7 tips om de Cultuurkaart Financiële Sector binnen je bank in te voeren

Readability

7 tips om de Cultuurkaart Financiële Sector binnen je bank in te voeren

nienkeGoede mor­gen, na de bijeenkomst die onlangs door Studelta werd geor­gan­iseerd over ‘de bank van morgen’(zie hier), heb ik met een aan­tal mensen gespro­ken bij o.a. de Duisen­berg school of Finance en de Ned­er­landse Verenig­ing van banken over de Cul­tu­urkaart Finan­ciële Sec­tor en wat je ermee zou kun­nen doen in de prak­tijk. Hieron­der geef ik wat prak­tis­che tips over hoe je een dergelijke cul­tu­urveran­der­ing in de prak­tijk in je eigen organ­isatie kunt ver­snellen als onderdeel van een struc­tureel intern tran­si­tie– en veran­der­pro­ces. Hier komen ze.

Als je jonge pro­fes­sion­als suc­cesvol wilt inzetten als change agent (want dat is de bedoel­ing van het project rond de Cul­tu­urkaart Finan­ciële Sec­tor) en een snelle cul­tu­urveran­der­ing bin­nen je organ­isatie tot stand wilt bren­gen, dan moet je de vol­gende din­gen doen:

1) Benoem een CEO die deze waar­den en nor­men aan­toon­baar en zicht­baar uit­draagt en die echt zo is.
2) Neem deze 5 kern­waar­den en nor­men voor extern zicht­baar gedrag op in je eigen waar­den en nor­men van je organ­isatie;
3) Werf en selecteer jonge mensen met het gewen­ste gedragsprofiel met die 5 kern­waar­den;
4) Plaats ze alleen bin­nen de organ­isatie op afdelin­gen waar de betrokken man­ager ook ditzelfde lei­der­schap­sprofiel heeft en zich ook zo gedraagt en de nieuwkomers geen ver­keerde ‘mores’ leert.
5) Pas je hele interne en externe werv­ing– en selec­tie en andere HRM-​instrumenten op deze 5 waar­den en op dit gewen­ste nieuwe gedrag aan. Dit betekent ook een beo­ordel­ing van je bestaande man­age­ment op basis van deze 5 kern­waar­den.
6) Pas je beo­ordel­ingssys­tem­atiek en beloningssys­tem­atiek in alle facetten hier op aan.
7) Geef als man­age­ment en lei­d­ing op alle niveaus het goede voor­beeld door dit gewen­ste (nieuwe) gedrag in alles wat je doet te laten zien aan je klanten, je medew­erk­ers, je part­ners en andere stake­hold­ers in de samen­lev­ing en sanc­tion­eer in het open­baar ongewenst, ‘ver­keerd’ gedrag.

Op deze manier kun je jonge pro­fes­sion­als met suc­ces als change agent inzetten en brand je ze niet al heel snel af.

Hopelijk heb je wat aan deze prak­tis­che tips over hoe je de waar­den en nor­men uit de Cul­tu­urkaart Finan­ciële Sec­tor’ zo snel mogelijk samen met je belan­grijk­ste stake­hold­ers als part­ner kunt invo­eren om het vertrouwen in je bank waar nodig te herstellen.

Als je hier vra­gen over hebt of nog andere sug­gesties hebt, e-​mail me dan even of bel me op 0634387806.

Nog een pret­tige dag,
Tony de Bree

p.s.
En vergeet de andere medew­erk­ers bin­nen je bank niet. Er zijn niet alleen jonge mensen…

nienkeGoede morgen, na de bijeenkomst die onlangs door Studelta werd georganiseerd over 'de bank van morgen'(zie hier), heb ik met een aantal mensen gesproken bij o.a. de Duisenberg school of Finance en de Nederlandse Vereniging van banken over de Cultuurkaart Financiële Sector en wat je ermee zou kunnen doen in de praktijk. Hieronder geef ik wat praktische tips over hoe je een dergelijke cultuurverandering in de praktijk in je eigen organisatie kunt versnellen als onderdeel van een structureel intern transitie- en veranderproces. Hier komen ze.

Als je jonge professionals succesvol wilt inzetten als change agent (want dat is de bedoeling van het project rond de Cultuurkaart Financiële Sector) en een snelle cultuurverandering binnen je organisatie tot stand wilt brengen, dan moet je de volgende dingen doen:

1) Benoem een CEO die deze waarden en normen aantoonbaar en zichtbaar uitdraagt en die echt zo is.
2) Neem deze 5 kernwaarden en normen voor extern zichtbaar gedrag op in je eigen waarden en normen van je organisatie;
3) Werf en selecteer jonge mensen met het gewenste gedragsprofiel met die 5 kernwaarden;
4) Plaats ze alleen binnen de organisatie op afdelingen waar de betrokken manager ook ditzelfde leiderschapsprofiel heeft en zich ook zo gedraagt en de nieuwkomers geen verkeerde 'mores' leert.
5) Pas je hele interne en externe werving- en selectie en andere HRM-instrumenten op deze 5 waarden en op dit gewenste nieuwe gedrag aan. Dit betekent ook een beoordeling van je bestaande management op basis van deze 5 kernwaarden.
6) Pas je beoordelingssystematiek en beloningssystematiek in alle facetten hier op aan.
7) Geef als management en leiding op alle niveaus het goede voorbeeld door dit gewenste (nieuwe) gedrag in alles wat je doet te laten zien aan je klanten, je medewerkers, je partners en andere stakeholders in de samenleving en sanctioneer in het openbaar ongewenst, 'verkeerd' gedrag.

Op deze manier kun je jonge professionals met succes als change agent inzetten en brand je ze niet al heel snel af.

Hopelijk heb je wat aan deze praktische tips over hoe je de waarden en normen uit de Cultuurkaart Financiële Sector' zo snel mogelijk samen met je belangrijkste stakeholders als partner kunt invoeren om het vertrouwen in je bank waar nodig te herstellen.

Als je hier vragen over hebt of nog andere suggesties hebt, e-mail me dan even of bel me op 06-34387806.

Nog een prettige dag,
Tony de Bree

p.s.
En vergeet de andere medewerkers binnen je bank niet. Er zijn niet alleen jonge mensen...

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Acties, Bankieren voor dummies, Bijgewoond, Carriereplan b, Dagboek bankier, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Geen categorie, Gelezen, Het nieuwe werken, HR-professionals, Innovatie, Leiderschap, Startups, Talentmanagement, Trends, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.