Beurshandelaar Jérome Kerviel krijgt 4,9 miljard Euro boete: business as usual?

Readability

Beurshandelaar Jérome Kerviel krijgt 4,9 miljard Euro boete: business as usual?

2012_28juni Alice_diploma (80)Mor­gen.

Een van de meest opmerke­lijke berichten van deze week was de voor­lop­ige vero­ordel­ing van Jérome Kerviel, voor­ma­lig trader bij Soci­ete Gen­eral, tot 5 jaar cel waar­van 2 jaar voor­waardelijk. En dat hij boven­dien het bedrag van 4,9 mil­jard Euro (gelukkig wel in ter­mi­j­nen gespreid over 170.000 jaar!) aan de bank moet betalen. Als hij inder­daad vero­ordeeld wordt.

Even het geheugen opfrissen?

Beur­shan­de­laar Jérome Kerviel zorgde er in 2008 voor dat de bank bijna 5 mil­jard Euro ver­loor. Tot zover zou u zeggen: “Eigen schuld”. Toen ik het hele ver­haal inclusief de oude artike­len nog eens door­las en naar de Franse tv keek moest ik echter denken aan het inter­view met Nick Lee­son vorig jaar.

Er zijn namelijk nogal wat overeenkomsten:

1. In beide gevallen hebben de betrokken traders met hun “bij­zon­dere manier van werken” jaren­lang veel geld voor het betrokken bedrijf verdiend.

2. Zelf heeft men geen grote bedra­gen er aan overgehouden.

3. In beide gevallen lijkt het waarschi­jn­lijk dat lei­d­inggeven­den op de hoogte waren van de gang van zaken en de sit­u­atie (zo blijkt bv uit intern onder­zoek bij SG dat er 75 waarschuwin­gen over Jérome’s manier van han­de­len waren gegeven).

4. Zoals het er nu naar uitziet gaat alleen de “dader”de gevan­ge­nis in (Jérome gaat in hoger beroep trouwens, dus hij loopt voor­lopig nog gewoon vrij rond).

5. De interne en externe con­t­role heeft duidelijk gefaald (vol­gens Lee­son logisch van­wege het vaak ont­breken van vol­doende ken­nis en hands-​on ervar­ing bij de interne en externe toezichthouders).

Er zijn echter ook wel wat ver­schillen die niet onbe­lan­grijk zijn. Op de bek­ende Franse manier heeft o.a. pres­i­dent Sarkozy ervoor gezorgd vol­gens de Franse media dat Jérome zijn hele hier­ar­chie tot aan de top toe inmid­dels niet meer bij het bedrijf zou werken. En een ander ver­schil is dat er in de Franse pers een inten­sieve dis­cussie is los­ge­barsten of en hoe je nu dit soort grote fraudeza­ken kunt voorkomen en wat we ervan kun­nen leren. Inclusief over de 4 bovenge­noemde punten.

En in Ned­er­land? Doo­d­stil. Wat zou dit kun­nen beteke­nen. Kun­nen we er niets van leren en is het zoals het is? Busi­ness as usual zoals Nick zei? En kan het dus elk moment opnieuw gebeuren en ook in Ned­er­land? Vol­gens de ‘experts’ op radio en t.v. niet. Niet in Ned­er­land. Ik denk daar anders over.

Wordt ver­volgd.
Tony de Bree

Deze col­umn werd eerder gepub­liceerd op Plus​post​.nl op 12-​10-​2010.

2012_28juni Alice_diploma (80)Morgen.

Een van de meest opmerkelijke berichten van deze week was de voorlopige veroordeling van Jérome Kerviel, voormalig trader bij Societe General, tot 5 jaar cel waarvan 2 jaar voorwaardelijk. En dat hij bovendien het bedrag van 4,9 miljard Euro (gelukkig wel in termijnen gespreid over 170.000 jaar!) aan de bank moet betalen. Als hij inderdaad veroordeeld wordt.

Even het geheugen opfrissen?

Beurshandelaar Jérome Kerviel zorgde er in 2008 voor dat de bank bijna 5 miljard Euro verloor. Tot zover zou u zeggen: “Eigen schuld”. Toen ik het hele verhaal inclusief de oude artikelen nog eens doorlas en naar de Franse tv keek moest ik echter denken aan het interview met Nick Leeson vorig jaar.

Er zijn namelijk nogal wat overeenkomsten:

1. In beide gevallen hebben de betrokken traders met hun “bijzondere manier van werken” jarenlang veel geld voor het betrokken bedrijf verdiend.

2. Zelf heeft men geen grote bedragen er aan overgehouden.

3. In beide gevallen lijkt het waarschijnlijk dat leidinggevenden op de hoogte waren van de gang van zaken en de situatie (zo blijkt bv uit intern onderzoek bij SG dat er 75 waarschuwingen over Jérome’s manier van handelen waren gegeven).

4. Zoals het er nu naar uitziet gaat alleen de “dader”de gevangenis in (Jérome gaat in hoger beroep trouwens, dus hij loopt voorlopig nog gewoon vrij rond).

5. De interne en externe controle heeft duidelijk gefaald (volgens Leeson logisch vanwege het vaak ontbreken van voldoende kennis en hands-on ervaring bij de interne en externe toezichthouders).

Er zijn echter ook wel wat verschillen die niet onbelangrijk zijn. Op de bekende Franse manier heeft o.a. president Sarkozy ervoor gezorgd volgens de Franse media dat Jérome zijn hele hierarchie tot aan de top toe inmiddels niet meer bij het bedrijf zou werken. En een ander verschil is dat er in de Franse pers een intensieve discussie is losgebarsten of en hoe je nu dit soort grote fraudezaken kunt voorkomen en wat we ervan kunnen leren. Inclusief over de 4 bovengenoemde punten.

En in Nederland? Doodstil. Wat zou dit kunnen betekenen. Kunnen we er niets van leren en is het zoals het is? Business as usual zoals Nick zei? En kan het dus elk moment opnieuw gebeuren en ook in Nederland? Volgens de 'experts' op radio en t.v. niet. Niet in Nederland. Ik denk daar anders over.

Wordt vervolgd.
Tony de Bree

Deze column werd eerder gepubliceerd op Pluspost.nl op 12-10-2010.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Toezicht op banken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.