bitcoins nu eigenlijk zijn. Een goed en duidelijk verhaal wat mij betreft.

Ik mocht de laatste presentatie van het programma voor de paneldiscussie voor mijn rekening nemen, getiteld ‘Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen’ (zie hier) met onder andere de digitale strategie van alle bestaande en nieuwe spelers waaronder Google, Facebook, PayPal en Knab uit Dinosauriër of krokodil'

Vervolgens ontspon er zich een interessant debat onder leiding van Gijs en mijzelf over de 5 thema'die ook in mijn presentatie aan de orde waren gekomen tussen de verschillende pannelleden en mensen uit de zaal.

Na een superrap van een rapper en de afsluiting door Piet Mallekoote, was het tijd voor de bekende netwerkborrel.

Conclusie. 

Al met al vond ik het een geslaagd event waarbij instant payments centraal stonden. Het was prima georganiseerd, goede sprekers en de lokatie bij ABN Amro was ook prima zoals gebruikelijk. Een event met een voor mijzelf persoonlijk tintje: ik was voor het eerst sinds 3 jaar weer eens bij ABN Amro. Drie jaar na mijn vertrek. De onverwachte onmoeting met een van mijn ex-senior managers was hartelijk en open. Al met al een supermiddag dus.

Vg
Tony de Bree

Volg me op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij senior managers en ondernemers zien hoe ze in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat ze daarbij kunnen leren van digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd. 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.