7 soorten zakelijke verhalen bij corporate storytelling

Readability

7 soorten zakelijke verhalen bij corporate storytelling

deelevatorpitchcor­po­rate sto­ry­tellers’ of te wel, ‘zake­lijke sto­ry­tellers’ gebruiken vaak een com­bi­natie van ver­schil­lende soorten zake­lijke ver­halen. Of ze ze nu voor­lezen of opschri­jven. In dit blog staan ze alle zeven uitgelegd.

7 soorten zake­lijke ver­halen.

1) Ver­halen die mensen aanzetten om tot actie over te gaan. Het ver­haal geeft aan wat er alle­maal aan de hand is en waarom mensen in actie zouden moeten komen. Je kunt dat bijvoor­beeld aan de hand van din­gen die je con­cur­renten hebben gedaan, of wat klanten doen. Door gebeurtenis­sen van buiten de organ­isatie in je ver­halen te ver­w­erken, kun je zo de noodzaak aangeven b.v.

2) Ver­halen die aangeven wie je bent en die ervoor moet zor­gen dat mensen je gaan vertrouwen. In het ver­haal van ‘de ele­va­tor pitch’ waarin wordt verteld onder welke omstandighe­den ik besloot om mijn per­soon­lijke leven en pro­fes­sionele zake­lijke leven fun­da­menteel te veran­deren toen ik in de lift opges­loten zat in Viet­nam (zie car­toon), is daar een mooi voor­beeld van. Het is daarom dus ook een favoriet ver­haal van bijvoor­beeld finan­cial life plan­ners aan het begin van een work­shop over ‘wat doe je als je plot­sel­ing com­pleet van leven wilt of moet veranderen’.

3) Ver­halen die aangeven hoe suc­cesvol of juist niet suc­cesvol een organ­isatie of bedrijf is geweest, wat de essen­tie van het merk is en de duidelijk zicht­bare en voel­bare waar­den en nor­men. Een mooi voor­beeld hier­van is het ver­haal ‘Split­sen in de prak­tijk’ waar­bij vanuit het gezicht­spunt van de medew­erk­ers wordt beschreven hoe het was om een ‘groene’ of een ‘blauwe’ pet op te kri­j­gen en let­ter­lijk en let­ter­lijk als onderdeel van de inboedel ‘verkocht’ te wor­den samen met al je spullen.

4) Het bevorderen van samen­werken en team­work. Meestal begint een lid van de groep of het team en dan vol­gen anderen. Je kunt dit op ver­schil­lende manieren doen zoals b.v. met de ‘talking-​stick’.

5) Om informele netwerken en geruchten te ontkrachten. Over bijvoor­beeld reor­gan­isaties, benoemin­gen of ontsla­gen. Je kunt dat op aller­lei manieren doen. Je kunt er een grap over maken of een metafoor gebruiken. Maar pas op. Grap­pen kun­nen ook tegen je gebruikt gaan worden.

6) Om ken­nis te delen. Een van de meest oor­spronke­lijke manieren van het gebruik van ver­halen was om ken­nis te delen en ken­nis over te dra­gen van de oud­ere naar de jon­gere generatie.

7) Om mensen als lei­der voor te berei­den op de toekomst. Het voor­beeld van ‘I have a dream’ van M.L. King zal iedereen wel ken­nen. Met dit soort ver­halen schep je een beeld van de toekomst en neem je mensen als het ware mee naar die toekomst.

De mate waarin je de ver­halen al dan niet op jezelf laat slaan of jezelf al dan niet kwets­baar opstelt kan er voor zor­gen dat zake­lijk en per­soon­lijk door elkaar gaan lopen.

Ken je nog andere soorten zake­lijke verhalen?

Nog een pret­tige dag.

Twit­ter: @tonydebree, @2urigewerkdag of @dagboekbankier.
Linkedin: hier

deelevatorpitch'corporate storytellers' of te wel, 'zakelijke storytellers' gebruiken vaak een combinatie van verschillende soorten zakelijke verhalen. Of ze ze nu voorlezen of opschrijven. In dit blog staan ze alle zeven uitgelegd.

 

7 soorten zakelijke verhalen.

1) Verhalen die mensen aanzetten om tot actie over te gaan. Het verhaal geeft aan wat er allemaal aan de hand is en waarom mensen in actie zouden moeten komen. Je kunt dat bijvoorbeeld aan de hand van dingen die je concurrenten hebben gedaan, of wat klanten doen. Door gebeurtenissen van buiten de organisatie in je verhalen te verwerken, kun je zo de noodzaak aangeven b.v.

2) Verhalen die aangeven wie je bent en die ervoor moet zorgen dat mensen je gaan vertrouwen. In het verhaal van 'de elevator pitch' waarin wordt verteld onder welke omstandigheden ik besloot om mijn persoonlijke leven en professionele zakelijke leven fundamenteel te veranderen toen ik in de lift opgesloten zat in Vietnam (zie cartoon), is daar een mooi voorbeeld van. Het is daarom dus ook een favoriet verhaal van bijvoorbeeld financial life planners aan het begin van een workshop over 'wat doe je als je plotseling compleet van leven wilt of moet veranderen'.

3) Verhalen die aangeven hoe succesvol of juist niet succesvol een organisatie of bedrijf is geweest, wat de essentie van het merk is en de duidelijk zichtbare en voelbare waarden en normen. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal 'Splitsen in de praktijk' waarbij vanuit het gezichtspunt van de medewerkers wordt beschreven hoe het was om een 'groene' of een 'blauwe' pet op te krijgen en letterlijk en letterlijk als onderdeel van de inboedel 'verkocht' te worden samen met al je spullen.

4) Het bevorderen van samenwerken en teamwork. Meestal begint een lid van de groep of het team en dan volgen anderen. Je kunt dit op verschillende manieren doen zoals b.v. met de 'talking-stick'.

5) Om informele netwerken en geruchten te ontkrachten. Over bijvoorbeeld reorganisaties, benoemingen of ontslagen. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Je kunt er een grap over maken of een metafoor gebruiken. Maar pas op. Grappen kunnen ook tegen je gebruikt gaan worden.

6) Om kennis te delen. Een van de meest oorspronkelijke manieren van het gebruik van verhalen was om kennis te delen en kennis over te dragen van de oudere naar de jongere generatie.

7) Om mensen als leider voor te bereiden op de toekomst. Het voorbeeld van 'I have a dream' van M.L. King zal iedereen wel kennen. Met dit soort verhalen schep je een beeld van de toekomst en neem je mensen als het ware mee naar die toekomst.

De mate waarin je de verhalen al dan niet op jezelf laat slaan of jezelf al dan niet kwetsbaar opstelt kan er voor zorgen dat zakelijk en persoonlijk door elkaar gaan lopen.

Ken je nog andere soorten zakelijke verhalen?

Nog een prettige dag.

Twitter: @tonydebree, @2urigewerkdag of @dagboekbankier.
Linkedin: hier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Storytelling, Workshops storytelling met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.