7 tips voor een goed exit-gesprek

Readability

7 tips voor een goed exit-gesprek

businessteamMor­gen,

In dit blog wordt inge­gaan op hoe de laat­ste werkdag van een medew­erker zo goed mogelijk kan wor­den inge­vuld met als spe­ci­aal aan­dacht­spunt het zoge­naamde ‘exit-​gesprek’.

De lev­en­scy­clus van een medewerker.

Wat veel mensen zich niet realis­eren is dat de laat­ste werkdag en zo’n laat­ste gesprek het eind­punt is van een vaak heel lang dien­stver­band, een heel lang werk­end leven bin­nen een organ­isatie. Dat leven, die lev­en­scy­clus, als werkne­mer begon met de aan­name en eindigt met zo’n laat­ste dag. Net als bij ieder ander afscheid is het dus van belang om die laat­ste ervar­ing zo goede mogelijk te laten ver­lopen voor zowel de werkgever als de werkne­mer die de organ­isatie gaat ver­laten. Wat tips voor de laat­ste werkdag en het exit-​gesprek:

- leef je in in de vertrekkende per­soon (‘wat vind hij of zij van het vertrek’? bv);

- laat de vertrekkende medew­erker zelf kiezen hoe de laat­ste dag verloopt;

- laat iemand die hij/​zij goed kent en vertrouwt het exit-​gesprek voeren;

- bereid als gesprekspart­ner het exit-​gesprek goed voor;

- maak er een posi­tieve, per­soon­lijke gebeurte­nis van;

en

- luis­ter goed naar de vertrekkende medew­erker, ga een echte dialoog aan en neem ver­beter­pun­ten die de werkne­mer aan­draagt serieus.

Het afscheid.

Vooral bij grote reor­gan­isaties is het aan­tal mensen dat vertrekt behoor­lijk groot. Ook in dat geval is het toch zaak om bv een klein ‘script’ te maken om er zeker van te zijn dat zo’n laat­ste werkdag en zo’n exit-​gesprek goed ver­loopt. Dat geldt ook voor de formele kant van het vertrek: het inlev­eren van toe­gangspas­jes, com­pa­ny­cards etc en het daad­w­erke­lijk voor het laatst ver­laten van de vertrouwde werk­plek, de werkvloer met de collega’s en het pand zelf.

Je hoort regel­matig bv van mensen dat ‘er niets geregeld was’, het alle­maal een beetje kil was en dat men met een nare bijs­maak buiten stond. Is niet alleen niet ver­standig van de betrokken lei­d­inggevende, maar ook niet nodig. Een beetje aan­dacht en inlev­ingsver­mo­gen kost niets en kan er voor zor­gen dat iemand inder­daad met een ‘goed’ gevoel dit gedeelte van zijn of haar leven afs­luit. Klaar voor een nieuwe stap.

Wat zijn uw ervarin­gen en uw tips?

Ben benieuwd naar uw ervarin­gen en tips over en rond de laat­ste werkdag en het exit-​gesprek en bruik­bare tips, dus reageer en vul aan of u nu lei­d­inggevende, HR-​business part­ner of ex-​medewerker bent.

Mvg
Tony

businessteamMorgen,

In dit blog wordt ingegaan op hoe de laatste werkdag van een medewerker zo goed mogelijk kan worden ingevuld met als speciaal aandachtspunt het zogenaamde 'exit-gesprek'.

 

De levenscyclus van een medewerker.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de laatste werkdag en zo'n laatste gesprek het eindpunt is van een vaak heel lang dienstverband, een heel lang werkend leven binnen een organisatie. Dat leven, die levenscyclus, als werknemer begon met de aanname en eindigt met zo'n laatste dag. Net als bij ieder ander afscheid is het dus van belang om die laatste ervaring zo goede mogelijk te laten verlopen voor zowel de werkgever als de werknemer die de organisatie gaat verlaten. Wat tips voor de laatste werkdag en het exit-gesprek:

- leef je in in de vertrekkende persoon ('wat vind hij of zij van het vertrek'? bv);

- laat de vertrekkende medewerker zelf kiezen hoe de laatste dag verloopt;

- laat iemand die hij/zij goed kent en vertrouwt het exit-gesprek voeren;

- bereid als gesprekspartner het exit-gesprek goed voor;

- maak er een positieve, persoonlijke gebeurtenis van;

en

- luister goed naar de vertrekkende medewerker, ga een echte dialoog aan en neem verbeterpunten die de werknemer aandraagt serieus.

Het afscheid.

Vooral bij grote reorganisaties is het aantal mensen dat vertrekt behoorlijk groot. Ook in dat geval is het toch zaak om bv een klein 'script' te maken om er zeker van te zijn dat zo'n laatste werkdag en zo'n exit-gesprek goed verloopt. Dat geldt ook voor de formele kant van het vertrek: het inleveren van toegangspasjes, companycards etc en het daadwerkelijk voor het laatst verlaten van de vertrouwde werkplek, de werkvloer met de collega's en het pand zelf.

Je hoort regelmatig bv van mensen dat 'er niets geregeld was', het allemaal een beetje kil was en dat men met een nare bijsmaak buiten stond. Is niet alleen niet verstandig van de betrokken leidinggevende, maar ook niet nodig. Een beetje aandacht en inlevingsvermogen kost niets en kan er voor zorgen dat iemand inderdaad met een 'goed' gevoel dit gedeelte van zijn of haar leven afsluit. Klaar voor een nieuwe stap.

Wat zijn uw ervaringen en uw tips?

Ben benieuwd naar uw ervaringen en tips over en rond de laatste werkdag en het exit-gesprek en bruikbare tips, dus reageer en vul aan of u nu leidinggevende, HR-business partner of ex-medewerker bent.

Mvg
Tony

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Persoonlijke ontwikkeling, Sociale innovatie, Storytelling, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.